do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały
Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Gdańskiego1 / 2004

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

TEORIA I PRAKTYKAWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
SOPOT 2004


Redaktor naukowy:
Prof dr hab. Krystyna Dziworska

Recenzenci:
Dr hab. Czesław Glinkowski, profesor AE w Poznaniu
Dr hab. Lucjan Czechowski, prof. UG
Dr hab. Anna Górczyńska, prof. UG


Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004

ISSN 0208-4783
ISBN 83-88829-86-8


SPIS TREŚCI


Część I : Rynek nieruchomości

Imię i nazwisko Uczelnia Tytuł referatu

Marzena Bac Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Zarys problemu ryzyka katastroficznego na rynku nieruchomości

Dorota Chudy - Hyski Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Ocena przestrzennego rozmieszczenia infrastruktury technicznej według województw

Lucjan Czechowski
Anna Górczyńska
Katedra Inwestycji
Uniwersytet Gdański
Dylematy inwestowania w infrastrukturę kolejową

Krystyna Dziworska
Lucjan Czechowski
Anna Górczyńska
Uniwersytet Gdański Infrastruktura drogowa

Michał Głuszak Akademia Ekonomiczna w Krakowie Praktyka ochrony i odnowy zabytków w Polsce w świetle standardów międzynarodowych

Halina Henzel Akademia Ekonomiczna w Katowicach Inwestycje w nieruchomości w rozumieniu znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Marcin Hyski Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Ryzyko w zakresie inwestycji infrastruktury technicznej

Krzysztof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Rynek finansowy a rynek nieruchomości - stopy zwrotu i ryzyko - narzędzia analizy

Włodzimierz Karaszewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Nabywanie nieruchomości w Polsce przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym (regulacje prawne, skala, dylematy)

Jan Konowalczuk
Tomasz Ramian
Henryk Walica
Akademia Ekonomiczna w Katowicach Zastosowanie metody zysków do wyceny nieruchomości przedsiębiorstw

Konrad Marchlewski Uniwersytet Łódzki Sekurytyzacja na rynku nieruchomości

Elżbieta Mączyńska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany paradygmantu rozwojowego a ryzyko inwestowania w nieruchomości

Grzegorz Mikołajczyk NDI S.A. Projekt "Centrum Sopotu" jako przykład partnerstwa publiczno-prywatnego

Katarzyna Najbar Akademia Ekonomiczna w Krakowie Wybrane problemy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w świetle ustawy o własności lokali

Adam Nalepka Akademia Ekonomiczna w Krakowie Wybrane problemy organizacji zarządzania nieruchomościami w systemie zleceniowym

Małgorzata Okręglicka
Edyta Sroka
Politechnika Częstochowska Leasing nieruchomości

Roman Rzeczkowski
Ewa Siemińska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wartość nieruchomości w świetle planów miejscowych

Ewa Spigarska Uniwersytet Gdański Przepływy finansowe we wspólnocie mieszkaniowej

Katarzyna Śmietana Akademia Ekonomiczna w Katowicach Zastosowanie metodologii zarządzania ryzykiem projektów w praktyce działalności developerskiej

Dariusz Trojanowski Uniwersytet Gdański Miejsce dewelopera na rynku nieruchomościCzęść II: Planowanie i finansowanie inwestycji

Imię i nazwisko Uczelnia Tytuł referatu

Janusz Czarnek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Stopa zwrotu w ocenie projektów inwestycyjnych

Tatiana T. Czerwińska Uniwersytet Gdański Relacje inwestorskie w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Tatiana T. Czerwińska
Kamila Migdał Najman
Uniwersytet Gdański Klasyfikacja agresywnych funduszy inwestycyjnych w aspekcie preferencji i ryzyka

Krystyna Dziworska
Wojciech Dziworski
Uniwersytet Gdański Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw - przyczyny niepowodzeń

Czesław Glinkowski
Dariusz Nowak
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Przedsiębiorczość samorządu w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych gminy i bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie gminy Tarnowo Podgórne

Jerzy Gwizdała Uniwersytet Gdański Banki hipoteczne w finansowaniu inwestycji w Polsce

Teresa Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Zastosowanie koncepcji opcji wzrostu do oceny inwestycji zagranicznych

Cyryl Kotyla Uniwersytet Gdański Wycena długoterminowych inwestycji w aktywa finansowe w świetle obowiązujących przepisów polskiego prawa bilansowego

Janusz Kowalczyk Uniwersytet Gdański Obligacje - konieczny składnik zdywersyfikowanego portfela

Grzegorz Krzykowski
Ernest Syska
Uniwersytet Gdański Zarządzanie informacją w decyzjach inwestycyjnych

Karina Kuczowic
Jacek Kuczowic
Akademia Ekonomiczna w Katowicach Finansowanie działalności inwestycyjnej w małych przedsiębiorstwach - wyniki badań

Maria Lechicka-Kostuch Uniwersytet Gdański Programy ochrony walorów turystycznych Półwyspu Helskiego jako realizacja idei zrównoważonego rozwoju w działaniach gmin nadmorskich

Janusz S. Lipiński "Synergia 99" w Gdańśku Młode Miasto Gdańsk - rewitalizacja terenów postoczniowych

Ewa Majerowska Uniwersytet Gdański Ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne - analiza empiryczna wybranych funduszy

Krzysztof Szczepaniak
Anna Wojewnik-Filipkowska
Uniwersytet Gdański Partnerstwo Publiczno-Prywatne źródłem finansowania infrastruktury i usług publicznych

Marcin Szpak Uniwersytet Gdański Przygotowanie, ocena i finansowanie dużych projektów infrastrukturalnych, na przykładzie Hali sportowo widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu

Halina Towarnicka Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Inwestycje samorządowe - problemy badawcze

Piotr Tworek Akademia Ekonomiczna w Katowicach Z badań nad ryzykiem w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego w województwie śląskim

Stefan Wrzosek Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Strategia a ocena efektywności inwestycji przedsiębiorstwa

Elżbieta Zagórska
Agata Ozimkiewicz
Akademia Ekonomiczna w Katowicach Phare jako źródło finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych w gminach górniczych
STRESZCZENIA


MARZENA BAC
MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W TARNOWIE

ZARYS PROBLEMU RYZYKA KATASTROFICZNEGO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Referat przedstawia kilka istotnych aspektów związanych z ryzykiem wystąpienia klęsk żywiołowych na rynku nieruchomości. Szkodowość klęsk wywołanych siłami natury jest problemem wielu państw ? ich społeczeństw, rządów oraz systemów ubezpieczeń gospodarczych , a prognozy naukowe klimatologów i hydrologów w tym zakresie są niestety niepomyślne. Autorka skupia się na problemie w odniesieniu do nieruchomości i praktyk ubezpieczeń majątkowych wypracowanych w różnych krajach. W pracy znajdują się hipotezy dotyczące skuteczności ubezpieczeń majątkowych w zakresie ochrony nieruchomości od skutków katastrof naturalnych w odniesieniu do Polski. Refleksje opracowane zostały na podstawie badań prowadzonych przez autorkę, których celem jest wskazanie skutecznego rozwiązania powyższego problemu w kraju, np.: poprzez opracowanie systemu obowiązkowych ubezpieczeń nieruchomości od ryzyk katastroficznych.

OUTLINE OF PROBLEM OF CATASTROPHIC RISK ON REAL ESTATE MARKET

The article introduces several essential aspects connected with risk of natural disaster on real estate market. Defeats, which are called out by powers of nature, are problematic for many states ? their societies, governments and systems of economic insurances. Scientific prognosises in this range are unfortunately unfavorable. The author concentrates on the problem with reference to real estate and with reference to practices in the area of real estate insurance that has been worked out in different countries. There are hypothesizes that relates efficiency of property insurance in relation to real estate protection from results of natural disasters with reference to Poland. Reflections are based on the research driven by author, whose aim is to specify efficient solution of above problem in the country, for example: across elaboration of obligatory insurances system of real estate from catastrophic risks.


DOROTA CHUDY-HYSKI
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH

OCENA PRZESTRZENNEGO ROZMIESZCZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Celem artykułu jest ocena rozwoju wybranych elementów infrastruktury technicznej w Polsce według województw. Jednym z najważniejszych zagadnień, które należy szczegółowo przeanalizować, jest przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury, zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych jednostek administracyjnych. Przestrzenne rozmieszczenie planuje się ocenić przy pomocy wyliczonych wskaźników nasycenia, a tempo zmian (przyrostu) poszczególnych elementów infrastruktury ? przy pomocy średniego łańcuchowego wskaźnika dynamiki. Sformułowane przed niewielu laty pojęcie infrastruktury technicznej, zapożyczone z języka francuskiego, obejmuje wodociągi, kanalizację, sieć telefonii przewodowej, sieci gazowe i inne. Bez tych elementów infrastruktury nie może sprawnie funkcjonować żaden z sektorów gospodarki narodowej. Każdy kraj daje podwaliny do gospodarczego rozwoju i wzrostu dobrobytu społeczeństwa poprzez odpowiednie wyposażenie terenów w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. Istnieje duże zróżnicowanie rozwoju infrastruktury w różnych krajach europejskich. Nadto zróżnicowanie to daje się zaobserwować również w poszczególnych krajach z uwzględnieniem ich podziału administracyjnego. Polska w tym zakresie nie odbiega od pozostałych państw europejskich. Kraj ten charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem przestrzennym w zakresie wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Przeprowadzona analiza rozmieszczenia przestrzennego elementów i urządzeń infrastruktury wskazuje na istniejące dysproporcje ilościowe, a nawet pośrednio jakościowe. Prowadzone w tym kierunku badania określają nie tylko przedstawione wartościowo zróżnicowanie obszarów, ale również wskazują działania, jakie powinny podjąć organy samorządowe dla zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego.

OPINION OF SPACE DISTRIBUTION TECHNICAL INFRASTRUCTURE BY PROVINCE

The goal of this paper is opinion of chosen technical infrastructure elements development in Poland sorted by provinces. One of the most important problems, which should be in detail analyzed is space infrastructure differentiation, as well in state?s range as in individual administration units. Space distribution will be planned using counted saturation index, and changes pace (increase) of individual infrastructure elements ? by average chain dynamic index. Few years ago a technical infrastructure term was formulated, taken from French language consists of water system, sewer, wire phone network, gas networks and others. Without those elements of infrastructure, none of state?s economy sectors could skillfully function. Every state gives basis for economical development and society welfare growth by proper terrains equipment of technical infrastructural devices. A big differentiate exists in infrastructure development in various European states. Moreover this differentiate is well seen in individual states complying their administration divisions. Poland in this matter is not behind form other European countries. This state characterizes big space differentiate in range of equipment of technical infrastructure devices. Made analysis of space elements and infrastructural devices distribution points at quantity and even quality disproportions. Researches made in this matter define not even presented quantity regions differentiate, but also point actions, which should be undertaken by self - government organs in order to assure social ? economical development.


JANUSZ CZARNEK
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

STOPA ZWROTU W OCENIE EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

W początkowych częściach referatu rozwinięte są pojęcia zawarte w tytule. Szczególną uwagę poświęcono pojęciu efektywności i konsekwencji właściwego rozumienia tego słowa dla sposobu ujmowania stopy zwrotu w różnych jej ujęciach. Następnie omówiono dwie kwestie. Po pierwsze dokonano ? przy określonych założeniach ? porównania prostej i wewnętrznej stopy zwrotu (ARR versus IRR) dochodząc do wniosku, iż ARR oznacza relację jednorocznych efektów do ponoszonych nakładów pomniejszoną o stopę amortyzacji liniowej, a IRR analogiczną relację pomniejszoną o stopę amortyzacji aktuarialnej. Efekt zbieżności obu tych stóp świadczy o możliwości wykorzystywania ARR do oceny projektów, których okres realizacji jest krótki a zmienność efektów w czasie nieznaczna. Po drugie przedstawiono przekształcenie zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu MIRR, które z jednej strony znacznie ułatwia obliczenie tej stopy, a z drugiej świadczy, że jej istota jest zbieżna z miernikami NPVR oraz PI, których wykorzystywanie jest lansowane w literaturze przedmiotu dla oceny wzajemnie wykluczających się projektów inwestycyjnych. Płynący stąd wniosek to zbędność wykorzystania mierników NPVR oraz PI.

RATE OF RETURN IN ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF INVESTMENT PROJECTS

The first parts of the paper dwells on the development of the concepts included in the title. The special attention is drawn to the notion of effectiveness and to the consequence of the appropriate understanding of this word for the way of grasping the return rate with reference to its various facets. Next, two questions are discussed. First, working on the specified assumptions, the comparison ARR versus IRR is made with the conclusion that ARR refers to the relation of one-year effects to the costs borne reduced by the linear depreciation rate, and IRR refers to the analogical relation reduced by the annual depreciation rate. The effect of the convergence of these rates proves the possibility of the use of ARR for the estimation of projects, the realisation period of which is short and the changeability of effects in time is insignificant. Secondly, the transformation of the modified internal rate of MIRR return is presented. On the one hand, it significantly facilitates the calculation of this rate; on the other, it proves that its essence is convergent with NPVR and PI factors, the use of which is promoted in the literature of the subject for the estimation of mutually excluded investment projects. Consequently, the resulting conclusion is that the use of NPVR and PI factors is superfluous.


LUCJAN CZECHOWSKI
ANNA GÓRCZYŃSKA
UNIWERSYTET GDAŃSKI

DYLEMATY INWESTOWANIA W INFRASTRUKTURĘ KOLEJOWĄ

Przedmiotem rozważań w niniejszym referacie są problemy inwestowania w polską infrastrukturę kolejową w kontekście wieloletnich zaniedbań z jednej strony i konieczności przeprowadzenia szeroko rozumianych procesów restrukturyzacyjnych ? z drugiej. Perspektywa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w niedalekiej przyszłości stawia przed polskim kolejnictwem wiele wymagań. Opracowane różne plany i programy, zazwyczaj w ujęciu wariantowym, mają na celu podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć dostosowawczych.

DILEMMAS OF INVESTING IN RAILWAY INFRASTRUCTURE

Problems of investing in Polish railway infrastructure in context of many years neglects from one side and necessities of execution of widely understood processes of restructurization from second, are object of considerations in hereby report. Perspective of accession of Poland to European Union in not distant futures places many requirements in front of Polish railways. Worked out different plans and programs, usually in variants, aim towards undertaking various adaptation actions.


TATIANA T. CZERWIŃSKA
KAMILA NAJMAN
UNIWERSYTET GDAŃSKI

KLASYFIKACJA AKCYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W ASPEKCIE PREFERENCJI I RYZYKA

Funkcjonujące na rynku finansowym fundusze inwestycyjne różnią się między sobą w zakresie preferencji i ryzyka inwestycyjnego. Zatem cechują się one odrębnymi stylami inwestowania oraz różnym poziomem efektywności inwestycyjnej. Celem publikacji jest klasyfikacja akcyjnych funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku finansowym przy zastosowaniu sztucznej sieci neuronowej typu SOM.

CLASSIFICATION OF SHARES INVESTMENT FUNDS IN ASPECT OF PREFERENCE AND RISKS.

In this work, we have explored the capabilities of self-organizing maps (SOM) for the analysis and representation of financial data. For this purpose, SOM-type Neural Network has been applied in classification shares investment funds, using real data form the Polish economy. The analyse is conducting on the basis of financial data concerning investment funds, surveyed considering 7 variables. As a result it received 6 groups of shares investment funds. Then the analyse of investment funds grouping in separate classes was conducted. We take the view that self-organizing maps are a very interesting tool for studying the information contained in capital markets in general and complete financial decision-making system.


TATIANA T. CZERWIŃSKA
UNIWERSYTET GDAŃSKI

RELACJE INWESTORSKIE W SPÓŁKACH NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Dynamiczny rozwój rynku kapitałowego uświadamia spółkom notowanym na giełdzie potrzebę kształtowania regularnych relacji z potencjalnymi oraz obecnymi inwestorami. Badania wykazują, że na rozwiniętych rynkach giełdowych spółki wyróżniające się pod względem prowadzonych relacji inwestorskich są bardziej cenione przez inwestorów. Natomiast, na polskim rynku giełdowym relacje inwestorskie wciąż należą do obszarów nowych i słabo rozpoznanych. W publikacji podjęto próbę rozpoznania uwarunkowań relacji inwestorskich w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wraz z implementacją do praktyki.

INVESTOR RELATION IN COMPANIES NOTED ON WARSAW STOCK EXCHANGE

Dynamic development of capital market makes companies noted on stock exchange aware of need of formation of regular relation with potential and present investors. According to some investigations, on fully developed stock exchange, outstanding companies in respect of investor relations are more esteemed by investors. On Polish market stock exchange investor relation continually belong to new and weakly recognized areas. There is an attempt undertaken in this publication to diagnose conditions of investor relation in public companies noted on Warsaw stock exchange with implementation to practices.


KRYSTYNA DZIWORSKA
LUCJAN CZECHOWSKI
ANNA GÓRCZYŃSKA
UNIWERSYTET GDAŃSKI

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Referat przedstawia wieloaspektowe rozważania nad stanem obecnym infrastruktury drogowej w Polsce, brakiem dostosowania jej do standardów unijnych i widocznym niedoinwestowaniem. Prezentuje też najważniejsze plany i programy inwestycyjne, jakie powstały w ostatnich latach dla modernizacji i rozwoju sieci drogowej w Polsce. W końcowej części referatu autorzy odnoszą się do kwestii finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej.

ROAD INFRASTRUCTURE

The article introduces considerations over current state of road infrastructure in Poland, lack of adaptation of road infrastructure to European Union standards and visible underinvestment. The research presents the most important plans and investment programs, which have appeared for modernization and of development of road net in Poland in last years. In final part of report, authors refer to matter of investment financing in relation to road infrastructure.


KRYSTYNA DZIWORSKA
WOJCIECH DZIWORSKI
UNIWERSYTET GDAŃSKI

FUZJE I PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW - PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ

Na globalnym rynku kontroli przedsiębiorstw obserwujemy nieustanny proces przewartościowania zasad i reguł postępowania przedsiębiorstw w realizacji założonych celów strategicznych i finansowych. Pogłębiająca się konkurencja, różne warunki prawne konkurencji, zmieniająca się filozofia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw, postępująca globalizacja i inne czynniki, zmieniają formułę koncentracji przedsiębiorstw na świecie, jak również w poszczególnych regionach gospodarczych. W przedłożonym opracowaniu próbujemy odpowiedzieć na pytanie: dlaczego fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, motywowane efektami synergii, często kończą się porażką? Z badań empirycznych prowadzonych w USA wynika, iż trzy czwarte transakcji fuzji, w ostatnich latach, zakończyły się porażką. Odpowiadając na postawione pytanie wykorzystaliśmy wyniki profesjonalnych badań empirycznych w tym temacie, opinie prezesów firm z globalnego rynku kontroli przedsiębiorstw oraz doświadczenia Komisji Europejskiej. W konkluzji postulujemy, uwzględniając opinię BCG, przestrzeganie dziesięciu zasad prawidłowości transakcji zagranicznych , zwłaszcza fuzji i przejęć na rynku kontroli przedsiębiorstw.

ENTERPRISE MERGERS AND ACQUISITIONS - FACTORS OF FAILURE

We observe persistent process of change of rules in realization of strategic and financial targets on the global market of enterprise control. Expanded competition, different circumstances of legal competition, changing philosophy of behaviour of competing firms, progressive globalization and other factors change formula of concentration of firms on world, and also in economic regions. In submitted elaboration, we try to answer on question: why enterprise mergers and acquisitions, often end with failure. It results from empirical investigations driven in USA, that three of fourth transaction of mergers in last years, ended with defeat. Answering question, we used results of professional empirical investigations in this theme, opinions of presidents of firms from global market and experiences of European Committee. In conclusion we postulate, taking into account BCG?s opinion, respecting ten rules of promptness of foreign transaction, especially of mergers and acquisitions on market of enterprise control.


CZESŁAW GLINKOWSKI
DARIUSZ NOWAK
AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SAMORZĄDU W POZYSKIWANIU INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH GMINY I BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE GMINY TARNOWO PODGÓRNE

Celem referatu jest ukazanie znaczenia przedsiębiorczości samorządu gminy w strategii jej rozwoju. Problem ten badano na przykładzie Tarnowa Podgórnego. W strategii samorządu tej gminy podjęto niekonwencjonalne działania zmierzające od pozyskania inwestorów zewnętrznych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W procesie rozwoju aktywny udział bierze lokalna społeczność, która dostrzegła, że tylko własna praca może przynieść zadowalające rezultaty. Dzięki temu gmina zaliczana jest obecnie do najbardziej rozwiniętych gmin w Polsce.

THE INITIATIVE OF AUTONOMY TO WIN THE OUTER INVESTORS FOR THE DISTRICT AND DIRECT FOREIGN INVESTMENTS ON THE BASIS OF THE EXAMPLE OF TARNOWO PODGÓRNE DISTRICT

The aim of the paper is to present the significance of the district autonomy initiative in it strategy of development. This problem was examined on the basis of Tarnowo Podgórne. In the autonomy strategy of this district there were undertaken non conventional activities aiming at winning the outer investors and direct foreign investments. In the process of development local community takes part actively because they have noticed that only their own work may bring about the satisfactory results. Thanks to that this district is nowadays one of the most development ones in Poland.


MICHAŁ GŁUSZAK
AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE

PRAKTYKA OCHRONY I ODNOWY ZABYTKÓW W POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH

W opracowaniu autor podejmuje problem praktyki rewaloryzacji obiektów zabytkowych w Polsce i konfrontacji jej z obowiązującymi standardami międzynarodowymi w tej dziedzinie. W pierwszej części artykułu autor koncentruje się na omówieniu międzynarodowych ustaleń regulujących sferę ochrony i odnowy nieruchomości zabytkowych. Regulacje te są oparte na bogatym dorobku teoretycznym z dziedzin architektury i konserwacji zabytków. Najważniejsze spośród tych ustaleń są zawarte w Karcie Ateńskiej z 1931 roku oraz Karcie Weneckiej z 1964 roku. Po prezentacji nurtu teoretycznego autor omawia problemy związane z ochroną i odnową zabytków w Polsce. Empiryczna strona pracy jest oparta na literaturze fachowej oraz własnych badaniach. Pytanie jakie stawia autor brzmią:
* Jak dalece rzeczywisty przebieg procesu odnowy nieruchomości zabytkowej odbiega od przebiegu procesu modelowego?
* Jakie są uwarunkowania i mechanizmy powodujące wspomniane wyżej odchylenia i jakie mogą mieć konsekwencje dla obiektów zabytkowych?
* Jakie zmiany są konieczne, aby zminimalizować skutki takich odchyleń?

PRACTICE OF PROTECTION AND RENOVATIONS OF MONUMENTS IN POLAND IN LIGHT OF INTERNATIONAL STANDARDS

In the elaboration author undertakes problem of practice of revaluation of antique objects in Poland and of collation her with obligatory international standards in this to sphere. In the first part of article author concentrates on discussion of international settlements that regulate sphere of protection and renovations of antique real estate. These regulations are leaning on rich theoretical output from spheres of architecture and preservation of monuments. The most important of settlements are contained in Athens Card from 1931 and Venetian Card from 1964. After introduction of current theoretical aspects author discus problems connected with protection and renovation of monuments in Poland. Empirical side of work is leaning on literature professional and own research. Author places following questions:
* How far real course of process of antique real estate renovation runs away from course of model process?
* What are the conditions and mechanisms causing mentioned deviations and which one can have consequences for antique objects?
* What changes are necessary to minimize results of such deviations?JERZY GWIZDAŁA
UNIWERSYTET GDAŃSKI
BANKI HIPOTECZNE W FINANSOWANIU INWESTYCJI W POLSCE

Istotnym źródłem finansowania inwestycji w nieruchomości, więc i inwestycji mieszkaniowych w krajach gospodarki rynkowej są banki hipoteczne, a ściślej biorąc emitowane przez nie limity zastawne. Banki hipoteczne specjalizujące się w gromadzeniu długoterminowego kapitału przez emisję listów zastawnych bez konieczności sięgania po depozyty ludności, stają się istotnym źródłem finansowania inwestycji w Polsce - przede wszystkim budownictwa mieszkaniowego. Rozpoczęcie działalności pierwszych banków hipotecznych w Polsce po kilkudziesięciu latach ich nieobecności na naszym rynku finansowym, stanie się autentycznie przełomem w kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego i finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych długoletnich (np. 30 lat) kredytami hipotecznymi tj. zabezpieczonymi hipoteką ustanowioną na nieruchomościach posiadających odrębną księgę wieczystą. Konkurencyjność tych kredytów w porównaniu z aktualną ofertą banków komercyjnych, opierać się będzie na długim okresie finansowania (np. 30 lat) oraz oprocentowaniu poniżej 10% (np. 5%). Banki hipoteczne dzięki swej specjalizacji mogą skutecznie konkurować na rynku kredytów hipotecznych z innymi uczestnikami tego rynku. Konkurencja banków hipotecznych polega na emisji listów zastawnych, tanim pieniądzu oraz szybkiej i bardzo efektywnej procedurze kredytowej. Polskie banki hipoteczne robią ogromne postępy w rozwoju, co jest ważne z punktu widzenia wejścia Polski do Unii Europejskiej.

MORTGAGE BANKS IN INVESTMENT FINANCING IN POLAND

Mortgage banks are important source of financing real estate investment, and of housing, in countries of market economy. Mortgage banks that specialize in accumulation of long-term capital through issue of mortgage backed securities, without necessity of reaching for deposits of population, become essential source of investment financing in Poland. Beginning of activity of mortgage banks in Poland after tens years of absences on our financial market will be a real turn in credit housing buildings and in long standing (e.g. 30 of years) investment financing. Financing of these investment by mortgage banks will be protected by land registry instituted on real estate possessing separate real-estate register. Competitiveness of these credits in comparison with topical offer of commercial banks, will base on long period of financing (e.g. 30 of years) and interest below 10 % (e.g. 5 %). Mortgage banks thanks to own specialization can efficiently compete on market of mortgage credits with other participants this of market. Competition of mortgage banks depend on issue mortgage backed securities, cheap money and fast and effective credit procedure. Polish mortgage banks do huge progresses in development, what is important from point of view of European Union integration.


HALINA HENZEL
AKADEMIA EKONOMICZNA W KATOWICACH

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI W ROZUMIENIU ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Dynamiczny rozwój rynku nieruchomości w Polsce i rosnące zainteresowanie inwestorów tym segmentem rynku kapitałowego doprowadziło do wyeksponowania nowych funkcji nieruchomości, oprócz podstawowej użytkowej, wynikającej z samej jej istoty. Funkcje, dochodowa i lokacyjna (tezauryzacyjna) w związku z ogólną tendencją wzrostu wartości nieruchomości, determinują możliwość zabezpieczania ulokowanego kapitału przed spadkiem jego realnej wartości, w szczególności w okresach nasilających się zjawisk inflacyjnych w gospodarce. Ogromne znaczenie nieruchomości dla przedsiębiorstw z uwagi na możliwość oddziaływania poprzez inwestycje na wzrost wartości firmy, spowodowało konieczność rozróżniania nieruchomości o charakterze lokaty od tych, które stanowią potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa, pozostając w ewidencji środków trwałych. Celem referatu jest przedstawienie dylematów inwestowania w nieruchomości o różnym charakterze w świetle znowetizowanej ustawy o rachunkowości.

INVESTMENTS IN REAL ESTATE IN LIGHT OF UPDATED ACCOUNTANCY LAWS

Dynamic development of real estate market in Poland and growing interest of investors within this segment of capital market brought to exhibition of new function of real estate. Functions: remunerative and accumulation, in relationship with general tendency of increase of real estate value, determine possibility of protection of capital against value decrease in periods of growing inflation. Huge meaning of real estate for enterprise comes from possibility of influencing value of firm across investments. This fact also caused necessity of differentiating of real estate character between investment from these, which determine potential economic firms, staying in record of fixed assets. Aim of the report is introduction of dilemmas of investing in real estate of different character in light of updated accountancy laws.


MARCIN HYSKI
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH

RYZYKO W ZAKRESIE INWESTYCJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Celem opracowania jest wskazanie źródeł zagrożeń i wynikających stąd ryzyk charakterystycznych dla działalności inwestycyjnej w zakresie infrastruktury technicznej. Rozwój infrastruktury powinien być nierozerwalnie związany z całokształtem problemów gospodarczych kraju, niezależnie od przyjętych koncepcji rozwoju. Wymaga to określonych działań inwestycyjnych w obszarach infrastruktury, które ten rozwój umożliwią. Z uwagi na szczególne znaczenie infrastruktury technicznej właściwe zidentyfikowanie ryzyk mogących postawić pod znakiem zapytania powodzenie prowadzonych inwestycji powinno stać się jednym z podstawowych priorytetów podmiotów podejmujących inwestycje infrastrukturalne. Ryzyko jest również nieodłącznym elementem działalności inwestycyjnej, w tym również inwestycji infrastruktury technicznej. Pojęcie infrastruktury technicznej łączy w sobie takie elementy, jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne, telefonię przewodową i inne. Cechą szczególną inwestycji w tym zakresie jest ich wysoka kapitałochłonność, materiałochłonność, terenochłonność przy jednoczesnym znacznym uzależnieniu ich rozwoju od uwarunkowań geograficzno-przestrzennych. Występujące ryzyko jest o tyle istotne, że zagospodarowanie w infrastrukturę techniczną ma decydujący wpływ na poziom życia mieszkańców oraz możliwości rozwoju różnych form działalności gospodarczej.

RISK AS A FACTOR IN TECHNICAL INFRASTRUCTURE INVESTMENT

The goal of this paper is to point sources of threats and resulted risks characteristic for investment activity in range of technical infrastructure. Infrastructural development should be inseparably connected with the whole economical problems of the state independently from development concepts. It requires wrap investments acts in infrastructural areas, which that development enables. Regarding the crucial meaning of technical infrastructure, proper risks identification which could affect the success of investments should be one of the primary priorities of subjects which are doing infrastructural investments. The risk is also inseparable element of investments actions, as well as technical infrastructure investments. The meaning of technical infrastructure binds such elements as: water and sewer systems, gas, energy, wired phones and others. The particularly feature of investment in this matter is high capital absorptive, material absorptive, terrain absorptive which development is considerably dependent from geographical ? space conditions. The existing risk is crucial, because technical infrastructure has decisive influence to life standard of citizens and development possibilities various forms of economical activity.


KRZYSZTOF JAJUGA
AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU

RYNEK FINANSOWY A RYNEK NIERUCHOMOŚCI - STOPY ZWROTU I RYZYKO - NARZĘDZIA ANALIZY

Artykuł dotyczy problematyki zastosowania nowoczesnych narzędzi teorii finansów w wycenie i analizie rynku nieruchomości. Składa się z trzech części. W pierwszej części opisane są przemiany, które prowadzą do częściowej integracji rynku finansowego i rynku nieruchomości. W drugiej części opisane są narzędzia teorii finansów, które mogą być zastosowane w trzech obszarach: inwestowaniu w nieruchomości, finansowaniu nieruchomości i zarządzaniu ryzykiem nieruchomości. W ostatniej części podane są propozycje określania stóp dyskontowych w wycenie dochodowej nieruchomości za pomocą stóp zwrotu rynku finansowego.

FINANCIAL MARKET AND REAL ESTATE MARKET - RETURN AND RISK - TOOLS FOR ANALYSIS

The paper discusses the issues of the application of modern finance theory methods in the valuation and analysis of real estate market. It contains three parts. In the first part the changes are described, leading to the partial integration of financial market and real estate market. The second part contains the description of these finance theory methods which can be applied in three areas: real estate investments, real estate financing and real estate risk management. The last part contains some proposals to determine discount rates used in the real estate income valuation where returns from the financial market are applied.


TERESA JAJUGA
AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU

ZASTOSOWANIE KONCEPCJI OPCJI WZROSTU DO OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

Ocena efektywności inwestycji zagranicznych wymaga nie tylko zgromadzenia odpowiednich informacji, ale i zastosowania odpowiednich metod oceny. Wydaję się, że rzeczywista wartość inwestycji powinna uwzględniać także opcje związane z tymi inwestycjami, a to oznacza, że klasyczne metody oceny powinny być uzupełnione o analizę wartości opcji.

APPLICATION OF GROWTH OPTION TO ESTIMATE OF EFFECTIVENESS OF FOREIGN INVESTMENT

The evaluation of foreign investments requires not only the acquisition of the relevant information, but also the application of the appropriate methods of appraisal. The value of the investment should take into account all options related to this investment. Therefore the classical appraisal methods should be extended by the analysis of the value of these options.


WŁODZIMIERZ KARASZEWSKI
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI W POLSCE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM (REGULACJE PRAWNE, SKALA I DYLEMATY)

Na tle ogólnej prezentacji obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej regulacji prawnych dotyczących nabywania nieruchomości przez przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego przedstawiono dane liczbowe charakteryzujące skalę nabywanych nieruchomości przez te przedsiębiorstwa w kraju. Przedstawiono wyniki badania dotyczącego znaczenia warunków cenowych nabywania nieruchomości w Polsce jako motywu podejmowania tu działalności gospodarczej przez inwestorów zagranicznych, stopnia spełnienia oczekiwań inwestorów związanych z niższymi cenami nieruchomości, a także ich ocen obowiązującej w Polsce procedury formalnej w ubieganiu się o zgodę na nabycie nieruchomości.

PURCHASING OF REAL ESTATE IN POLAND BY ENTERPRISES WITH FOREIGN CAPITAL (LEGAL REGULATIONS, SCALE AND DILEMMAS)

The research presents numerical data characterizing scale of real estate that is purchased by enterprises with participation of foreign capital in Poland and in European Union on the background of general legal regulation relating real estate purchasing in these countries. The article presents results of investigation relating: meanings of price circumstances of real estate purchasing in Poland as a motive of undertaking economic activities by foreign investors; realizations of expectations connected with real estate lower prices; and also investors? estimations of formal procedure in Poland for agreement on real estate purchase.


JAN KONOWALCZUK
TOMASZ RAMIAN
HENRYK WALICA
AKADEMIA EKONOMICZNA W KATOWICACH

ZASTOSOWANIE METODY ZYSKÓW DO WYCENY NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Nieruchomości przedsiębiorstw to wszelkie posiadane i kontrolowane prawa do nieruchomości, stanowiące aktualne i potencjalne źródła przyszłych dochodów. W ujęciu rzeczowym nieruchomości stanowią grunty wraz częściami składowymi, tj. budynkami, budowlami, maszynami i urządzeniami trwale związanymi z gruntem, drzewami i innymi roślinami. Przedsiębiorstwa dysponują niejednorodnymi prawami do nieruchomości, które różnią się pomiędzy sobą ekskluzywnością tj. wyłącznością przysługującą właścicielowi w zakresie korzystania, czerpania pożytków i rozporządzania. Wśród różnorodnych praw do nieruchomości posiadanych przez przedsiębiorstwa wyróżniać można najbardziej ekskluzywne tj. ?własność?, poprzez mocne ?prawo wieczystego użytkowania?, słabsze ?ograniczone prawa rzeczowe? do najmniej ekskluzywnych ?praw zobowiązaniowych?. Prawa do nieruchomości przedsiębiorstw, ewidencjonowane są jako aktywa w szczególności w postaci: gruntów, budynków i budowli, maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, środków trwałych w budowie, inwestycji w obcych środkach trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych, zapasów i towarów. Nieruchomości należą, więc do aktywów materialnych przedsiębiorstw, ale na potrzeby niniejszej rozprawy rozumiane są zdecydowanie szerzej niż wynika to z zasad ich ewidencjonowania w bilansie. Poza nieliczną grupą przedsiębiorstw np. typu e-biznesu do działalności przedsiębiorstwa niezbędne jest określone miejsce ? nieruchomość. Posiadane dobrze dobranych praw do nieruchomości wpływa na efektywność prowadzonej działalności oraz ogranicza niepewność co do przyszłości i pozwala przedsiębiorstwu planować rozwój. Każde prawo do nieruchomości posiadane przez przedsiębiorstwo posiada wartość, jeśli jest źródłem aktualnych lub potencjalnych dochodów. Obecnie nieruchomości przedsiębiorstw postrzegane są głównie jako kapitał w sposób statyczny, co związane jest koncepcją pomiaru wartości odtworzeniowej opartą o dokonane nakłady. Ponoszenie nakładów, równoznaczne jest z angażowaniem kapitału w określone przedsięwzięcia, co ma związek z oczekiwaniami inwestorów na jego pomnażanie. Inwestowanie wymaga odniesienia się do pożytków z posiadania danego zasobu, co może być mierzone poprzez zdolność do pomnażania kapitału wyrażaną przez wartość ekonomiczną. Takie ujęcie prowadzące do określania wartości rynkowej, nazywane jest dynamicznym aspektem wartości, traktuje kapitał abstrakcyjnie, nawiązuje do czynników kreujących wartość w postaci: płac, cen stóp procentowych, kursów walutowych. Dla zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstw niezbędne jest opieranie się o wartość rynkową, która mierzona jest najczęściej poprzez aktualne i przyszłe dochody kreowane przez nieruchomości - stąd taką wartość rynkową nazywać można wartością dochodową nieruchomości. Nieruchomości przedsiębiorstw rzadko występują w prostej, nieskomplikowanej postaci prawnej oraz techniczno ? użytkowej. Mają więc charakter niepowtarzalny na rynku nieruchomości, co wynika zarówno z ich złożonej postaci jak i ze zdeterminowanego charakteru użytkowania. Powoduje to, że rzadko są one przedmiotem transakcji rynkowych w postaci sprzedaży lub prostych umów najmu. Dlatego szacowanie ich wartości rynkowej odbywa się najczęściej w warunkach ograniczonego rynku charakteryzującego się niskim poziomem podaży (której charakter determinowany jest konkretnym zastosowaniem w przedsiębiorstwie) oraz niskim poziomem popytu (który warunkowany jest czynnikami efektywności inwestowania w przedsiębiorstwie). Taka sytuacja powoduje, że do określania wartości rynkowej nie można wykorzystywać metod porównawczych bazujących na cenach sprzedaży podobnych nieruchomości i metod bazujących na stawkach czynszowych. Konieczne jest wykorzystanie metody zysków traktujących nieruchomości jako źródło dochodów. Wycena nieruchomości to racjonalne przewidywanie cen transakcyjnych nieruchomości w sferze obrotu (wartość rynkowa) i/lub wytwarzania (wartość odtworzeniowa). W konsekwencji czynności wyceny należy traktować jak prognozę ekonomiczną. Przy sporadycznych transakcjach sprzedaży i dzierżawy nieruchomości przedsiębiorstw dla wykorzystania metody zysków konieczne jest przyjęcie założenia o istnieniu zależności pomiędzy stanem nieruchomości a wysokością dochodów ustaloną poprzez zysk z działalności. Stosowanie metody zysków może być właściwym sposobem wyceny skomplikowanych nieruchomości przedsiębiorstw pomimo nieco abstrakcyjnego założenia metodycznego o oddaniu nieruchomości do korzystania innej osobie użytkownikowi. W praktyce wyceny nieruchomości przedsiębiorstw metoda zysków dotyczyć będzie nieruchomości, na której działalność prowadzić będzie samodzielne właściciel a nie użytkownik. Wycena nieruchomości przedsiębiorstw przy zastosowaniu metody zysków jest szczególnie narażona na subiektywizm związany z założeniami przyjętymi dla obliczania: wysokości zysku, udziału właściciela, stopy kapitalizacji lub dyskontowej. Przy wycenie metodą zysków nieruchomości przedsiębiorstw konieczne jest szczególnie staranne oddzielenia kategorii wartości indywidualnej, użytkowej i rynkowej. Oznacza to że np. wielkość produkcji, poziom kosztów, ceny sprzedaży muszą być osiągalne dla typowego użytkownika ? kupującego. Dla zilustrowania omawianych zagadnień zaprezentowana zostanie własna procedura wyceny nieruchomości przedsiębiorstwa w formie studium przypadku (syntetyczne informacje z operatu szacunkowego).

ENTERPRISES' REAL ESTATE PRICING WITH METHOD OF PROFITS

Enterprises? real estate pricing with method of profits is especially subject on subjectivism connected with foundations accepted for calculations: heights of profit, participation of owner, rate of capitalization or of discount. It is necessary to separate carefully category of individual value, useful and market at enterprises? real estate pricing with method of profits. It means that, for example size of production, level of costs, prices of sale have to be achievable for typical user ? customer. For illustrating mentioned problems, there will be authors? procedure presented for enterprises? real estate pricing with method of profits in a from of case study.


CYRYL KOTYLA
UNIWERSYTET GDAŃSKI

WYCENA DŁUGOTERMINOWYCH INWESTYCJI W AKTYWA FINANSOWE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO

Celem referatu jest przedstawienie wątpliwości, jakie rodzi stosowanie obowiązującego od 1.01.2002 r. prawa bilansowego do wyceny początkowej i aktualizacji wartości ? na dzień bilansowy ? długoterminowych lokat (inwestycji) zaliczanych do instrumentów finansowych. O ile bowiem przepisy prawa bilansowego dotyczące inwestycji i instrumentów finansowych, a są nimi ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz. 1674), rozpatrywane osobno, układają się w logiczną całość, to rozpatrywane łącznie ? są niespójne.

PRICING OF LONG-TERM INVESTMENT IN FINANCIAL ASSETS IN LIGHT OF POLISH BALANCE LAW

The aim of this report is to present doubts, that are caused while usage of obligatory from 1. 01. 2002 balance law for initial pricing and for value actualization ? on the balance day ? of long-term investments included into financial tools. As rules of balance law relating investment and financial instruments, which are law from 29. 09. 1994 r about accountancies (Dz. U. from 2002 r No 76, item. 694) and order of minister of finance from 12. 12. 2001 r in matter of detailed rules of recognition, of pricing methods, of range of bringing to light and of manner of financial tools presentation (Dz. U. No 149, item. 1674), examined separately are logic, when examined together ? are incoherent.


JANUSZ KOWALCZYK
UNIWERSYTET GDAŃSKI

OBLIGACJE - KONIECZNY SKŁADNIK ZDYWERSYFIKOWANEGO PORTFELA

Elementem niezbędnym do dywersyfikacji portfela jest uwzględnienie w nim papierów pozbawionych ryzyka. Niniejsza praca poświęcona jest analizie obligacji jako czynnika powodującego zmniejszenie ryzyka, a jednocześnie dającego szerokie możliwości inwestycyjne. Rozwijający się rynek obligacji stwarza coraz więcej możliwości w tworzeniu portfeli, stąd konieczność przeprowadzenia analiz.

BONDS - NECESSARY COMPONENT OF DIVERSIFIED PORTFOLIO

The paper presents possibilities of investing in bond market. All kinds of bonds are described and the yield curve strategies is pointed out. The theoretical analysis is followed by an empirical analysis of selected bonds, based on yield to maturity, yield curve, nominal rate and risk. Also traded on the external markets, denominated in foreign currencies were described.


GRZEGORZ KRZYKOWSKI
ERNEST SYSKA
UNIWERSYTET GDAŃSKI

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W DECYZJACH INWESTYCYJNYCH

Praca obejmuje podstawę teoretyczną matematycznego modelu podejmowania decyzji w warunkach niepewności. Przedstawiono opis zastosowania tego modelu dla decyzji inwestycyjnych. W pracy zamieszczono procedurę Applied Information Economics - metodologię kompleksowej oceny rentowności projektu inwestycyjnego wykorzystującą bayesowską analizę wartości informacji. Metodę AIE porównano z klasycznym algorytmem oceny zyskowności inwestycji.

INFORMATION MANAGEMENT IN INVESTMENT DECISIONS

This work embraces base theoretical mathematical model of decision making process in circumstances of uncertainty. The application of this model for investment decision is presented. Applied Information Economics - methodology of complex investment effectiveness estimations which uses bayes analysis of value of information. Is described in the article. Method AIE is compared with classical algorithm of investment effectiveness estimation.


KARINA KUCZOWIC
JACEK KUCZOWIC
AKADEMIA EKONOMICZNA W KATOWICACH

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ? WYNIKI BADAŃ

W 1998 roku autorzy referatu przeprowadzili szerokie badania dotyczące działalności inwestycyjnej drobnych podmiotów gospodarczych w województwie katowickim. Wyniki badań wskazywały na wysoki udział środków własnych w finansowaniu inwestycji małych przedsiębiorstw. Około 2/3 inwestycji było zrealizowanych z wyłącznym albo przeważającym wykorzystaniem środków własnych. Do korzystania z kredytów przedsiębiorcy podchodzili z dużą nieufnością. Zaledwie do piąty z nich uważał kredyt za dogodną formę finansowania działalności inwestycyjnej. Pozostali przedsiębiorcy albo z kredytów nie korzystali albo robili to z przymusu. Na stosowaną formę finansowania działalności inwestycyjnej okazał się mieć wyraźny wpływ również wiek właściciela przedsiębiorstwa oraz jego wykształcenie. Niewielki był z kolei wpływ formy prawnej przedsiębiorstwa. W latach 2001 ? 2002 autorzy powtórzyli badania, obejmując nimi przedsiębiorstwa nowopowstałego województwa śląskiego. Prezentowany referat przedstawia zmiany jakie w okresie 1998 ? 2002 r. zaszły w strukturze finansowania inwestycji małych przedsiębiorstw oraz w podejściu ich właścicieli do korzystania z obcych źródeł finansowania.

THE FINANCING OF INVESTMENT ACTIVITIES IN SMALL BUSINESS ENTERPRISES - STUDY RESULTS

Along with the changes in the economic situation in the recent decade, a remarkable tendency on the part of the entrepreneurs to engage in an investment activity has been observed. This correlation is most spectacular as concerns the activities of small business entrepreneurs. Scarcity of the capital indispensable for the financing of investments, which aggravates in the case of a slump in the market, presents a major problem to the economic subjects of different sizes. However, in contrast to the large economic subjects, the small ones have much more limited possibilities to support an investment activity with the outside capital. In 1998, the authors of this paper conducted a wide-range study concerning investment activities of small business enterprises in the Province of Katowice. The study results indicated that the companies' own resources played a major role in the financing of investments of small business enterprises. About 2/3 of the investments were financed from the companies' own resources, used either as the sole resource or as the predominating one. The entrepreneurs were highly skeptical as to the possibility of using credits. Only one out of five regarded credit as a convenient form of financing an investment activity. The remaining entrepreneurs either did not use credits or used them out of necessity. The adopted form of financing an investment activity was also highly influenced by the entrepreneur's age and education. On the other hand, the legal status of the enterprise did not seem to play an important role. In the years 2001-2002, the authors repeated the study, by investigating the enterprises of the newly established Province of Silesia. This paper shows the changes that took place in the period 1998-2002 as regards the structure of financing the investments of small business enterprises and the entrepreneurs' approach to the outside investment resources.


MARIA LECHICKA-KOSTUCH
UNIWERSYTET GDAŃSKI

PROGRAMY OCHRONY WALORÓW TURYSTYCZNYCH PÓŁWYSPU HELSKIEGO JAKO REALIZACJA IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W DZIAŁANIACH GMIN NADMORSKICH

Półwysep Helski stanowi wyjątkowy skrawek ziemi. Jego przyrodnicze i krajobrazowe walory tworzy zespół cech unikatowych w skali kraju i z pewnością niepowtarzalnych na polskim wybrzeżu. Jest jednocześnie obszarem masowego napływu turystów w okresie letnim ze względu na swą atrakcyjność turystyczną. Przy planowaniu ochrony tego obszaru występują więc problemy związane z utrzymaniem krajobrazu naturalnego i rekultywacji obszarów zdewastowanych oraz zagospodarowania rekreacyjnego. Programy takie jak: ?ochrona brzegów morskich?, sojusz z naturą?, ?ryby dla Zatoki? oraz budowa zakładu utylizacji odpadów w Gminie Puck to praktyczna realizacja idei zrównoważonego rozwoju przez Gminy Półwyspu Helskiego.

PROGRAMMES OF PROTECTION OF TOURISTIC VALUES OF PENINSULA OF HEL AS REALIZATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ACTIVITIES OF SEASIDE COMMUNES

Peninsula of Hel is an exceptional fragment of earth the Earth. Its natural and scenery values creates unique features in scale of country and certainly unrepeatable on Polish sea coast. It is simultaneously area of tourists? summer holidays. There are problems connected with maintenance of natural scenery and of reclamation of devastated areas and recreational planning while planning the protection of this area. Such Programmes as: ?protection of sea banks?, ?alliance with nature?, ?fish for Gulfs? and construction of utilization of waste material in Commune of Puck is then a practical side of sustainable development realized by Communes of peninsula of Hel.


JANUSZ S.LIPIŃSKI
"SYNERGIA 99" W GDAŃSKU

MŁODE MIASTO GDAŃSK ? REWITALIZACJA TERENÓW POSTOCZNIOWYCH

73 ha terenów postoczniowych w Gdańsku jest przedmiotem rewitalizacji, która ma doprowadzić do przekształcenia obszaru przemysłowego w centrum miasta w nową dzielnicę o charakterze śródmiejskim. Prywatny deweloper gruntowy rozpoczął interdyscyplinarny proces przekształceń, którego sukces uwarunkowany jest jakością współpracy między sektorem publicznym i prywatnym w realizacji celów komercyjnych i społecznych.

JUVENIS CIVITATIS GDANSK - REDEVELOPMENT OF POST SHIPYARD AREA

The 73 ha of the post shipyard area in Gdańsk is the subject of redevelopment aimed at the transformation of the industrial area into a new civic district. A private land developer started the transformation process, the success of which depends on the quality of co-operation between the private and public sector in the realization of commercial and public purposes.


EWA MAJEROWSKA
UNIWERSYTET GDAŃSKI

RYZYKO INWESTOWANIA W FUNDUSZE INWESTYCYJNE - ANALIZA EMPIRYCZNA WYBRANYCH FUNDUSZY

Lokowanie kapitału w fundusze inwestycyjne jest jednym ze sposobów wykorzystania nadwyżek finansowych. Na rynku kapitałowym funkcjonuje wiele różnego rodzaju funduszy. W zależności od skłonności inwestora do ryzyka może on wybrać fundusz odpowiedni dla siebie. W praktyce okazuje się jednak, że nie zawsze fundusze z założenia agresywne są wysoko ryzykownymi. Koniecznym zatem staje się analiza poziomu ryzyka tychże funduszy. Niniejszy referat poświęcony zostanie ocenie empirycznej wybranych funduszy funkcjonujących na rynku polskim z wykorzystaniem ekonometrycznych modeli finansowych.

RISK OF INVESTING IN INVESTMENT FUNDS ? EMPIRICAL ANALYSIS OF SELECT FUNDS

The allocation of the capital in investment funds is a one of the possibilities of employing the excess of the capital. There are many types of funds operating on the capital market. Depending on the type of investing every investor can choose the suitable fund for making investment. In practise it is not always the truth that assets funds are high risky. It seems to be necessary to analyse the level of risk such of funds. The paper presents an empirical analysis of the selected investment funds operating on the polish capital market using the financial econometric models.


KONRAD MARCHLEWSKI
UNIWERSYTET ŁÓDZKI

SEKURYTYZACJA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Sekurytyzacja to technika, której celem jest pozyskanie kapitału poprzez przekształcenie wybranych aktywów w papiery wartościowe, które mogą stać się przedmiotem obrotu. Cechą charakterystyczną jest wykorzystanie spółek celowych (SPV) jako podmiotów pozyskujących kapitał, co ogranicza ryzyko inwestorów i oddziela ryzyko związane z aktywami od ryzyka organizatora sekurytyzacji. Poza skutkami w zakresie techniki oraz efektywności zarządzania finansowego, sekurytyzacja umożliwia wyodrębnienie oraz wycenę poszczególnych ryzyk. W przypadku nieruchomości, dzięki technice sekurytyzacji, uzyskać można korzyści w zakresie eliminacji części z ryzyk immanentnie związanych z inwestowaniem w nieruchomości. Dokonując emisji papierów wartościowych przez SPV, której aktywami są nieruchomości, zaś pasywami kapitał własny, przenieść można dochody (po odjęciu wydatków) związane z posiadaniem nieruchomości na właścicieli wyemitowanych papierów wartościowych. Jednocześnie, dzięki obrotowi papierami wartościowymi wyemitowanymi przez SPV dokonać można wyceny ryzyka (np. metodami statystycznymi), podobnie jak w przypadku papierów wartościowych innych emitentów. Jednocześnie wyeliminowane są niektóre z ryzyk i niedogodności typowych dla inwestowania w nieruchomości: np. ryzyko płynności (wynikające z wolumenu transakcji), ryzyko czasu inwestowania oraz wysokie koszty transakcyjne. Dzięki możliwości zbudowania portfela nieruchomości będących w posiadaniu SPV, dokonać można również redukcji ryzyka specyficznego (związanego z inwestowaniem w poszczególne nieruchomości) oraz ryzyka systematycznego (wiążąc portfel nieruchomości z innymi aktywami finansowymi). Technika sekurytyzacji przynosi więc :
* niewielkie zmniejszenie dochodowości inwestowania w nieruchomości (w efekcie np. ponoszenia kosztów organizacji i zarządzania SPV),
* znaczne ograniczenie i możliwość wyceny (a w konsekwencji zabezpieczenia) ryzyka,
* usunięcie części naturalnych barier (np. wartość i okres inwestycji, koszty transakcyjne, konieczność zarządzania).

SECURITIZATION ON REAL ESTATE MARKET

The aim of securitization is to gain capital across transformation of selected assets in stocks, which can become object of turnover on capital market. Utilization of Special Purpose Vehicle (SPV) is a characteristic feature. SPV gains capital. It limits risk of investors and separates risk connected with assets from risks of the securitization organizer. Securitization supports efficient financial management but also makes possible identification and pricing of risks. Thanks to securitization, advantages of risks elimination connected with real estate investing can be obtained. With issuing stocks by SPV, which assets are real estate, while liabilities are own capital, it is possible to transfer incomes (after deduction of expenses) connected with possession of real estate, on owners of emitted stocks. Simultaneously, thanks to dealing with stocks emitted by SPV, pricing of risk (e.g. with statistical methods) can be done, similarly how as it is practiced in case of other stocks. At the same time, some risks and typical inconveniences for real estate investing: e.g. risk of liquidity (resulting from transaction volume), risk of time of investing and high transactional costs, are eliminated. Thanks to possibilities of real estate portfolio construction that is in possession of SPV, reduction of specific risk (connected with real estate investing) and systematical risks (binding real portfolio estate with other financial assets) can be done. Therefore, securitization brings following advantages:
* not large reduction of return of real estate investing (in effect of carrying organization costs and managements of SPV),
* considerable risk limitation and possibility of risk pricing (and in consequence protection against risk),
removal of part of natural barriers (e.g. value and period of investment, transaction costs, necessity of management).ELŻBIETA MĄCZYŃSKA
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

ZMIANY PARADYGMATU ROZWOJOWEGO A RYZYKO INWESTOWANIA W NIERUCHOMOŚCI

Uwzględniając długoterminowy charakter inwestowania w nieruchomości, w ich wycenie powinny być brane pod uwagę najnowsze trendy w gospodarce lokalnej, krajowej i światowej, trendy identyfikowane zarówno przez teorię ekonomii, jak i przez praktykę gospodarczą. Zmiana paradygmatu cywilizacyjnego wpływa zasadniczo na rynek nieruchomości. Podstawowym tego przejawem są globalne zmiany i globalizacja ryzyka. Równocześnie gwałtowność przemian i narastanie ryzyka łączy się z symptomami kryzysu zaufania w biznesie Dotyczy to także nieruchomości. Ostatnie kryzysy w gospodarce światowej wykazały, że wartość nieruchomość jest w obecnych warunkach trudna do trafnego oszacowania. Stąd chwiejność zabezpieczeń. W takich warunkach rośnie ranga instytucjonalnej infrastruktury rynku nieruchomości.

CHANGES OF DEVELOPMENT PARADIGM AND RISK OF REAL ESTATE INVESTING

Taking into account long-term character of real estate investing, latest national and world trends identified both by theory of economy and by practice, should be taken under consideration while real estate valuing. The change of paradigm of civilization influences real estate market. It results in total changes and risk globalization. Simultaneously, intensity of transformations and growth of risks come together with symptoms of crisis of confidence in business. It refers also to real estate. Last crisises in world economy showed that real estate value is in present circumstances difficult to estimate. It results in instability of protections. Rank of institutional infrastructures of real estate market grows in such conditions.


GRZEGORZ MIKOŁAJCZYK
NDI S.A.

PROJEKT "CENTRUM SOPOTU" JAKO PRZYKŁAD PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

Celem niniejszego referatu jest prezentacja Projektu ?Centrum Sopotu?, który stanowi przykład partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy Miastem Sopot i spółką NDI S.A. W opracowaniu tym scharakteryzowano poszczególne obiekty wchodzące w skład Projektu oraz przedstawiono sposób organizacji procesu inwestycyjnego, a także warunki i sposób jego finansowania. Planowana inwestycja ma szansę być jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych tego rodzaju w Polsce i stać się wizytówką miasta.

PROJECT "CENTRUM SOPOTU" AS EXAMPLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

The target of this report is to introduce the project ?Centrum Sopotu? which is an example of public-private partnership among City of Sopot and NDI S. A. Each objects entering the composition of the project is characterized in the elaboration. The method of investment process organization , circumstances and manner of its financing are described as well. Planned investment has a chance to be one of the greatest investment of this kind in Poland and to become a visiting card of City.


KATARZYNA NAJBAR
AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE

WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI W ŚWIETLE USTAWY O WŁASNOŚCI LOKALI

Skuteczne zarządzanie zasobami mieszkaniowymi wymaga znajomości licznych przepisów prawa i dużego doświadczenia. Zarządcy i właściciele nieruchomości napotykają liczne problemy z identyfikacją odpowiednich aktów prawnych oraz z ich interpretacją. Jedną z podstawowych regulacji ustawowych na tym obszarze jest ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Unormowania zawarte w ww. akcie prawnym mają zastosowanie do zarządzania tzw. dużymi wspólnotami mieszkaniowymi. Ta lapidarna ustawa, pomimo licznych komentarzy dostępnych na rynku wydawniczym nadal sprawia wiele problemów przy jej stosowaniu. W referacie autorka koncentruje swoją uwagę na problemach, które najczęściej pojawiają się w praktyce. Okazuje się, że przepisy zawarte w ustawie nie zawsze są dostosowane do wymagań stawianych przez rzeczywistość. Przejawia się to chociażby w trudnościach z podjęciem najważniejszych decyzji o losach nieruchomości. Mimo roli, jaką autorzy licznych publikacji przypisują licencjonowanym zarządcom nieruchomości, są oni jedynie uprawnieni do wykonywania czynności bieżącego administrowania, nie wykraczających poza ramy zwykłego zarządu. Najważniejsze decyzje podejmują właściciele, do których świadomości bardzo powoli dociera, że to oni, a nie zarządcy, decydują o przyszłości ich nieruchomości. Kolejnym zagadnieniem z tym związanym jest występujący brak zainteresowania właścicieli we współdziałaniu w zarządzaniu nieruchomością wspólną. Zgodnie z ustawą w sytuacji, gdy brak jest woli współdziałania ze strony właścicieli, jedyną możliwością rozwiązania tej kwestii jest droga sądowa ? kosztowna i czasochłonna. W praktyce, w takich sytuacjach, zarządcy próbują obejść przepisy prawa i usiłują znaleźć rozwiązania sanujące niedoskonałości ustawy.

SELECTED PROBLEMS OF MANAGEMENT OF HOUSING COMMUNITIES IN THE LIGHT OF OWNERSHIP LAWS OF PROPERTY

Efficient housing management requires acquaintance of numerous law rules and experience. Managers and real estate owners meet several problems with identification of suitable legal acts and with their interpretation. One of basic legal regulations is law from 24th of June 1994 about ownership of property. Normalizations contained in this act applies to management of so called large housing communities. This brief law, despite numerous accessible comments, causes many problems with its application. In this report author concentrates attention on problems which most often appear in practice. It is shown, that rules contained in the law are not always adapted to requirements of reality. It appears in difficulties with making the most important decision about future of real estate. Despite the fact that some authors glory role of licensed real estate managers, they are only entitled to current administration, not going beyond outside frames of usual management. Most important decisions are undertaken by owners, who become conscious very slowly, that they, and not managers, decide about futures of real estate. Following problem arising from this is connected with lack of interest of owners in cooperation in management of common property. In accordance with law, in the situation of lack of owner?s will to cooperate, the only possible solution is judicial way ? expensive and time-consuming. In practice, in such situations, managers struggle to avoid rules of law and try to find solutions that sanction imperfection of law.

ADAM NALEPKA
AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE

WYBRANE PROBLEMY ORGANIZACJI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W SYSTEMIE ZLECENIOWYM

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji strategicznych i taktycznych dotyczących nieruchomości oraz inicjowaniu na tej podstawie działań w sferze administracji, eksploatacji oraz inwestycji dla osiągnięcia celów właściciela. Funkcje zarządzania nieruchomością może spełniać:
* osobiście właściciel nieruchomości,
* pracownik zatrudniony przez właściciela,
* zarządca, działający na podstawie umowy o zarządzanie, jako osoba fizyczna lub prawna.
Przedmiotem zainteresowania w referacie jest ten trzeci przypadek, gdy właściciel zleca realizację funkcji zarządzania. Ten sposób zarządzania nazywany jest "zleceniowym systemem zarządzania nieruchomościami". Zakłada się tu, że funkcje "zleceniowego zarządzania nieruchomościami" pełni określony system organizacyjny (osoba prawna), będący samodzielnym podmiotem gospodarczym, który może przyjąć nazwę "biuro zarządzania nieruchomościami", "firma zarządzająca nieruchomościami" itp. Uwaga w referacie skoncentrowana została na zasadach budowy takiego systemu.

SELECTED PROBLEMS OF ORGANIZATION OF REAL ESTATE MANAGEMENT IN SYSTEM OF CONTRACTING

Real estate management consist of undertaking strategic and tactical decision in relation to real estate and of developing activities on this to base for successes of owner?s targets. Functions of real estate management can be realized by:
* real estate owner personally,
* worker employed by owner,
* manager, acting on the ground of management contracts.
This third case is the object of interest in this report: when owner contracts realization of management. This manner of management is called "contract system of real estate management". It is stated that functions of "contract system of real estate management" is fulfilled by definite organizational system (corporate body), being independent economic subject, which can accept name "office of real estate management", "firm that manage real estate " etc. Attention in the report is concentrated on rules of build such system.


MAŁGORZATA OKRĘGLICKA
EDYTA SROKA
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

LEASING NIERUCHOMOŚCI

Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. Wykształcił się on jako alternatywna metoda pozyskania środków trwałych niezbędnych przedsiębiorcy do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej w porównaniu do metod tradycyjnych, polegających na nabyciu ich na własność. W państwach wysoko rozwiniętych leasing jest powszechnie stosowany od niemal półwiecza. Od wielu lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce. Jednym z podstawowych segmentów rynku leasingu jest leasing nieruchomości, który w Europie posiada niemal 20-letnią historię i obejmuje obecnie ok. 17% wszystkich kontraktów leasingowych. Od 1997r. również na polskim rynku pojawił się leasing nieruchomości, głównie centrów handlowych, logistycznych, hipermarketów, biur i fabryk. W 2001r. rynek nieruchomości stanowił 16% rynku leasingu, co jest poziomem zbliżonym do średniej europejskiej. Głównym sprawcą rozwoju rynku nieruchomości w Polsce jest niemiecka spółka LHI Leasing Polska, która wciąż zdecydowanie dominuje na tym rynku. Coraz większa liczba firm zajmujących się leasingiem nieruchomości oraz regulacja leasingu w polskim prawie cywilnym i podatkowym zapewnią prawdopodobnie jego dalszy rozwój.

LEASING OF REAL ESTATE

Leasing can be situated as a service on capital market, where the investments of enterprises are financed. It developed as an alternative method of acquiring fixed assets, which are essential for businessmen in running and developing a business, in comparison to the traditional methods, which consist in buying them for one's own. In the well-developed countries leasing has been commonly used since almost a half of century. Since many years the interest of leasing has increased in the countries of East and Middle Europe including Poland. Leasing of real estate is one of the basic parts of the leasing market, which in Europe has almost the history of twenty years and make now about 17% of all the leasing contracts. Since 1997 leasing of the real estate also appeared on the Polish market, mainly of trade and logistic centres, hipermarkets, offices and factories. In 2001 the real estate's market made 16% of general leasing market, what is a nearing level to the European average. The German company - LHI Leasing Poland - is the main author of the real estate's market development and it still decidedly dominate on this market. Larger and larger number of companies, which are engaged in real estate's leasing, and the leasing regulation in Polish civil and tax law will probably insure its further development.


ROMAN RZECZKOWSKI
EWA SIEMIŃSKA
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE PLANÓW MIEJSCOWYCH

Referat ma na celu prezentację problemów dotyczących wzajemnych związków występujących między ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego a wartością nieruchomości. Okazuje się, iż w praktyce obustronne relacje są widoczne już w momencie podjęcia decyzji o zmianie zagospodarowania terenu. REAL ESTATE VALUE IN LIGHT OF LOCAL PLANS

The paper is aimed at presenting the problemes of mutual relations between spatial planning and property value. As it turns out in practice, these mutual relations can be seen at the moment of taking decision on spatial planning.


EWA SPIGARSKA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

PRZEPŁYWY FINANSOWE WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ

W artykule przedstawiono przepływy finansowe we wspólnocie mieszkaniowej. Zaprezentowano jakie rodzaje opłat wnoszą poszczególni właściciele, w tym Gmina, na rzecz wspólnoty mieszkaniowej oraz jakie koszty są związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego. Wspólnoty mieszkaniowe dla potrzeb rozliczeń finansowych powinny prowadzić pozaksięgową ewidencję kosztów zarządu nieruchomością wspólną. CASH FLOWS IN HOUSING COMMUNITY

Housing community is required to maintain accountancy in selected form. They can choose full accountancy according to Act of Accountancy or simplified according to Act of Property. Members of housing community select form of bookkeeping in their resolution about method of financial settlement. Administrator for each housing community keeps a record of costs of administration of common immovables and advance pays to cover these costs, and also media settlements and repair fund.


KRZYSZTOF SZCZEPANIAK
ANNA WOJEWNIK-FILIPKOWSKA
UNIWERSYTET GDAŃSKI

PARTNERSTWO PUBLICZNO - PRYWATNE ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA INFRASTRUKTURY I USŁUG PUBLICZNYCH

Mimo wieloletnich doświadczeń w realizacji przedsięwzięć gospodarczych realizowanych wspólnie przez podmioty prywatne i publiczne, w prawie wspólnotowym Unii Europejskiej nie zapisano do dnia dzisiejszego jednoznacznej definicji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Kierując się natomiast doświadczeniem ekonomistów amerykańskich można powiedzieć, że partnerstwo to oznacza zazwyczaj wspólne inicjatywy sektora publicznego i prywatnego, sektora działającego dla zysku oraz sektora non-profit, jak również administracji rządowej, biznesu i sektora cywilnego. Każdy z uczestników partnerstwa wnosi odpowiednie zasoby i uczestniczy w procesie decyzyjnym.1 PPP jest kontraktem pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi, zawartym w celu odbudowy, zaprojektowania, obsługi, nadzoru, i/lub zarządzania urządzeniami lub systemami, w całości lub w części, dla realizacji celu publicznego. Podkreślić tutaj należy, iż partner prywatny oczekuje satysfakcjonującej stopy zwrotu, a publiczny ? wysokiej jakości usług. Rozkwit formuły PPP dokonywał się w latach 90-tych w takich krajach jak Wielka Brytania, Holandia, Francja. Wytworzyło się w tym czasie wiele odmian PPP, zarówno pod względem organizacyjnym, jak też z uwagi na sposób finansowania oraz sposób przekazania po wygaśnięciu umowy. Najliczniej PPP znajduje zastosowanie w transporcie, opiece medycznej, obronie i edukacji. Od wielu lat obserwowane jest w Polsce permanentne niedofinansowanie sektora usług publicznych, przede wszystkim infrastruktury umożliwiającej świadczenie tych usług. Stan finansów państwa nie pozwala na formułowanie optymistycznych prognoz likwidacji tego problemu nawet w długim horyzoncie czasowym. Dlatego wydaje się, że stosowanie PPP na szeroką skalę jest jedną z najbardziej rozsądnych alternatyw umożliwiających finansowanie rozwoju powiatów i gmin.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A SOURCE OF INFRASTRUCTURE AND PUBLIC SERVICE FINANCING

There is no precise definition of public private partnership (PPP) in European Union law, although many economic ventures have been undertaken in cooperation by public and private body. Learning form American economist, one can say, that partnership usually means cooperative initiatives of public and private sector, sector focused on profit and non-profit sector, public administration, business and civil sector. Each of participants brings proper resources and is engaged in decision process. PPP is an agreement between public and private partners, which is signed for the purpose of reconstruction, design, operation, supervision and/or management of all or parts of facility or systems, for the completion of public objective. It is worth underlining that, private partner expects satisfaction revenues, but public expect high quality service. There was expansion of PPP in nineties in Great Britain, Netherlands, France. New types of PPP in respect to organization, financing and transfer of facility after the contract expiration were developed since then. In most cases PPP is applied in transportation, medical care, defense and education. There has been permanent underinvestment of public sector service, especially of infrastructure to supply the service, in Poland for many years. It is not possible to formulate optimistic forecast to decrease the problem of underinvestment in current situation of state finance even in the long time. Therefore, it is assumed that extensive employment of PPP is one of the most sensible solution that would enable financing of the development of Polish administrative units.


MARCIN SZPAK
UNIWERSYTET GDAŃSKI

PRZYGOTOWANIE, OCENA I FINANSOWANIE DUŻYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH, NA PRZYKŁADZIE HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ NA GRANICY MIAST GDAŃSKA I SOPOTU

Inwestycje infrastrukturalne są bez wątpienia istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Wpływają one na poziom życia mieszkańców danego obszaru oraz jednocześnie jego atrakcyjność inwestycyjną, a często również turystyczną. Realizacja dużych projektów infrastrukturalnych, w tym również z zakresu infrastruktury sportowej czy turystycznej leży w sferze zainteresowań lokalnych wspólnot samorządowych. Tego rodzaju projekty są niezwykle skomplikowane od strony przygotowania inwestycji, cechują się bardzo wysokimi nakładami inwestycyjnymi i najczęściej są w dużym stopniu finansowane ze środków publicznych. Niniejszy referat zawiera studium przypadku inwestycji ? budowa wielofunkcyjnej hali sportowo widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu, koncentrując się głównie na zagadnieniach związanych z przygotowaniem i oceną efektywności inwestycji. Podsumowaniem referatu będą zalecenia dotyczące zasad przygotowania oceny projektów infrastrukturalnych oraz możliwości ich finansowania, włączając zaangażowanie kapitału prywatnego.

PREPARATION AND EVALUATION OF MAJOR INFRASTRUCTURE PROJECTS ON THE EXAMPLE OF SPORT AND ENTERTAINMENT ARENA IN GDAŃSK AND SOPOT

Evaluation of major infrastructure investment projects requires utilization of methods different than in the case of commercial ones. Cost-benefit analysis takes into account not only the project financial cash flows, but also its overall impact on the economy of the region. In this paper some aspects of preparation, evaluation and financing of the major infrastructure projects were analysed. The case study of Arena in Gdansk and Sopot was used to illustrate some concerns of investors during the project development phase. Special attention was driven to possible commercialization of the project and seeking for the options for involving the private capital for the project financing.


KATARZYNA ŚMIETANA
AKADEMIA EKONOMICZNA W KATOWICACH

ZASTOSOWANIE METODOLOGII ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW W PRAKTYCE DZIAŁALNOŚCI DEVELOPERSKIEJ

Ryzyko jest rezultatem zmieniających się uwarunkowań otoczenia oraz niepowtarzalnego i dynamicznego charakteru projektów. Wielość obszarów, które mogą stanowić potencjalne źródła ryzyka, wymaga kompleksowego podejścia do jego analizy z wykorzystaniem właściwych podejść oraz technik w procesie zarządzania ryzykiem. Większa część metod ma uniwersalny charakter, jednakże w praktyce wskazuje się na stosowanie właściwych technik w określonych dziedzinach przemysłu. Metody te są modyfikowane i dostosowywane do specyfiki projektów oraz potrzeb zarządzającego. Celem autora jest dokonanie analizy podejść stosowanych w zarządzaniu ryzykiem projektami inwestycyjnymi z wyróżnieniem tych, które mogą znaleźć zastosowanie w analizie ryzyka projektów developerskich.

THE APPLICATION OF THE METHODOLOGY OF PROJECT RISK MANAGEMENT IN THE DEVELOPER?S PRACTICE

The risk is the result of the constantly changing environmental conditions as well as of the unique and dynamic character of the projects. The multiplicity of the areas which may present a potential risk, requires a complex approach to its analysis, including the use of the appropriate approaches and techniques for risk management. The majority of these methods prove universal in character. In practice, however, the use of the appropriate techniques for different industrial branches is recommended. These methods are updated and adjusted to the specific projects, as well as to the manager's needs. The author's aim is to make an analysis of the approaches used in investment project risk management, with a focus on those which might be applied in the analysis of the risk for developer's projects.


HALINA TOWARNICKA
AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU

INWESTYCJE SAMORZĄDOWE - PROBLEMY BADAWCZE

Przedmiotem rozważań są dylematy i propozycje dotyczące procesów inwestycyjnych samorządów lokalnych w Polsce, a w szczególności prowadzenie badań naukowych.

LOCAL INVESTMENTS - THE RESEARCH PROBLEMS

The paper intends to show the dilemmas and proposals of investments process of local government units in Poland and especially making research.


DARIUSZ TROJANOWSKI
UNIWERSYTET GDAŃSKI

MIEJSCE DEWELOPERA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Pojęcie ?dewelopera?, wbrew pozorom, nie jest jednoznacznie przedstawiane szczególnie w polskiej literaturze. W większości przypadków autorzy definiują dewelopera, kierując się celem prowadzonych badań. Brak jest jednak definicji, która z jednej strony oddawałaby specyfikę działalności deweloperskiej, a z drugiej strony byłaby uniwersalna. Aktywność deweloperów w Polsce jest obserwowana głównie na rynku mieszkaniowym. W większości dużych polskich miast działają lokalne przedsiębiorstwa budujące mieszkania na sprzedaż. Sprawia to, że często przez pryzmat tej działalności definiuje się dewelopera, traktując go jako przedsiębiorstwo budujące mieszkania na sprzedaż. Często dewelopera utożsamia się z inwestorem, bowiem w większość projektów angażuje się on kapitałowo. Jednak występowanie dewelopera w roli inwestora nie jest czynnikiem determinującym jego działalność. Występuje nawet pogląd, że sprawnie działający deweloper ogranicza swoje zaangażowanie przenosząc ryzyko na innych uczestników projektu. W publikacjach amerykańskich, rzadziej w polskich, przedstawia się dewelopera jako organizatora i koordynatora przedsięwzięcia inwestycyjnego, które prowadzi do rozwoju (ulepszenia) nieruchomości. W konsekwencji różnorodne postrzeganie dewelopera stało się inspiracją do podjęcia próby usystematyzowania tego pojęcia i stworzenia uniwersalnej definicji.

POSITION OF DEVELOPER ON REAL ESTATE MARKET

Conception of ?developer? is not clearly described in Polish literature. In most cases authors define developer with aim of their own researches. There is lack of definition which would specificity activity of developer and would be universal as well. Activity of developers in Poland is observed mostly on housing market. There are local firms which build flats on sale in most large Polish cities. It causes that developer is often defined by that activity, treated as company that builds flats on sale. Developer is often identified with investor, as in most of projects they engage their capital. However, a developer being an investor is not a factor determining developers? activity. There is an opinion, that efficiently acting developer limits own engagement transferring risk on other participants of project. In American publications, more seldom in Polish, developer is introduced as organizer and coordinator of investment which leads to improvements of real estate. In consequence, various perception of developer became inspiration for systematizing this concept and creation of a universal definition.


PIOTR TWOREK
AKADEMIA EKONOMICZNA W KATOWICACH

Z BADAŃ NAD RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWACH WYKONAWSTWA INWESTYCYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W okresie transformacji nastąpiło wyraźne nasilenie zjawisk związanych z ryzykiem w wielu dziedzinach polskiej gospodarki, jak również w większości polskich przedsiębiorstw. W szczególności zjawisko to nabrało na sile w przedsiębiorstwach branży budowlanej ze względu na jej specyficzny charakter. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że również wśród śląskich realizatorów inwestycji zjawisko to zostało zauważone, jak również istnieje pełne przekonanie o potrzebie lepszego zabezpieczenia się na wypadek wystąpienia jego finansowych skutków.

EXCERPTS FROM THE RESEARCH OVER THE RISK IN CONSTRUCTION ENTERPRISES IN THE PROVINCE OF SILESIA

In the transformation period, there has been a substantial increase in risk-associated conditions in many branches of Polish economy, as wall as in the majority of Polish enterprises. In particular, this phenomenon has intensified with regard to building and construction enterprises, due to the specific character of this branch. The results of studies demonstrate that this phenomenon has been observed also among Silesian investment project execution enterprises; there is also a strong conviction that it is necessary to make precautions against any unfavourable financial results of such processes.

STEFAN WRZOSEK
AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU

STRATEGIA A OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Rozwój zarządzania strategicznego jako czynnika nadającego kierunek całemu systemowi zarządzania przedsiębiorstwem wywołuje wzrost znaczenia problemu współistnienia, a często niezgodności decyzji opartych na kryteriach finansowych z koncepcjami strategicznymi. W referacie zostaną przedstawione uwagi i propozycje dotyczące tego współistnienia, w tym dotyczące znaczenia opisowych ocen projektów inwestycyjnych, weryfikacji wariantów z punktu widzenia zgodności ze strategią i wpływu strategii na wyznaczanie normatywów efektywności inwestycji.

  STRATEGY AND EFFECTIVENESS ESTIMATION OF ENTERPRISE INVESTMENT

Development of strategic managements directs all system of enterprise management and cause increase of meaning of coexistence problem, and often disagreement leaning on financial and strategic concepts. There are remarks and proposals relating this coexistences introduced in the report. These comments relates also to meanings of descriptive investment estimations, to project variants verification from point of view of agreement with strategy and to influence of strategy on marking norms of investment effectiveness.


ELŻBIETA ZAGÓRSKA
AGATA OZIMKIEWICZ
AKADEMIA EKONOMICZNA W KATOWICACH

PHARE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W GMINACH GÓRNICZYCH

Reforma górnictwa węgla kamiennego wprowadziła szereg systemowych rozwiązań współuczestnictwa gmin górniczych w procesie restrukturyzacji sektora. Na szczególną uwagę zasługują następujące programy wspierające reformę górnictwa węgla kamiennego w Polsce:
* "Łagodzenie społecznych i regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz hutnictwa żelaza i stali-PL9811-INICJATYWA",
* "Program przeciwdziałania negatywnym społecznym skutkom restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego-PL9903.01-INICJATYWA II".
W artykule skoncentrowano się na charakterystyce jednego z komponentów programu PL9903.01-INICJATYWA II, a mianowicie na Funduszu Dotacji Lokalnych, w ramach którego Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przyznało dotację dla 33 projektów gminnych o łącznej wartości 9,3 mln euro. Zdecydowana większość z nich miała charakter inwestycji infrastrukturalnych.

PHARE AS A SOURCE OF FINANCING THE INVESTMENT PROJECTS CARRIED OUT IN MINING COMMUNES

The reform of the coal mining has introduced number of comprehensive solutions of mining communes? cooperation in the process of restructuring the sector. There are following programs supporting the reform of coal mining in Poland, which deserve particular attention:
* mitigating of social and regional effects of restructuring the coal mining and steel indrusty-PL9811-INITIATIVE,
* the program of counteracting negative social effects of the coal mining-PL9903.01-INITIATIVE II.
The article focus on the characteristic of one component of the program PL9903.01-INITIATIVE II, namely on the Local Fund Subsidy, within the confines of the Agency of the European Commission in Poland granted the subsidy for 33 communal projects worth 9,3 millions euro. By far the most of them was infrastructural investment.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału