do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Jerzy Zemke

 

 

Optymalizacja kosztów ubezpieczeń ryzyk działalności

organizacji gospodarczej

 

 

Streszczenie

      We wstępie pracy, sformułowana została teza o możliwej optymalizacji „pokrycia ryzyk” działań zarządu organizacji, które minimalizują koszty ubezpieczeń ryzyk. Z tezą tą, wiąże się oczekiwanie zarządu organizacji, iż zakupione „pokrycie” maksymalizuje ochronę ubezpieczeniową. Jak dowodzi się, jakość ta jest wynikiem uzupełnienia produktów ubezpieczeniowych o klauzule dodatkowe, zwiększa to jednak koszty ubezpieczenia ryzyk działalności.

      Dla dowodu sformułowanej tezy, w pierwszej części pracy zamieszczono podstawowe pojęcia przedstawiające istotę ubezpieczeń, oraz scharakteryzowano grupy ubezpieczeń: majątkowe i osobowe. Wprowadzenie to, było niezbędne dla identyfikacji  bazy, w oparciu o którą szacowane są koszty transferu skutków ryzyk działalności.  Pojęciem tym jest suma ubezpieczenia  oraz miara stanu ryzyk.

      Druga część opracowania jest próbą zebrania dowodów, potwierdzających tezę o możliwej minimalizacji kosztów ubezpieczenia ryzyk osobowych oraz majątkowych. Przedstawiono trzy rozwiązania problemu, model III jest wynikiem ewolucji założeń modeli I oraz II. Z porównania hipotetycznych własności rozwiązania każdego z trzech prezentowanych modeli, rozwiązanie modelu III, jeśli istnieje, wydaje się być najbardziej wartościowe, dowodząc jednocześnie tezy sformułowanej w opracowaniu.   

 

                                                               

Optimization of risk insurance costs in economic organization activity (Summary)

      In the paper’s introduction the thesis about possible minimization of costs of personal and capital risks insurance in economic organization, while the insurance protection is maximized, has been formulated. Three models have been defined to prove the thesis, two linear and one nonlinear. The last one results from evolution of assumptions taken for models I and II. Hypothetical solution of model III may provide a proof of the thesis formulated in the paper.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału