do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały
Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Gdańskiego
Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu


1 / 2003

ZARZĄDZANIE
W PRZEDSIĘBIORSTWACH
I JEDNOSTKACH SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
WYBRANE ZAGADNIENIAWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
SOPOT 2003


Rada Programowa Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego:
dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG
dr hab. Magdalena Jerzemowska, prof. UG
prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka
prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba
dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

Recenzent:
prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

Komitet Redakcyjny Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego:
dr Wiesław Golnau (przewodniczący)
dr Anna Adamczak, dr Tatiana Czerwińska
dr Tomasz Jurkiewicz, mgr Renata Płoska

ISSN 0208-4783
ISBN 83-88829-75-0

SPIS TREŚCI

Mirosław Szreder, Słowo wstępne

ZARZĄDZANIE
Teresa Gostkowska-Drzewicka, Arkadiusz Aszyk,
Tradycyjne metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomości i ich wykorzystanie w praktyce gospodarczej

Franciszek Bławat,
Właściciel-menedżer małego i średniego przedsiębiorstwa w świetle paradygmatu kompetencji

Wiesław Golnau,
Przebieg procesu wartościowania pracy

MARKETING
Monika Boguszewicz . Kreft,
Pracownicy kontraktowi w komunikacji interaktywnej na przykładzie szkół nauczania języków obcych.

FINANSE
Dorota Czykier.Wierzba,
Kierunki wykorzystania środków z programu ISPA w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (cz. I)

Mirosław Szreder, Jolanta Wojciechowska,
Atrakcyjność ubezpieczeń finansowych w ocenie przedsiębiorców

Maria Jastrzębska,
Istota i zakres samodzielności jednostek samorządu terytorialnego

Tatiana Czerwińska,
Techniki doboru i zarządzania aktywami instytucji finansowych - implementacje praktyczne

RACHUNKOWOŚĆ
Barbara Gierusz,
Odroczony podatek dochodowy a podatek do zapłaty

METODY ILOŚCIOWE
Andrzej Balicki,
Indeks surowości systemu bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Anna Adamczak,
Ocena efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym w świetle hipotezy rynku efektywnego

Anna Adamczak, Piotr Wróbel,
Wykorzystanie metody CAR przy prognozowaniu efektów fuzji i przejęć na polskim rynku kapitałowym

Kamila Najman,
Rozwój nowoczesnych systemów informacyjnych - Knowledge discovery i Data mining

Krzysztof Najman,
Dynamika symboliczna jako narzędzie identyfikacji nielosowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie

Janusz Gliński, Kamila Nowaczek,
Regionalne zróżnicowanie poziomu życia w Polsce

INFORMATYKA
Tomasz Przechlewski,
Pozyskiwanie wiedzy z plików rejestrowych serwerów WWW

Tomasz Przechlewski,
Koncepcja elektronicznego archiwum prac magisterskich

WYDARZENIA
Bogdan Nogalski, Mirosław Szreder,
Prof. zw. dr hab. Alfred Czermiński Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu GdańskiegoSTRESZCZENIAdr hab. Teresa Gostkowska - Drzewicka, prof. UG
dr Arkadiusz Aszyk
Katedra Inwestycji
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Tradycyjne metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomości i ich wykorzystanie w praktyce gospodarczej

Wraz z rozwojem rynku nieruchomości w Polsce wzrasta zainteresowanie inwestorów metodami oceny efektywności inwestowania w tak złożoną sferę zjawisk społeczno-gospodarczych jak nieruchomości. Do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w nieruchomości stosuje się dwie podstawowe grupy metod: metody tradycyjne (nazywane statycznymi) oraz metody oparte na zdyskontowanych strumieniach przepływów środków pieniężnych, zwane dynamicznymi. Celem artykułu jest zaprezentowanie tradycyjnych metod efektywności projektów inwestowania w nieruchomości komercyjne i ocena ich wartości poznawczej, zwłaszcza w kontekście praktycznej przydatności uzyskanych wyników badań. Badaniu zostały poddane dwie metody statyczne: okres zwrotu i stopa zwrotu, bowiem są one często stosowane w praktyce gospodarczej. W pracy przedstawiono ponadto najnowsze dane z rynku nieruchomości. Oceniając efektywność inwestycji we wstępnej fazie przygotowywania projektów inwestorzy najczęściej korzystają z tradycyjnych metod oceny ekonomicznej efektywności inwestycji, w tym okresu zwrotu i stopy zwrotu. Mankamenty tych uproszczonych kryteriów powodują, że decyzje o inwestowaniu w nieruchomości powinny być oparte na wynikach oceny przeprowadzonej za pomocą metod pozwalających uwzględnić rozłożenie i zróżnicowanie nakładów i efektów inwestycyjnych w czasie oraz dokładniej prześledzić wpływ różnych możliwych zmian poszczególnych parametrów rachunku na efektywność projektu. Ma to tym większe znaczenie w przypadku inwestycji w nieruchomości, które charakteryzują się długowiecznością. Interpretacja wyników uzyskanych za pomocą metod tradycyjnych, które nie uwzględniają wartości pieniądza w czasie, może więc prowadzić do błędnych wniosków. Jednocześnie aktualna praktyka gospodarcza pokazuje, iż podstawowym wskaźnikiem stosowanym do oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w nieruchomości jest stopa kapitalizacji. Służy ona do porównywania zarówno miejsc lokowania kapitału jak i przedmiotu inwestycji (np. nieruchomości biurowe, magazyny, centra handlowe). Należy jednak mieć na uwadze, że stopa kapitalizacji może stanowić jedynie narzędzie pomocnicze i inwestor planujący zaangażowanie kapitału w nieruchomości powinien każdorazowo przeprowadzić dogłębną analizę ekonomiczną opartą na dynamicznych metodach oceny efektywności inwestycji. W Polsce stopy kapitalizacji z nieruchomości komercyjnych (biurowych, handlowych i magazynowych) są zbliżone do innych krajów kandydujących do Unii Europejskiej i jednocześnie są o ok. 200 - 400 punktów bazowych wyższe niż w krajach Europy Zachodniej. Od początku okresu transformacji stopy kapitalizacji w Polsce maleją i wydaje się, iż taka tendencja będzie utrzymywała się również w przyszłości, aż do zrównania ze średnimi stopami kapitalizacji otrzymywanymi w krajach Unii Europejskiej.

Traditional methods of evaluating the economic effectiveness of commercial real estate investments and their utilisation in practice (Summary)
The market for commercial properties in Poland has expanded significantly in the years following the political and economic changes that swept through Poland and the Former Bloc in 1989. One of the most important elements of such a difficult process as an investment in real estate is to evaluate the effectiveness as good as possible. There are two major groups of methods: a traditional and based on a discounted cash flow which can be used to evaluate the effectiveness of commercial real estate investments. The main target of the article is to present a payback period and a rate of return, as two of the most popular traditional methods. The second target is to describe current capitalization rates (prime yields) in the office, retail and industrial market.Dr hab. Franciszek Bławat, prof. nadzw. PG *1
Katedra Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Wydział Zarządzanie i Ekonomii
Politechnika Gdańska

Właściciel-menedżer małego i średniego przedsiębiorstwa w świetle paradygmatu kompetencji

Artykuł przedstawia ewolucję paradygmatu kompetencji w odniesieniu do właścicieli-menedżerów małych firm oraz wskazuje na kluczowe problemy: .czyje kompetencje., jakie podejście badawcze. i .jakie techniki badawcze.. W warstwie empirycznej zastosowano uproszczony model kompetencji, przy pomocy którego scharakteryzowano profil właścicieli-menedżerów w .tradycyjnych. gałęziach przemysłu (spożywczy, odzieżowy i drzewny) w regionie gdańskim.

Owner-manager of small and medium enterprise in the light of competecy paradigm (Summary)
The paper presents an evolution of competency paradigm in the field of owners-managers of small and medium enterprises. There are discussed key problems: .whose competencies., .which approach and research technics.. The last part of the paper presents the profile of the Polish owners-managers in the traditional industries (food, textile and wood) in the light of competency paradigm.Dr Wiesław Golnau
Instytut Organizacji i Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Przebieg procesu wartościowania pracy

Wartościowanie pracy jest sformalizowanym procesem względnej oceny trudności prac wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy w danej organizacji, realizowanym na podstawie osądów opartych o dogłębną analizę pracy, w celu zróżnicowania wynagrodzeń zasadniczych na tych stanowiskach. Proces ten składa się z wielu etapów i czynności. Ich układ nie powinien być przypadkowy, ale powinien mieć charakter działania zorganizowanego. Zgodnie z takim ujęciem całości prac związanych z wartościowaniem pracy można podzielić na trzy fazy: preparację, realizację i kontrolę. Fazę preparacji tworzą trzy etapy: ustalenie wstępnych warunków wartościowania pracy, przygotowanie zasobów ludzkich i przygotowanie metody wartościowania pracy. W ramach realizacji można wyróżnić kolejne trzy etapy: tworzenie opisów stanowisk pracy, właściwą ocenę stanowisk pracy i grupowanie stanowisk pracy w kategorie zaszeregowania. Faza kontroli sprowadza się do weryfikacji stworzonego projektu taryfikatora kwalifikacyjnego.

Job evaluation procedure (Summary)
Job evaluation is a complex process. The article examines a universal procedure of job evaluation, divided into three phases: preparation, realisation and control. Each phase details the necessary stages and steps which should be taken in order to guarantee the effectiveness of the process.Dr Monika Boguszewicz - Kreft
Katedra Badań Rynku
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Pracownicy kontraktowi w komunikacji interaktywnej na przykładzie szkół nauczania języków obcych

W przedsiębiorstwach edukacyjnych występują trzy rodzaje komunikacji, które są ze sobą sprzężone i tworzą system: komunikacja wewnętrzna, zewnętrzna i komunikacja mająca miejsce w czasie spotkania usługowego, która zachodzi na trzech płaszczyznach: pomiędzy klientami a pracownikami, aspektami materialnymi i procesami przedsiębiorstwa edukacyjnego. Komunikacja interaktywna między klientami a pracownikami kontaktowymi odgrywa kluczową rolę w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw edukacyjnych. Potwierdziły to badania przeprowadzone w szkołach nauczania języków obcych na terenie Trójmiasta w roku szkolnym 1996/1997 i 1997/98. W oczach słuchaczy szkół językowych najważniejszymi pracownikami i stronami komunikacji interaktywnej byli lektorzy. Respondenci stwierdzili, że lektorzy mają główny wpływ na ich opinie co do jakości świadczonych usług, a niepewność odnośnie jakości usług i kompetencje nauczycieli wskazali jako główny czynnik powodujący postrzeganie zakupu kursu jako ryzyka. Działania szkół mające na celu zredukowanie tych odczuć były niewystarczające. Niewielu słuchaczy skorzystało z darmowych lekcji próbnych i spotkań z lektorami. Mała grupa słuchaczy uczestniczyła również w wydarzeniach służących nawiązaniu stosunków partnerskich wpływających pozytywnie tak na komunikację interaktywną, jak i na zmniejszenie niepewności związanej z wykupieniem usług świadczonych przez szkoły nauczania języków obcych. Niecałe 60% badanych stwierdziło, że zajęcia były prowadzone pod kątem ich potrzeb. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy mógł być brak dobrego rozpoznania oczekiwań słuchaczy, bowiem tylko nieco ponad 60% ankietowanych uważało, że ma możliwość wypowiedzenia się w kwestiach dotyczących zajęć, a trochę ponad połowę respondentów odczuwało zainteresowanie swoimi opiniami. Sytuację tę należy ocenić negatywnie, ponieważ stwierdzono wyraźny, dodatni związek pomiędzy prowadzeniem zajęć pod kątem potrzeb słuchaczy, możliwością ich wypowiedzenia się w kwestii zajęć oraz zainteresowania tymi opiniami ze strony usługodawcy a stopniem realizacji oczekiwań klientów szkół nauczania języków obcych o oraz ich zadowoleniem.

The function of contact personnel in the interactive communication taking place in educational services based on the exmple of foreign language schools (Summary)
The purpose of the article has been to examine the significance of contact personnel in the interactive communication taking place during a service encounter that is specific for services. The researches that have been done prove that communication between contact personel and clients plays the key role in marketing activities of educational companies. It influences the degree to which expectations are fulfilled, satisfaction with the service and perception of the service by the learners. The theoretical part of the article is the result of literature studies. The empirical part has been prepared based on the results of interviews with headmasters and inquiries made among the learners and the teachers of the foreign language schools.Prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba
Katedra Finansów
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Kierunki wykorzystania środków z programu ISPA w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (cz. I)*2

W końcu lat dziewięćdziesiątych Unia Europejska zmodyfikowała znacznie Wspólną Politykę Rolną. W związku z tym od 2000 roku kraje Europy Środkowej i Wschodniej otrzymały pomoc z UE w ramach programu ISPA. W artykule przedstawiono cel, zasady i kierunki wykorzystania środków z programu ISPA w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

The directions of using funds from ISPA programme in the countries of middle and eastern Europe (Summary)
The common agricultural policy of European Union underwent substantial modyfications in the late nineties. As a result, from the year 2000 the countries of middle and eastern Europe has received the assistance within the framework of programme ISPA. The aim and rules of ISPA programme as well as the allocation of its resources in these countries is discussed in the paper.


Dr hab. Mirosław Szreder prof. UG
Mgr Jolanta Wojciechowska
Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Atrakcyjność ubezpieczeń finansowych w ocenie przedsiębiorców

Celem tego opracowania jest scharakteryzowanie - w oparciu o dane wtórne - rozwoju ubezpieczeń finansowych w Polsce po roku 1990, oraz określenie postaw przedsiębiorców wobec tej grupy ubezpieczeń poprzez realizację badania sondażowego na próbie przedsiębiorstw małych i średnich zarejestrowanych w Gdyni. W szczególności podjęto próbę opisu stanu wiedzy przedsiębiorców na temat ubezpieczeń finansowych, ich zainteresowania tą grupą ubezpieczeń, bądź tez przyczyn braku zainteresowania.

Opinions of enterprises on financial insurance policies (Summary)
The purpose of this paper is to present the development of financial insurance policies in Poland on the basis of statistical data representing the period 1991-2001. A survey of small and medium sized enterprises operating in Gdynia is also described. The main objective of the survey was a description of interests and attitudes of enterprises towards this group of insurance policies.


Dr Maria Jastrzębska
Katedra Finansów
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Istota i zakres samodzielności jednostek samorządu terytorialnego

Z realizacją procesów decentralizacji i demokratyzacji w kraju wiąże się określenie zakresu samodzielności samorządu terytorialnego, natomiast uwarunkowania samodzielności JST (wływające na jej rodzaje oraz zakres) można podzielić na systemowe, ekonomiczne, społeczne, polityczne i prawne. Badania samodzielności samorządu terytorialnego prowadzone w ujęciu podmiotowym polegają na prowadzeniu analiz stosunków panujących między państwem a samorządem terytorialnym oraz stosunków organów JST do podmiotów tworzących wewnętrzną strukturę gospodarki samorządowej. Natomiast samodzielność samorządu terytorialnego w ujęciu przedmiotowym można rozpatrywać w odniesieniu do: sfery realnej działania, tj. działalności społeczno-gospodarczej (zadania do wykonania) . samodzielność ekonomiczna JST i sfery finansowej, tzn. samorządowej gospodarki finansowej (posiadane środki finansowe a zadania i kompetencje ich realizowania) . samodzielność finansowa JST. Samodzielność finansowa stanowi rdzeń samodzielności JST, bo rządzi ten kto ma pieniądze (samodzielność: dochodowa, wydatkowa, budżetowa oraz uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania długu).

The meaning and range of financial independence of territorial self-government units (Summary)
According to the processes of decentralization and democratization in the state it is very important to define the range of the autonomy of the territorial self-government units. There is a lot of conditions of autonomy of territorial self-government units . e.g. economic, social, political and legal. There is quite big area for scientific research on this topic . e.g. economic autonomy, financial autonomy in the field of revenues, expenditures, debt and budget cycle of territorial self-government units.


Dr Tatiana T. Czerwińska
Katedra Inwestycji
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Techniki doboru i zarządzania aktywami instytucji finansowych . implementacje praktyczne

Każda instytucja finansowa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, zarządza w pewien sposób własnymi lub powierzonymi jej aktywami. W ramach tego zarządzania aktywami instytucje te starają się prowadzić jak najbardziej efektywną politykę inwestycyjną. Proces zarządzania aktywami związany jest z doborem odpowiednich klas aktywów do portfela inwestycyjnego. Głównym źródłem zarówno zwrotu z inwestycji jak i ryzyka jest decyzja o alokacji zasobów. Zatem techniki doboru i zarządzania aktywami odgrywają kluczową rolę dla powodzenia założonej polityki inwestycyjnej. W publikacji dokonano rozpoznania technik doboru i zarządzania aktywami wraz z odniesieniem do praktyki instytucji finansowych tj.: ubezpieczeniowe fundusze inwestycyjne, domy maklerskie oraz fundusze inwestycyjne.

The management and the technics of assets choises in financial institutions (Summary)
The effectiveness of investment activity depends on correct strategy and right choice of financial instruments. The purpose of this paper is to describe the possibilities of the assets choices and investment policy construction in the financial institutions on the capital market in Poland.


Dr Barbara Gierusz
Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Odroczony podatek dochodowy a podatek do zapłaty

Powszechnie uznaje się, że odraczanie podatku dochodowego to jeden z najbardziej kontrowersyjnych obszarów rachunkowości. Międzyokresowa alokacja podatku dochodowego oznacza, że podatek dochodowy traktowany jest tak samo jak inne koszty, a więc podlega rozliczeniom w czasie. Alokacja podatku związana jest nie tyle z problemem, czy podatek dochodowy jest kosztem, ile z tym kiedy jest on kosztem. Skutkiem alokacji jest różnica pomiędzy podatkiem stanowiącym koszt danego okresu a podatkiem do zapłaty. Ponieważ rozróżnienie to jest konsekwencją różnic przejściowych, jednostka generuje strumień odroczeń, które będą odwracały się w przyszłości. Kwoty odwracające się w bieżącym okresie wpływają na podatek do zapłaty, a odroczenia wynikające z bieżącej działalności wpływają na koszt z tytułu podatku dochodowego. Odraczanie podatku prowadzi do znacznego zwiększenia obowiązków ewidencyjnych i z tego względu może budzić niechęć, tym niemniej ma ono istotne znaczenie dla realizacji nadrzędnej zasady rachunkowości jaką jest rzetelny i jasny obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym. Poza tym istotność tej procedury należy oceniać między innymi z punktu widzenia użyteczności w zarządzaniu obciążeniami podatkowymi jednostki.

Deferred tax account and income taxes payable (Summary)
Accounting for income tax has been a controversial topic since its introduction. The International Accounting Standards recommend comprehensive tax allocation. The intent of this paper has been to clarify the controversy surrounding the treatement of corporate income tax deferrals within accrual accounting. In this context, it is argued that since taxes are a cost of carrying on busines, income tax is necessarily an expense.


Dr hab. Andrzej Balicki, prof. UG
Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Indeks surowości systemu bonus.malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych *3

Systemy bonus-malus są powszechne w ubezpieczeniach samochodowych. Ich zadanie polega na różnicowaniu składki płaconej przez ubezpieczonych w zależności od ich doświadczenia w ten sposób, aby nagradzać kierowców za jazdę bezwypadkową, a karać tych, którzy zgłaszają roszczenia. W zależności od konstrukcji systemu, może on swą funkcję pełnić lepiej lub gorzej. J. Lemaire proponuje system miar służących ocenie surowości systemu oraz połączony miernik oparty na pierwszej składowej głównej. W artykule przedstawiono to podejście do oceny systemów oraz krytycznie omówiono wykorzystanie analizy składowych głównych.

Bonus-malus systems in automobile insurance (Summary)
Bonus-malus systems are widespread in automobile insurance. Their main purpose is to differentiate premium paying by policyholders in such a way, that good drivers who make no claim get a discount (bonus) and insureds responsible for accidents are penalized by an additional premium (malus). Depending on construction, a system may serve its purpose better or worse. Lemaire developes a system of measures for evaluation the .taughness. of bonus-malus systems to policyholders, as well a single measure (linear combination of partial measures) based on the first principal component. In this paper we present J.Lemaire.s approach to evaluation of bonus-malus systems and discuss critically the application of principal component analysis.


Dr Anna Adamczak
Katedra Ekonometrii
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Ocena efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym w świetle hipotezy rynku efektywnego

Przedmiotem badania w powyższym artykule była ocena efektywności zarządzania portfelem akcji na podstawie wyników osiąganych przez wybrane fundusze Jako kryterium oceny funduszy przyjęto selektywność (selecitivity) oraz wyczucie rynku (market timing). Do badania wybrano trzy fundusze akcyjne, które miały najwyższą 24-miesięczną stopę zwrotu w dniu 30 czerwca 2003 roku. W badaniu zastosowano model CAPM oraz Treynora-Mazuy. Oba modele szacowano na podstawie dziennych i tygodniowych stóp zwrotu jednostek uczestnictwa analizowanych funduszy. Przeprowadzone badania wykazały, iż analizowane fundusze inwestycyjne Skarbiec Akcji, ING Akcji oraz CitiAkcji w pierwszym półroczu 2003 roku nie charakteryzowały się ani dobrą selektywnością ani wyczuciem rynku określonymi jako oszacowane wartości parametrów strukturalnych modeli wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) oraz Treynor-Mazuy (TM). Poprawność ekonomicznej interpretacji otrzymanych oszacowań parametrów strukturalnych wynika ze struktury stochastycznej modelu. I tak w przypadku danych dziennych założenia dotyczące normalności rozkładu składnika losowego nie było spełnione, podczas gdy w modelach szacowanych na podstawie danych dziennych założenia w większości były spełnione.

Evaluation of the management effectiveness of investment funds based on the Hypothesis of Efficient Capital Market (Summary)
In this paper the rate of returns of the three investment funds operating in Poland were analysed. Analysed time series of returns that were taken into first half of 2003. The empirical analysis showed that returns from the funds are not always normally distribute, especially in the case of day trade. From the estimated CAPM model can be concluded that the assets for the portfolios were not well selected by the managers of investment funds. All the bond funds can be classified as a medium risky and did not bring the returns higher than the market. The analysis of the Treynor - Mazuy model let to say that there were no market timing as well in the presented period. Evaluation of the investment funds managers. activity, in context of obtained results, allows conclude that a low level of selectivity and market timing can also confirm the effectiveness of the capital market in Poland. It is possible that there were no possibility to generate an additional profit (above the market level) in analysed period. Generally, it is reasonable to assume that the strong form of EMH holds on the polish capital market.


Dr Anna Adamczak
Katedra Ekonometrii
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
Dr Piotr Wróbel
Instytut Organizacji i Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Wykorzystanie metody CAR przy prognozowaniu efektów fuzji i przejęć na polskim rynku kapitałowym

W ostatnich latach coraz więcej polskich firm bierze udział w procesach konsolidacyjnych. Przedsiębiorstwa krajowe łączą się, przejmują lub są przejmowane przez inne firmy. Takie działania mają istotny wpływ na wartość kreowaną przez te podmioty. Zgodnie z podejściem zarządzania wartością, zyskującym coraz większą popularność, przedsiębiorstwo jest efektywne, jeśli przyczynia się do zwiększania poziomu bogactwa akcjonariuszy. Oznacza to, że fuzje i przejęcia można uznać za udane, jeżeli przyczyniają się do wzrostu wartości majątku akcjonariuszy. W artykule zaprezentowano metodologię zastosowania analizy zmian kursów giełdowych do przewidywania efektów fuzji i przejęć dla akcjonariuszy. Jednym z podstawowych założeń metody jest przypuszczenie, że zmiany kursu akcji podmiotów łączących się lub przejmowanych, wskazują na potencjał danej transakcji, co oznacza w praktyce, iż rynek kapitałowy ma zdolność do przewidywania efektów transakcji fuzji czy przejęcia dla akcjonariuszy przedsiębiorstw biorących w nich udział. Autorzy prezentują rezultaty zastosowania metody CAR dla fuzji i przejęć zrealizowanych z udziałem spółek notowanych na GPW w Warszawie i wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

Forecasting the effect of the mergers and acquisitions using the CAR Method on the Polish Capital Market. (Summary)
It takes part in last years in consolidation processes polish firms more and more. National enterprises are connected , they take over or they are taken over by other firms. Such operations have important influence income on value created through subjects. According to approach of management value, greatest popularity gaining more, enterprise is effective, if it contribute for escalation of level of resource of shareholder. It means, that mergers and it is possible to regard takeovers as manage, if they contribute to growth of value of property of shareholder. The paper presents methodology of employment of analysis of change of exchange price to forecasting the effect of the mergers and acquisitions for the shareholders. One of basic assumption of method is foundation, that changes of share prices of taken over, they indicate potential of given transaction. It means that capital market has ability for look-ahead of effect of transaction of mergers and acquisitions. Authors present results of employment of CAR methods for merger and acquisitions realized with participation of company taken note on in Warsaw GPW and conclusions from carried research result.


Dr Kamila Najman
Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Rozwój nowoczesnych systemów informacyjnych - Knowledge discovery i Data mining

W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny rozwój nowych dziedzin nauki takich jak: Knowledge discovery (KD) i Data mining. Celem ich jest poszukiwanie wiedzy w zbiorach danych. KDD jest procesem wydobywania interesujących wzorców z danych, użytecznych w procesie podejmowania decyzji. Data mining jest techniką, która umożliwia poszukiwanie potencjalnie użytecznej informacji, która znajduje coraz szersze obszary aplikacji. Brak lub niewłaściwe wykorzystanie dostarczanych informacji może spowodować podejmowanie błędnych decyzji, które mogą być przyczyną powstawania poważnych strat, trudnych do usunięcia. Może być hamulcem postępu techniczno-ekonomicznego i całego rozwoju gospodarczego. Rośnie, więc obecnie zapotrzebowanie na informację ekonomiczną, która proporcjonalnie wzrasta wraz z rozwojem samodzielności gospodarczej. Stąd coraz to nowe zmiany w systemach informacyjnych, które wywołują zapotrzebowania i zainteresowania informacją. Pojawia się potrzeba powiązania różnych źródeł informacji w nową informację ekonomiczną.

Evolution of Modern Management Support Systems . Knowledge discovery and Data mining (Summary)
Millions of databases have been used in business data management, scientific and engineering data management, and many other applications. It is noted that the number of such databases keeps growing rapidly because of the availability of powerful and affordable database management systems. This is an attempt to defining of notions knowledge discovery and data mining. In recent years knowledge discovery in databases and data mining has made great progress. The goal of knowledge discovery and data mining is to discover knowledge from data. Knowledge discovery in databases, is the nontrivial process of discovering interesting patterns in databases that are useful in decision making. Data mining is one of the most popular techniques that can find potential business knowledge form enterprise databases in support of making better decisions. Data mining is a fast growing application area in business.


Dr Krzysztof Najman
Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Dynamika symboliczna jako narzędzie identyfikacji nielosowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie

W artykule zaprezentowano metodę analizy dynamiki i losowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie przy pomocy tzw. dynamiki symbolicznej. Metoda ta w odróżnieniu od klasycznych testów statystycznych pozwala nie tylko stwierdzić czy badany szereg czasowy ma charakter losowy czy nie, ale także poznać naturę tego charakteru. W prezentowanym badaniu wykazano, że dynamika szeregów stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie nie jest stochastyczna. Wykazano, że większość szeregów stóp zwrotu charakteryzuje się stosunkowo wysoką dynamiką. Zmiany następują szybciej i bardziej zdecydowanie niż w szeregach losowych. W większości przypadków dominują szybkie spadki nad szybkimi wzrostami notowań. Jedynie dla 3 walorów (Skotan, Optimus i Echo), pojawiły się bardzo silne serie wzrostowe 444. Jednocześnie jedynie dla 5 walorów (Ocean, BCZ, Interia, Wilbo, Best) pojawiły się silne serie spadkowe 111. Powyższe wnioski są optymistyczne z punktu widzenia inwestorów gdyż wskazują na potencjalną możliwość wygrania z rynkiem i uzyskanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji.

Symbolic dynamics as ramdomness identification tool in analysis rates of return time series at Warsaw Stock Exchange (Summary)
Symbolic dynamics is a new tool in analysis of dynamics and randomness in time series. In this article is present the analysis of rates of return stocks at Warsaw Stock Exchange. This time series are not random with nonlinear dynamics. The conclusions for potential investors are very positive. Perhaps investors can win with Market and arrive rates of return above average.


Mgr Kamila Nowaczek
Katedra Badań Rynku
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
Mgr Janusz Gliński
Katedra Ekonometrii
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Regionalne zróżnicowanie poziomu życia w Polsce

Polska XXI wieku jest szybko rozwijającym się państwem europejskim dążącym do włączenia się w procesy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata. Jednocześnie Polska jest krajem o istniejących przestrzennych dysproporcjach w poziomie życia ludności. Aby zbadać dymensję dysparytetu warunków bytowych mieszkańców w poszczególnych województwach pomocnym narzędziem analitycznym są metody taksonomiczne bazujące na danych statystycznych ujętych w mikrocechy przyporządkowane do odpowiednich grup potrzeb. Możliwość zaspokojenia ważnych dla człowieka potrzeb jest determinantą wyznaczającą poziom życia. Grupy potrzeb reprezentujące dziedziny ludzkiej egzystencji ujęte w odrębne kategorie, do których spośród 55 potencjalnych cech zamieszczonych w bazie danych metodą parametryczną Hellwiga dobrano 32 finalne zmienne, poddano badaniu w celu wyznaczenia miar rozwoju dla 16 województw. Wyliczone syntetyczne wskaźniki poziomu życia pozwoliły na uszeregowanie i pogrupowanie województw według kryterium poziomu życia. Uzyskane rezultaty zweryfikowano i wyznaczono trendy zmian w kształtowaniu się przyszłego poziomu życia. Tendencje wzrostu lub spadku omawianego zjawiska dotyczą tylko niektórych dziedzin życia i odzwierciedlają obecną oraz przyszłą sytuację społeczno-gospodarczą kraju, wskazując przy tym sektory wymagające interwencji ze strony państwa. Wiedza o przestrzennym kształtowaniu się poziomu życia oraz o określających go czynnikach wyznacza kierunki polityki gospodarczej państwa w regionach.

Regional disparity in the quality of life in Poland (Summary)
The paper presents the results of a study by the authors that analyzed the potential features that influence the existence and belong to a group of human needs representing different walks of lives. Taxonomical methods were used in order to investigate the dimension in the quality of life in Poland. The analysis enabled to carry out a scheme of regional disparity in a living standard. Moreover, the research considers future trends in the quality of human being made by the year 2008. To find out the right model for economic policy in regions a survey provided in the paper can be useful.


Dr Tomasz Przechlewski
Katedra Informatyki Ekonomicznej
Uniwersytet Gdański

Pozyskiwanie wiedzy z plików rejestrowych serwerów WWW

Pliki rejestrowe gromadzą dokładne dane określające sposób korzystania z zasobów Internetu przez użytkowników sieci. Z uwagi na sposób w jaki przebiega komunikacja w sieci WWW analiza statystyczna plików rejestrowych serwera napotyka na rozliczne utrudnienia. Praca zawiera przegląd podstawowych problemów pozyskiwania wiedzy z plików rejestrowych serwerów WWW oraz wykorzystywanych do tego celu wybranych algorytmów. Szczególną uwagę zwrócono na problemy transformacji danych oraz wykrywania i eliminowania danych generowanych przez roboty internetowe.

On mining Web server logs (Summary)
The click-streams generated by Web users and stored in the log files of Web servers contains detailed data describing the users. Statistical analysis of the data encounters many obstacles caused by the way in which the WWW traffic is organized. The paper presents several issues related to mining web log files and describes some algorithms used for that purpose. In particular the problem of data preprocessing and elimination of robot-generated records is discussed.

Koncepcja elektronicznego archiwum prac magisterskich

W pracy przedstawiono projekt redagowania i gromadzenia prac magisterskich oparty o standardy XML/XSL. Dokumenty strukturalne są najbardziej odpowiednim formatem archiwizacji: nie są związane z określonym sposobem prezentacji graficznej, pozwalają na sprawną pracę grupową na etapie ich redagowania oraz efektywne wyszukiwanie. Wykorzystanie standardu XSL umożliwia sprawne tworzenie dokumentów w różnych formatach prezentacyjnych. W pracy przedstawiono kompletny system XML umożliwiający tworzenia, składowania i obróbkę dokumentów z wykorzystaniem tego standardu. Podstawą systemu jest pakiet publicznie dostępnych aplikacji XML/XSL Docbook.

Electronic archive of students' dissertations (Summary)
The paper presents the concept of electronic archive of student's dissertations based on XML/XSL standards. It is argued structured documents are the best format for storing/retrieving documents as they are not tied to any presentation medium. They also enable efficient workflow and retrieval of documents. XML/XSLT stylesheets enables efficient formatting on different presentation media. In our paper the complete XML-based system for electronic documents publishing and storing is described. The system is based on Docbook: publicly available package of XML/XSL applications.


*1 Dr hab. Franciszek Bławat jest nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora Politechniki Gdańskiej. W czerwcu 2003 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego wszczęte zostało postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Franciszkowi Bławatowi. Postępowanie jest w toku.
*2 [Red.] Druga część artykułu ukaże się w kolejnym numerze .Prac i materiałów WZ UG.
*3 W oparciu o książkę J.Lemaire.a, Bonus . Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000 (3rd ed.)Dystrybucją Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zajmuje się Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego . Gdańsk, ul. Bielańska 5, pok. 102 www.frug.gda.pl


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału