do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Marek Biernacki

 

 

Próba oceny służby zdrowia w Polsce

 

 

 

Streszczenie

W Polsce w ostatnim czasie dokonuje się dynamiczny rozwój gospodarczy, ale bez równie dynamicznego rozwoju dobrobytu społecznego. Świadczy o tym podniesienia stopnia niezadowolenia z poziomu jakościowo - ilościowego usług publicznych takich, jak służba zdrowia, szkolnictwo, komunikacja, itd., oraz kryzys zaufania do instytucji publicznych i do polityków.

Obywatel jest świadomy, że płaci za usługi hospitalizacji i dlatego wymaga jakości serwisu, czyli zaspokojenia specyficznych potrzeb. Obecna sytuacja służby zdrowia zmierza w kierunku miksu opieki zdrowotnej: agencji pañstwowych i prywatnych (skierowanych na zysk). Zatem powinna pojawić się możliwość wyboru, co jest związane z potrzebą informacji.

W pomiarze służby zdrowia można wyróżniæ trzy wymiary:

1. Wymiar ekonomiczny, czyli wydajność ( efektywność usługowa szpitala), która wyraża się poprzez porównanie wkładu produkcyjnego i efektu ekonomicznego (wyleczeni pacjenci).

2. Wymiar personalny, czyli zadowolenie pacjenta, rozumiane jako dostępność świadczeñ medycznych (czas oczekiwania i czas leczenia) i jakość serwisu.

3. Wymiar profesjonalny, czyli skuteczność leczenia, który mierzy zdolność polepszenia stanu zdrowia.

 

 

An attempt of assessment of the health service in Poland (Summary)

Recently a dynamic economic development has taken place, but without equally dynamic development of social welfare at the same time. The proof of it is the raised level of dissatisfaction, in terms of quality and quantity, of public services, such health service, educational system, communication, etc., and crisis of confidence in public institutions and politicians.

Citizen is conscious that he pays for service of hospitalization, and that is why he demands the quality of the service, that is fulfilling specific needs. Present situation of health service aims towards mix of health care: national and private agencies (profit oriented). Therefore, there should appear a possibility of choice, what is connected with a need of information.

In measurement of health service one can differentiate three dimensions: 

1. Economic dimension, that is productivity (service efficiency of the hospital), which is presented by comparison of production contribution and economical effect (cured patients). 

2. Personal dimension, that is satisfaction of the patient, understood as availability of medical services (time of waiting and time of curing) and the quality of the service.

3. Professional dimension, that is effectiveness of curing, which measures ability to improve of health condition.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału