do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały
Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

1/2006

 

 

Współczesne problemy
analizy ekonomicznej

 

 

Wydruk materiałów został sfinansowany

przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

 

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

SOPOT 2006

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

dr hab. Magdalena Jerzemowska, prof. UG

prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka

prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba

dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

 

Recenzenci

prof. dr hab. Jan Duraj

dr hab. Mirosław Hamrol, prof. AE Poznań

dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. SGH

prof. dr hab. Bronisław Micherda

dr hab. Wanda Skoczylas, prof. US

dr hab. Henryk Sobolewski, prof. AE Poznań

prof. dr hab. Mirosław Szreder

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr Anna Zamojska-Adamczak (przewodnicząca)

dr Teresa Czerwińska, dr Wiesław Golnau

dr Tomasz Jurkiewicz, dr Renata Płoska

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004

 

 

ISSN 1732-1565

 

 

Skład i łamanie

Michał Ajdacki

 

Druk i oprawa

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

80-851 Gdańsk, ul. Bielańska 5

tel./fax (0-58) 305-28-93

e-mail: frug@univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Mirosław Krajewski

Rola Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gdańsku w kreowaniu wizerunku Organizacji

 

Michał Ajdacki

Proces wprowadzania audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych w Polsce

 

Anatolij Akhlamov, Andrzej Yatsko

Special Mathematical Models of the Analysis of Efficiency of Investment Projects

 

Paweł Antonowicz

Prognozowanie upadłości polskich przedsiębiorstw

 

Romana Borová

Capital Structure Determinants: Contemporary Considerations

 

Halina Buk

Problemy analizy rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym

 

Marzena Chmielewska

Wielkość majątku a kondycja finansowa spółdzielni mleczarskich

 

Agnieszka Natasza Duraj

Empiryczny wymiar analizy przesłanek tworzenia rezerw w przedsiębiorstwie

 

Jan Duraj

Próba wzbogacenia analizy wolnych przepływów pieniężnych i wolnych przepływów kapitału w przedsiębiorstwie

 

Kazimierz Gorczyński

Zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności

 

Jerzy Gwizdała

Rola analizy fundamentalnej jako narzędzia decyzyjnego w inwestycjach kapitałowych

 

Mirosław Hamrol, Jerzy Sieczko

Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych

 

Aurelia Jagielska

Syntetyczna analiza wskaźnikowa w ocenie efektywności gospodarowania środkami trwałymi


Magdalena Jerzemowska, Kevin Campbell

The Limits of Agency Theory as a Framework for the Analysis of Corporate Governance

 

Krzysztof Jonas

Koncepcja oceny funkcjonowania OFE na podstawie analizy wskaźnikowej

 

Angelika Kaczmarczyk

Sprawozdanie finansowe jako narzędzie zarządzania małym i średnim podmiotem gospodarczym

 

Tomasz Korol

Dynamiczny i statyczny model prognozowania upadłości spółek giełdowych – analiza porównawcza wyników sztucznych sieci neuronowych

 

Wojciech Kozłowski

Elementy psychologii behawioralnej w analizie ekonomicznej

 

Mirosław Krajewski

Układy nierówności wielkości ekonomicznych jako narzędzia analizy efektywności zarządzania aktywami w przedsiębiorstwie

 

Pavel Kraus

Dividend and Taxes (Miller and Scholes Approach)

 

Justyna Kujawska

Metody i modele wyceny kapitału intelektualnego

 

Iwona Kumor

Zasady wyceny inwestycji w aktywa niefinansowe i ich wpływ na płynność finansową i rentowność przedsiębiorstwa

 

Mirosława Kwiecień, Wojciech Hasik

Analiza ekonomiczna a polityka bilansowa

 

Ewa Maćkowiak

Alternatywne metody wyliczenia wartości dodanej

 

Urszula Malinowska

Wpływ Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na walory informacyjne sprawozdań finansowych

 

Petr Marek, Marie Míková

Methodological Aspects of Measuring Inventory Turnover

 

Olga Martyniuk-Kwiatkowska

Ewolucja zadań audytu wewnętrznego

 

Elżbieta Mączyńska

Predykcja bankructwa przedsiębiorstw

 

Grzegorz Mikołajewicz

Tradycyjne mierniki płynności finansowej przedsiębiorstw. Normatywy, pojemność, użyteczność.

 

Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz

Czynniki kształtujące płynność finansową w polskich przedsiębiorstwach sektora budowlanego

 

Norvald Monsen

Analysis of financial results: a theoretical discussion with an empirical example

 

Andrzej Niemiec

Możliwość przyczynowej analizy wskaźnika P/FCFE

 

Jarosław Nowicki

Ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie zarządzania w warunkach braku rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich

 

Piotr Oleksyk

Czy w gminie istnieje ryzyko walutowe?

 

Renata Pałczyńska - Gościniak

Analityk finansowy – wolny zawód czy zawód zaufania publicznego

 

Piotr Paszko

Grupy zakupowe energii elektrycznej – uwarunkowania nadzoru korporacyjnego

 

Robert Polaczek

Analiza finansowa podstawowym narzędziem oceny zasobów przedsiębiorstwa

 

Błażej Prusak

Specyfika analizy ekonomicznej zakładów budżetowych

 

Hanna Sikacz

Problemy analizy finansowej grup kapitałowych

 

Wanda Skoczylas

Analiza wskaźnikowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

Henryk Sobolewski

Uwarunkowania powszechnej prywatyzacji w procesie przekształceń własnościowych

 

Anna J. Strzelecka

Analiza ekonomiczna w ocenie rozwoju regionalnego

 

Gertruda Krystyna Świderska, Piotr Podłowski

Informacja o zasobach intelektualnych w raporcie rocznym przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych

 

Agnieszka Szczęsna-Urbaniak

Determinanty wartości przedsiębiorstwa

 

Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski

Polskie modele oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

 

Aldona Uziębło

Składniki sprawozdań finansowych - porównanie wybranych międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i ustawy o rachunkowości

 

Mirosław Wasilewski, Piotr Nowak

Relacje w majątku i źródłach finansowania przedsiębiorstw rolniczych

 

Jerzy Wąchol

Rola nadzoru korporacyjnego w procesie globalizacji

 

Małgorzata Węgrzyńska

Analiza ekonomiczna przedsięwzięć ekologicznych

 

Dariusz Wieczorek

Monitorowanie kosztów projektu metodą Earned Value

 

Elżbieta Maria Wrońska

Zakres decyzyjny zarządzania kapitałami

 

Stefan Wrzosek

Warunki poprawnego wykorzystania niektórych wskaźników dotyczących dźwigni operacyjnej i finansowej

 

Adam Żwirbla

Współczesne ujęcie fundamentalnego zagadnienia analizy przyczynowej – ewolucja metod badawczych


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału