do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Grzegorz Kuczyński

Tomasz Przechlewski

Krystyna Strzała

 

 

Czynniki sukcesu akademickiego studentów pierwszego roku – zastosowanie modelowania równań strukturalnych

 

 

Streszczenie

      Artykuł przedstawia wyniki badania, którego celem była próba określenia powiązań przyczynowych pomiędzy osiągnięciami w nauce studentów pierwszego roku studiów a ich cechami osobowymi, charakterystykami środowiska rodzinnego i innymi czynnikami. Wykorzystane w badaniu dane pochodzą z dwóch źródeł: badania ankietowego oraz teczek studentów. Osiągnięcia akademickie studentów pierwszego roku zmierzone zostały w oparciu o średnią arytmetyczną ocen z zaliczeń i egzaminów. Zmiennymi wyjaśniającymi są: poprzednie osiągnięcia (wyniki maturalne w zakresie matematyki i języka obcego poziom podstawowy i rozszerzony) oraz czynniki takie jak status socjoekonomiczny rodziny studenta, poziom integracji ze środowiskiem akademickim, zaangażowanie akademickie, czas przeznaczony na rekreację oraz adekwatność zasobów finansowych. Kwestionariusz ankiety zwiera 38 pytań dotyczących doświadczeń studentów w czasie pierwszego roku studiów. Analizę związków pomiędzy wybranymi zmiennymi a osiągniętymi wynikami w nauce przeprowadzono wykorzystując modelowanie równań strukturalnych; jako metodę estymacji zastosowano cząstkową metodę najmniejszych kwadratów (PLS). Oszacowane modele równań strukturalnych pozwalają na wnioskowanie, że istotny bezpośredni wpływ na osiągnięcia akademickie studentów wywierają poprzednie osiągnięcia, ale wpływ ten ulega zmniejszeniu wraz z upływem czasu na korzyść zaangażowania oraz integracji akademickiej. Status socjoekonomiczny oraz zasoby finansowe wywierają bezpośredni wpływ na poprzednie osiągnięcia, a tylko pośredni na osiągnięcia akademickie studentów pierwszego roku.

 

 

Academic Success Factors of First Year Students – Application of SEM Modeling (Summary)

In the study we tried to determine the relationship between the students’ personal attributes (such as age and gender), socioeconomic status, and other factors (such as qualifications held on entry - scores attained in high-school aptitude tests (AT) and/or General High School Certificate (GHSC) exam results) and their performance at the university. Prior research indicates that standardized measures such as aptitude (e.g. AT scores), prior academic performance (e.g. high school general point average (GPA)), and effort or motivation explain a significant portion of the variation of the students’ class performance. The data compose a sample of primary (paper/pencil survey) and secondary sources (students’ individual files). The academic performance of first-year students is measured by GPAs and predictor variables are scores in aptitude tests or high school GHSC - Math and Language (0’level and A’ level), and factors such as socioeconomic status, academic and institutional integration, academic commitment, time spent on internet and recreation and financial resources. The survey includes 38 questions related to students’ first year college experiences. In order to estimate relationships between predictors and students’ academic achievements partial least squares (PLS) estimation method was used. Estimated models imply that previous achievements exert direct and significant influence on current GPAs. But their strength becomes reduced with the time passing and such factors as academic commitment and integration are gaining on importance. Socioeconomic status and financial resources influence directly only previous achievements while their impact on current academic performance is indirect.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału