do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Jacek Szanduła

Konstancja Poradowska

 

 

Propozycja sposobu oceny dopuszczalności prognoz sporządzanych metodą m najmniejszych k-sympleksów

 

 

Streszczenie

      Metoda m najmniejszych k-sympleksów jest rozszerzeniem metody najmniejszych sympleksów zaproponowanej przez Sugiharę i Maya (1990). Pierwotna wersja metody polega na przedstawieniu fragmentu szeregu czasowego jako punktu w przestrzeni k-wymiarowej. Następnie poszukiwany jest najmniejszy sympleks spośród sympleksów zawierających rozpatrywany punkt. Wierzchołki sympleksu odpowiadają pewnym fragmentom szeregu czasowego. Wierzchołki te po j okresach zmieniają swoje położenie. Wykorzystując położenie punktu względem wierzchołków pierwotnego sympleksu oraz wierzchołki nowego sympleksu można wyznaczyć prognozę.

Modyfikacja metody poprzez wykorzystanie większej liczby sympleksów powoduje, że dla jednego okresu prognozy otrzymuje się zbiór m wstępnych prognoz. Ostateczną prognozę można wyznaczyć jako ich średnią.

W pracy postawiono hipotezę o zależności między zróżnicowaniem prognoz wstępnych a błędami prognoz. Przy założeniu, że jest ona prawdziwa, do oceny dopuszczalności  prognoz zaproponowano ważoną wariancję prognoz wstępnych.  Przeprowadzono eksperyment, którego celem była próba weryfikacji postawionej hipotezy.

 

 

The proposal of the way of forecasts acceptance setting for forecasts built by the m smallest k-simplexes method

The paper considers the theme of time series forecasting using the m smallest k-simplexes method [Szanduła 2007] which is an extension of the method proposed by G. Sugihara and R. M. May [1990]. The idea of the method is described. There is conducted a trial of establishing the way of forecasts acceptance setting in the paper. Because of the lack of checking possibilities of forecasts error variances, alternative approach is regarded. The authors set hypothesis that forecasts acceptance may be estimated from the variance of initial forecasts.  This hypothesis is verified on generated data.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału