do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

5

2007

 

 

 

 

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE

GOSPODARKI NARODOWEJ

 

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2007

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

Redakcja naukowa

dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. UG

prof. dr hab. Mirosław Szreder

 

Recenzenci

dr hab. Tadeusz W. Bołt, prof. UG

dr hab. Piotr Chrzan, prof. AE w Katowicach

prof. dr hab. Teodor Kulawczuk, UG

dr hab. Magdalena Osińska, prof. UMK w Toruniu

prof. dr hab. Iwona Roeske-Słomka, AE w Poznaniu

dr hab. Krystyna Strzała, prof. UG

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska

dr Ewa Majerowska, mgr Sabina Nowak

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY

Jacek Batóg, Barbara Batóg
Ocena zmian zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem analizy shift-share

Józef Biolik
Analiza porównawcza sektora przedsiębiorstw publicznych i pry­watnych województwa śląskiego z wykorzystaniem  mnożników dynamicznych i całkowitych

Małgorzata Borzyszkowska
Popyt na pieniądz – przegląd wybranych prac empirycznych

Second Bwanakare
Income distribution and fiscal policy in Gabon: a computable general equilibrium model with maximum entropy principle

Bartosz Chorkowy, Marian Drymluch
Wzrost znaczenia kredytu jako źródła finansowania w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności w Polsce

Krzysztof Cichy, Krzysztof Malaga
Dyfuzja technologii w zagregowanych modelach wzrostu gospodarczego

Dorota Ciołek, Stanisław Umiński
Jak mierzyć wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność przemysłu w Polsce?

Sławomir Dudek
Krótkookresowe prognozowanie produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego na podstawie wyników testu koniunktury

Grzegorz Kuczyński
Czy wysoki poziom bezrobocia w Polsce można tłumaczyć występowaniem histerezy?

Lech Kujawski
Realny kurs wymiany złotego i innych wybranych walut  w perspektywie przystąpienia do strefy euro

Ewa Szabela-Pasierbińska
Prognozowanie wielkości produkcji biopaliw w Polsce

Piotr Wdowiński
Modelowanie i prognozowanie kursu walutowego złoty/euro

Henryk Zawadzki
Model Solowa-Swana ze zmienną stopą wzrostu populacji

 

PRZEDSIĘBIORSTWA I GOSPODARSTWA DOMOWE
W GOSPODARCE RYNKOWEJ, INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Elżbieta Babula
Modele stochastycznych preferencji w teorii podejmowania decyzji w warunkach ryzyka

Tadeusz Bednarski
Prognoza popytu na szkolnictwo wyższe dla województwa dolnośląskiego i województw ościennych

Marek Biernacki
Próba oceny służby zdrowia w Polsce

Grzegorz Kuczyński, Tomasz Przechlewski, Krystyna Strzała
Czynniki sukcesu akademickiego studentów pierwszego roku – zastosowanie modelowania równań strukturalnych

Iwona Markowicz, Beata Stolorz
Wykorzystanie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do retrospektywnej analizy czasu funkcjonowania firm

Małgorzata Rószkiewicz, Dorota Węziak
Model orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę – próba operacjonalizacji

Jerzy Witold Wiśniewski
Ekonometryczny model wpływów pieniężnych w analizie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa

 

RYNEK KAPITAŁOWY, PIENIĘŻNY I UBEZPIECZENIOWY

Tadeusz Witold Bołt, Anna Zamojska
Wektorowy model korekty błędem aktywów wybranych grup funduszy inwestycyjnych w Polsce

Zdzisław Cięciwa, Ewa Libura
Analiza rozkładów stóp zwrotu instrumentów finansowych przy pomocy mieszanki rozkładów normalnych

Zdzisław Cięciwa
Dwie awersje oraz dwa ryzyka dla dobrowolnych ubezpieczeń majątkowych

Ewa Dziawgo
Model wyceny złożonych opcji wyboru – analiza empiryczna

Ewa Dziwok
Modelowanie czynników dyskontowych i ich wykorzystanie do konstrukcji krzywej rynku pieniężnego

Piotr Fiszeder
Prognozowanie VaR – zastosowanie wielorównaniowych modeli GARCH

Beata Jackowska
Modele wielostanowe w ubezpieczeniach na życie – ujęcie ciągłe

Patrycja Kowalczyk, Ewa Poprawska
Analiza inwestycji na wrocławskim rynku nieruchomości – wybrane aspekty

Jacek Kwiatkowski
Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem modelu autoregresyjnego z losowymi parametrami

Ewa Majerowska
Możliwości prognozowania stóp zwrotu na przykładzie walorów notowanych na GPW w Warszawie

Agnieszka Majewska
Weryfikacja zmienności kursów akcji wyznaczonych na podstawie cen opcji

Sebastian Majewski
Porównanie empirycznych rozkładów stóp zwrotu graczy giełdowych płci żeńskiej i męskiej – wyniki badań eksperymentalnych

Agnieszka Martynowska
Stabilność sektorowych współczynników beta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Paweł Miłobędzki
Efektywność informacyjna Londyńskiej Giełdy Metali

Sabina Nowak
Krótka sprzedaż na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2007

Teresa Plenikowska-Ślusarz
Obciążenie demograficzne i jego implikacje ekonomiczno-społeczne do 2030 roku

Agnieszka Pobłocka
Analiza wypadków komunikacyjnych w Polsce na tle wybranych krajów OECD w latach 1990-2005

Bogumiła Wątorek
Przykładowe symulacje wysokości stóp zastąpienia z części kapitałowej w zreformowanym systemie emerytalnym w Polsce

Tomasz Węgrzyn
Ocena efektywności stosowania zmodyfikowanej strategii zabezpieczającej delta w latach 1996-2006

Tadeusz Winkler-Drews
Efektywność indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Ewa Wycinka
Czynniki różnicujące umieralność ubezpieczonych

Jerzy Zemke
Optymalizacja kosztów ubezpieczeń ryzyk działalności organi­zacji gospodarczej

 

METODY STATYSTYKI WIELOWYMIAROWEJ I ICH ZASTOSOWANIA

Czesław Domański
Testy normalności oparte na wielowymiarowych miarach skośności i spłaszczenia

Janusz Gliński
Zastosowanie procesów ARIMA do prognozowania wybra­nych szeregów czasowych

Joanna Górka
Kurtoza w procesach generowanych przez model RCA GARCH

Tadeusz Kufel
Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznych, miesięcznych, tygodniowych i dobowych dla danych o wysokiej częstotliwości obserwowania

Kamila Najman
Analiza podobieństwa wyników grupowania uzyskanych w oparciu o metodę k-średnich dla wybranych metod ustalania optymalnej liczby skupień

Krzysztof Najman
Propozycja metody redukcji zbioru zmiennych grupujących opartej na koncentracji obiektów na sieci SOM

Magdalena Osińska
Wykorzystanie analizy ścieżek do identyfikacji zależności przyczynowych w modelu wpływu impulsów monetarnych na rynek kapitałowy w Polsce

Jerzy Ossowski
Pomiar i interpretacja efektów sezonowych w przyczynowo-skutkowych modelach dynamicznych na przykładzie modelu płac w Polsce

Tomasz Pisarek, Tomasz Słodziński
Zastosowanie modelu wzajemnych oddziaływań oraz wybranych metod taksonomicznych w analizie popytu na usługi hotelarskie

Konstancja Poradowska
Wybrane aspekty prognozowania wielkości sprzedaży nowych produktów

Jacek Szanduła, Konstancja Poradowska
Propozycja sposobu oceny dopuszczalności prognoz sporządzanych metodą m najmniejszych k-sympleksów


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału