do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Sławomir Dudek

 

 

Krótkookresowe prognozowanie produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego na podstawie

wyników testu koniunktury

 

 

Streszczenie

      Celem analizy było zweryfikowanie hipotezy badawczej, że dane jakościowe pochodzące z badania prowadzonego za pomocą testu koniunktury wśród przedsiębiorstw przemysłowych przez IRG SGH mogą zostać wykorzystane do analizowania i krótkookresowego prognozowania wskaźnika produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego GUS. Opisano również metody badawcze służące określeniu związków pomiędzy wynikami otrzymywanymi w badaniach metodą testu koniunktury, a danymi ze statystyki ilościowej, szczególną uwagę poświęcono regresyjnej metodzie kwantyfikacji danych jakościowych. W badaniu zaproponowano i zastosowano również rozszerzoną wersję tego podejścia, tj. „uogólnioną metodę kwantyfikacji danych jakościowych”. Kluczową częścią analizy empirycznej było zastosowanie różnych modeli kwantyfikacji do sporządzania krótkookresowych prognoz indeksu produkcji przemysłowej.

 

 

Short term forecasting of manufacturing production index using business survey results of IRG SGH (Summary)

      The main aim of the paper is to verify research hypothesis that qualitative results from business tendency survey (conducted by Research Institute of Economic Development of Warsaw School of Economics - RIED-WSE) are useful for short-term analyses and forecasts of monthly index of sold manufacturing production. There were described also research methods being of use for formal identification of relationships between BTS results and quantitative data, special attention was devoted to regression quantification methods of qualitative data. In the paper author proposed and used also wider version of these methods, i.e. “general quantification method of qualitative data”. Key part of empirical analysis was the usage of different quantification models for short-term forecasting of industrial production index.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału