do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Barbara Batóg

Jacek Batóg

 

 

Ocena zmian zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej

z wykorzystaniem analizy shift-share

 

 

Streszczenie

      W procesie kształtowania się poziomu zatrudnienia ogółem w gospodarce oraz jego struktury sektorowej istotną rolę pełnią dwa efekty: strukturalny i konkurencyjny. Wyjaśniają one różnicę między wzrostem zatrudnienia w danym kraju oraz przeciętnym wzrostem zatrudnienia dla całej próby lub populacji. Ocena wpływu tych efektów została dokonana przy wykorzystaniu analizy shift-share. Metoda ta pozwala ustalić, jaki wpływ na zmianę wartości badanej zmiennej w dwóch porównywanych okresach miały zmiany wag jej poszczególnych składowych oraz zmiany poziomu tych składowych.

Analiza obejmowała 24 kraje Unii Europejskiej i lata 1999-2005. Wykorzystywane dane dotyczyły poziomu zatrudnienia w sześciu sektorach gospodarczych zgodnie z klasyfikacją ISIC Rev. 3. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch wariantach. Pierwszy z nich dotyczył całego okresu badania (1999-2005). W drugim wariancie rozpatrywano dwuletnie podokresy w celu zbadania stabilności poszczególnych efektów w czasie.

      Uzyskane rezultaty wskazują na występowanie znacznego zróżnicowania dynamiki zatrudnienia pomiędzy poszczególnymi krajami oraz przesunięć zatrudnionych pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarczymi. Okazało się, że w procesie kreowania wzrostu zatrudnienia większe znaczenie miał fakt posiadania przez poszczególne kraje sektorów charakteryzujących się wysoką dynamiką wzrostu zatrudnienia niż zmiany struktury sektorowej zachodzące w badanym okresie.

 

 

Application of Shift-share Analysis to the Evaluation of Employment Changes in the European Union (Summary)

In the paper the dynamics of total and sectoral employment in European Union countries is analyzed through identification of three components: sectoral-mix effect, competitive effect and residual effect using shift-share analysis. The research has been conducted by means of Eurostat data according to industry classification ISIC Rev. 3. It turned out that the largest part of variation in relative employment growth is explained by the competitiveness of economies and only some part is explained by a favorable sectoral structure. The stability of net relative changes in time was also testified.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału