Wprowadzenie

 

 

 Inwestowanie na rynku nieruchomości, od lat, przez wielu ekonomistów uważane było za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Jednak światowy kryzys, jaki obserwować można od 2007 r. zasadniczo zweryfikował poglądy naukowców i praktyków w tym względzie. Najboleśniej doświadczony został rynek amerykański, gdzie wykorzystanie instrumentów finansowych służących kredytowaniu zakupu nieruchomości było jedną z istotnych przyczyn upadku wielu instytucji finansowych. Wydarzenia te doprowadziły do zmian w systemach finansowania, zasadach oceny ryzyka inwestycyjnego i finansowego oraz kryteriach wyceny nieruchomości. Konieczna jest zatem wymiana opinii i poglądów naukowych, które będą w stanie przyczynić się do uniknięcia w przyszłości błędów, zidentyfikowanych jako przyczyny zaistniałego kryzysu.

      Dobrą okazją ku temu stało się tradycyjne już spotkanie pracowników naukowych uczelni z całej Polski, którzy zajmują się szeroko rozumianymi zagadnieniami inwestycji i inwestowania. Tym razem, konferencja pod nazwą „Inwestycje – nieruchomości – ekologia” zorganizowana została przez Katedrę Inwestycji z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

      Uczestnicy konferencji przygotowali szereg interesujących i ważnych dla rozwoju nauki artykułów, które zebrane zostały w dwutomowym wydawnictwie.

      Tom pierwszy poświęcony został wybranym zagadnieniom inwestowania, wśród których znalazły się między innymi takie kwestie, jak rewitalizacja miast, zrównoważony rozwój i energetyka odnawialna, oddziaływanie inwestycji zagranicznych na lokalną gospodarkę oraz wiele innych zajmujących wątków.

      W tomie drugim zwarto różnorodne aspekty inwestowania w nieruchomości. Tematyka artykułów w głównej mierze dotyczyła rozwoju rynku nieruchomości, uwarunkowań wyceny aktywów na tym rynku i kształtowania się cen, a także funkcjonowaniu przedsiębiorstw związanych z rynkiem nieruchomości oraz finansowaniu i opodatkowaniu obrotu nieruchomościami.

      W imieniu własnym oraz Pani Profesor Krystyny Dziworskiej pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji za wkład pracy w przygotowanie artykułów oraz ożywioną często dyskusję w trakcie konferencji. Dziękuję także sponsorom, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie naszej konferencji, tj. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych S.A., ENERGA S.A. oraz Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

 

Krzysztof Szczepaniak