do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Małgorzata Rószkiewicz

Dorota Węziak

 

 

Model orientacji przedsiębiorstwa na wiedzę
– próba operacjonalizacji

 

 

Streszczenie

W artykule zaproponowano operacjonalizację kluczowej części modelu konceptualnego zależności orientacji na wiedzę i wyników ekonomicznych działalności przedsiębiorstw, sformułowanego przez Mazur, Rószkiewicz, Strzyżewską [Mazur, Rószkiewicz, Strzyżewska, 2005]. Zaproponowany model teoretyczny zakłada występowanie dwóch elementarnych dla całej koncepcji kategorii, tj. postawy wobec wiedzy, będącej cechą kadry kierowniczej oraz orientacji na wiedzę przedsiębiorstwa, rozumianej jako właściwość prowadzonej działalności ekonomicznej. W pierwszym przypadku chodzi o konstrukt psychologiczny, wyrażający stosunek jednostki do zdobywania, posługiwania się i kierowania się wiedzą w swych poczynaniach, w drugim zaś chodzi o zespół działań podejmowanych w jednostce gospodarczej. Orientacja na wiedzę przedsiębiorstwa jest tu rozumiana jako rezultat sposobu zarządzania przedsiębiorstwem.

Przeprowadzone w formule modelowania strukturalnego analizy pozwoliły: (1) ustalić ostateczną liczbę zmiennych definiujących orientację na wiedzę w każdym z analizowanych obszarów, (2) zbudować modele pomiarowe do wygenerowania wartości zmiennych ukrytych odpowiadających poszczególnym orientacjom na wiedzę, (3) ustalić, że w objętej badaniem grupie przedsiębiorstw nie było podstaw, aby uznać orientację na wiedzę w obszarze tworzenia wiedzy i jej upowszechniania za istotną w ogólnym orientowaniu się przedsiębiorstw na wiedzę.

 

 

The model of the knowledge orientation of the company – the attempt to operationalisation (Summary)

The model presented illustrates the relations among managers’ knowledge orientation, company’s knowledge orientation and organization’s performance. It enables to submit the set of theses and hypotheses as to the described relations. They can be verified in practice by using statistical method of the multivariate data analysis. Since both managers’ knowledge orientation and company’s knowledge orientation are latent constructs the choice of proper method of data treatment was crucial. It was confirmatory factor analysis. The results obtained were following: (1) the final set of descriptors of all kinds of orientations was determined, (2) the coefficients of linear combinations to generate the values of latent constructs were computed, (3) it turned out that for the companies participating in the research the orientation towards knowledge generation and dissemination is not a significant element of the orientation towards knowledge generally.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału