do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Tadeusz Witold Bołt

Anna Zamojska

 

 

Wektorowy model korekty błędem aktywów wybranych grup funduszy inwestycyjnych w Polsce

 

 

Streszczenie

Aktywa funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1997-2006 przyrastały w tempie wyznaczonym przez systematyczną dynamikę własną funduszy oraz dynamikę koniunktury na rynku kapitałowym. Wartość aktywów funduszy wszystkich grup wzrosła przeszło 52 krotnie w roku 2006 w stosunku do roku 1997. Na koniec marca 2007 roku wartość aktywów funduszy polskich przekroczyła 117 mld złotych, co stanowi około 15% globalnych oszczędności gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie rynku funduszy inwestycyjnych traktujemy analizę dynamiki aktywów funduszy jako ważne zadanie badawcze.

Skointegrowany model wektorowo-autoregresyjny (VAR) dla zmiennych I(1) wydaje się właściwym narzędziem analizy dynamiki aktywów funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z procedurą Johansena wyspecyfikowany i testowany jest model VAR(p) dla poziomów zmiennych charakteryzujących dwie grupy aktywów funduszy (akcyjne i mieszane) z uwzględnieniem zmiennych deterministycznych i egzogenicznych. Dla ustalonego rzędu opóźnień testowane są hipotezy dotyczące liczby wektorów kointegrujących w modelu VECM(p). Następnie przyjmowane są ograniczenia zapewniające identyfikowalność wektorów kointegrujących. W końcowym etapie model VECM(p) jest estymowany i wykorzystywany jako narzędzie analizy odpowiedzi impulsowych. Analiza prowadzona jest dla danych miesięcznych obejmujących lata 1997-2006.

 

 

Co-integrated vector autoregressive model for selected groups of funds in Poland (Summary)

Co-integrated autoregressive model VAR seems to be a good tool for modelling the dynamic of assets of investment funds. According to Johansen procedure the VAR(p) model for levels of variables is specified and tested. For adjusted level of lags, the hypothesis of the number of co-integration vectors in VECM(p) model is tested. Then regimes for vector co-integration identification are assumed. In the last stage, the VECM model is estimated and applied for long-run relationships.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału