do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Tomasz Pisarek

Tomasz Słodziński

 

 

Zastosowanie modelu wzajemnych oddziaływań
oraz wybranych metod taksonomicznych w analizie popytu na usługi hotelarskie

 

 

Streszczenie

      W referacie zaprezentowano efekty zastosowania modelu wzajemnych oddziaływań w opisie kształtowania się popytu na usługi hotelarskie. Idea modelu wzajemnych oddziaływań wywodzi się od prawa grawitacji Newtona. Zakładamy, że siła oddziaływania (utożsamiana z wielkością generowanego popytu na usługi hotelarskie) danej jednostki terytorialnej jest wprost proporcjonalna do masy tej jednostki, odwrotnie proporcjonalna zaś do odległości. Proponujemy, aby masa jednostek terytorialnych określana była w oparciu o zmienne będące stymulantami procesu generowania popytu (jako swoista miara atrakcyjności turystycznej obszaru), odległość zaś charakteryzowana będzie za pomocą zmiennych będących destymulantami tego procesu.

      W celu kwantyfikacji zmiennych objaśniających do tego modelu (masy oraz odległości) zaproponowane zostały taksonomiczne metody syntetyzacji zmiennych.

 

 

Application of mutual interaction model and chosen taxonomical methods in the analysis of demand for hotel services (Summary)

      In the article we present the outcomes of application of mutual interaction model to describe the demand for the hotel services. We suggest that the total mass of territorial (administrative) units is described on the basis of variables, which are the stimulants for generating the demand (as a peculiar measure of area tourism attractiveness). However, the distance will be described by the variables, which are considered as a destimulant of that process.

      In order to quantitate the variables for the model described (mass and distance), we want to propose the taxonomical methods for variable synthetizing.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału