do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
tytuł, stopień naukowy, pełne imię i nazwisko (Times, 12, pogrubio-ny, do lewej)

Krzysztof Najman

 

 

Propozycja metody redukcji zbioru zmiennych
grupujących opartej na koncentracji obiektów
na sieci SOM

 

 

Streszczenie

Problem wyboru zmiennych jest kluczowym zagadnieniem w klasyfikacji obiektów wielowymiarowych. Optymalny zbiór cech powinien zawierać w sobie jedynie te zmienne, które istotnie różnicują badane obiekty. Pomocą w tym wyborze może być graficzna analiza macierzy ujednoliconych odległości. Umożliwia ona łatwą identyfikację zmiennych, które nie różnicują obiektów. Analiza graficzna może być niewystarczająca w analizie danych, gdzie jeden obiekt jest opisany setkami zmiennych. W artykule zaproponowano procedurę eliminacji zmiennych o najmniejszym potencjale dyskryminacyjnym opartą na pomiarze koncentracji obiektów na sieci Kohonena SOM. 

 

 

Proposition of reduction variables number method based on object concentration on SOM network (Summary)

The problem of selection of variables seems to be the key issue in classification of multi-dimensional objects. An optimal set of features should be made of only those variables, which are essential for the differentiation of studied objects. This selection may be made easier if a graphic analysis of an U-matrix is carried out. It allows to easily identify variables, which do not differentiate the studied objects. A graphic analysis may, however, not suffice to analyse data when an object is described with hundreds of variables. The author of the paper propose a procedure which allows to eliminate variables with the smallest discriminating potential based on the measurement of concentration of objects on the Kohonen self organising map networks.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału