do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

1

2007

 

 

SUKCES ORGANIZACJI

 

ROLA KAPITAŁU LUDZKIEGO

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

SOPOT 2007


Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG

prof. dr hab. Czesław Domański

prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz

prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba

dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

Recenzenci

dr hab. Wanda Błaszczyk, prof. UŁ

dr hab. Bogdan Godziszewski, prof. UMK

dr hab. inż. Wanda Kopertyńska, prof. AE we Wrocławiu

dr hab. Kazimierz Krzakiewicz prof. AE w Poznaniu

 

 

REDAKCJA NAUKOWA

HALINA CZUBASIEWICZ

WIESŁAW GOLNAU

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007

ISSN

ISBN

Skład i łamanie

 

 

Wydawca

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel. (58) 550 94 49, 550 9375

e-mail: poligraf@panda.bg.univ.gda.pl


SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

 

ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI

 

Adela Barabasz,

Wykorzystanie wskaźników dojrzałości ego w diagnozie osobowości organizacji

 

Henryk Bieniok,

Zdrowie pracowników jako jeden z fundamentalnych czynników sukcesu organizacji

 

Wanda Kopertyńska, Zdzisław Jasiński,

Równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym pracownika jako czynnik sukcesu firmy

 

Anna Rakowska,

Sukces organizacji i jej kluczowych pracowników – dylematy rozwoju nowoczesnego przedsiębiorstwa

 

Gabriela Roszyk–Kowalska,

Diagnoza umiejętności kierowniczych w aspekcie kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa na przykładzie RDLP w Poznaniu

 

Alicja Smolbik–Jęczmień,

Identyfikacja celów zawodowych jednostki warunkiem sukcesu

 

Agnieszka Sopińska,

Rola kapitału ludzkiego w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego

 

Adam Stabryła,

Produktywność kapitału ludzkiego jako warunek efektywności organizacji

 

Janusz Strużyna,

Sukces organizacji na tle koncepcji kapitału ludzkiego i zasobów ludzkich

 

Magdalena Stuss,

Wycena kapitału ludzkiego w organizacjach międzynarodowych po fuzji i przejęciu

 

 

ORGANIZACJA FUNKCJI PERSONALNEJ WARUNKIEM SUKCESU - PROCESY, PROCEDURY, NARZĘDZIA

 

Janusz Czekaj,

Efektywność ekonomiczna jako podstawa premiowania w organizacji procesowej

 

Halina Czubasiewicz,

Zarządzanie kompetencjami w cywilizacji wiedzy

 

Małgorzata Gableta, Natalia Owczarz,

Informatycy nośnikiem sukcesu przedsiębiorstw branży IT

 

Wiesław Golnau,

Zakres i przyczyny niskich płac w krajach OECD

 

Agnieszka Jagoda,

Usprawnienia funkcji personalnej jako element sukcesu polskich grup kapitałowych

 

Marek Kalinowski, Barbara Brzezińska,

Adaptacja pracownicza na przykładzie przedsiębiorstwa PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o. o.

 

Aleksy Pocztowski,

Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy

 

Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska,

Ocena systemu motywacji kadry kierowniczej w zarządach miasta

 

Beata Skowron-Mielnik,

Wyznaczniki sukcesu organizacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi

 

Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska,

Zarządzanie procesem derekrutacji pracowników poprzez outplacement a sukces organizacji

 

Małgorzata Tyrańska, Joanna Walas–Trębacz,

Monitoring ryzyka personalnego jako uwarunkowanie sukcesu organizacji

 

Małgorzata Wojnarowska,

Procedura planowania i organizowania szkoleń dla pracowników administracyjnych w wyższej szkole medycznej

 

Jerzy Zemke,

Ryzyka zarzadzania zasobami ludzkimi. Identyfikacja. Pomiar

 

 

WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ NA FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI

 

Sylwia Białas,

Jak motywować z sukcesem polskich pracowników, czyli czynniki motywacyjne a kultura narodowa

 

Marian Hopej, Magdalena Hopej–Kamińska, Robert Kamiński,

Kulturowe i strukturalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstwa

 

Sylwester Kania,

Model kultury organizacyjnej jako instrument wspomagający rozwój zdolności adaptacyjnych w organizacji

 

Agnieszka Sitko–Lutek, Magdalena Sawa,

Charakterystyka kultury innowacyjnej organizacji

 

Anna Strychalska–Rudzewicz,

Kultura innowacyjna sprzyjającym czynnikiem warunkującym sukces przedsiębiorstwa

 

Ewa Tracz,

Podejście do badania kultury organizacyjnej

 

ZACHOWANIA PRZEDSIĘBIORCZE W ORGANIZACJI

 

Grażyna Bartkowiak,

Zachowanie bezrobotnych kierowników na rynku pracy a prezentowany wzór osobowości

 

Agnieszka Baruk,

Jakie cechy ułatwiają prowadzenie własnej firmy? - wyniki badań empirycznych

 

Andrzej Kozina,

Negocjacje jako element potencjału przedsiębiorstwa

 

Janina Stankiewicz, Marta Moczulska,

Współudział pracowników w podejmowaniu decyzji a sukces organizacji

 

 

WIEDZA JAKO STRATEGICZNY CZYNNIK SUKCESU

 

Agnieszka Bieńkowska,

O możliwości zastosowania controllingu w obszarze zarządzania wiedzą

 

Piotr Grajewski,

Problemy dostosowawcze przedsiębiorstw do warunków ery wiedzy i informacji

 

Kazimierz Jaremczuk, Franciszek Danielewski,

Zarządzanie wiedzą ukrytą

 

Zbigniew Malara,

Uwag kilka o strategicznej roli wiedzy w formowaniu sukcesów współczesnej organizacji

 

Anna Michna,

Specyficzne uwarunkowania prowadzenia badań kwestionariuszowych dotyczących organizacyjnego uczenia się w małych i średnich przedsiębiorstwach

 

Jerzy Wąchol,

Wiedza jako strategiczny czynnik sukcesu organizacji

 

Andrzej Wiatrak,

Wpływ zarządzania wiedzą na zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

 

Anna Zgrzywa–Ziemak,

Metody międzyorganizacyjnego uczenia się

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału