do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Tadeusz Kufel

 

 

Ekonometryczne modelowanie cykliczności rocznych,
miesięcznych, tygodniowych i dobowych dla danych

o wysokiej częstotliwości obserwowania

 

 

Streszczenie

Celem referatu jest udzielenie wskazówek dotyczących konstrukcji modeli ekonometrycznych opisujących cykliczności roczne, miesięczne, tygodniowe i dobowe dla procesów ekonomicznych (niefinansowych) na podstawie danych: kwartalnych, miesięcznych, tygodniowych, dobowych i godzinowych. Przedstawiono 4 sposoby modelowania złożonych cykliczności. Oceniono przydatność każdego analizowanego sposobu ilustrując przykładami empirycznymi.

 

 

Econometric modeling of yearly, monthly, weekly and daily periodicity for high frequency data (Summary)

The purpose of the paper is to give suggestions about the building of econometric model describing yearly, monthly, weekly and daily periodicity in economic (non-financial) processes using quarterly, monthly, weekly, daily and hourly data. Four methods of modeling the superimposed periodicity have been presented. The usefulness of each method has been illustrated with empirical examples.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału