do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Jerzy W. Wiśniewski

 

 

Ekonometryczny model wpływów pieniężnych w analizie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa

 

 

Streszczenie

      W pracy zaprezentowany został mechanizm powstawania wpływów pieniężnych małego przedsiębiorstwa, jako rezultatu przychodów ze sprzedaży, wynikających z fakturowania sprzedaży. Przychody ze sprzedaży są efektem produkcji gotowej. Wytwarzanie wymaga posiadania odpowiednich zasobów pieniężnych, niezbędnych do realizacji rozmaitych zobowiązań. Owe zasoby powstają w wyniku zapłaty za sprzedane towary i usługi, które w małym przedsiębiorstwie realizowane są z istotną trudnością. Znajomość mechanizmów przekształcania się produkcji gotowej w przychody ze sprzedaży, a następnie we wpływy pieniężne, jest warunkiem skutecznego zarządzania małym przedsiębiorstwem.

      Zdefiniowana została nowa miara płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, oparta na porównaniu skumulowanych szeregów czasowych wpływów pieniężnych i produkcji wykonanej. Narzędziem analizy jest model ekonometryczny, składający się z pięciu równań stochastycznych, oparty na 43 obserwacjach kwartalnych (I.1996-III.2006), z realnego małego przedsiębiorstwa. Finalne równania opisywać będą mechanizm płynności finansowej, jako rezultat odpowiednich szeregów skumulowanych, decydujących o płynności finansowej zmiennych.

 

 

Econometric model of money income in the analysis of the financial liquidity in small enterprises (Summary)

      In this article, the mechanism of generation of money income in small enterprise has been presented as result of income in work, from invoicing sale subsequent. Income is the effect of ready production from sale. It requires fabricating property financial stock, essential for realization of various obligations. That stocks emerge in result of payment for sold commodities and services, which is realized in small enterprise with important difficulty. Acquaintance of mechanism of transformation to income from sale ready production, but to financial incomes next, there is condition of forceful management small enterprise.

      New measure of liquidity of financial small enterprise has been defined, on comparison of accumulated time range of money income based and production execute. Econometric model is instrument of analysis, with five folding  stochastic equations, on 43 quarterly observation based (I.1996 III.2006), from real small enterprise. They will describe final as result of proper range accumulated equaling mechanism of financial liquidity, about financial liquidity variable conclusory, deciding about financial liquidity in small enterprise.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału