do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Grzegorz Kuczyński

 

 

Czy wysoki poziom bezrobocia w Polsce można tłumaczyć występowaniem histerezy?

 

 

Streszczenie

Zgodnie z teorią zaproponowaną przez Blancharda i Summersa (1986) histereza bezrobocia jest skutkiem zróżnicowania między „swoimi” – zatrudnionymi – oraz „obcymi” – osobami niezatrudnionymi. Przy założeniu, że działania podejmowane przez związki zawodowe determinowane są przez sytuację na rynku pracy w przeszłości, to szereg stopy bezrobocia zawiera pierwiastek jednostkowy. W niniejszym artykule, w celu weryfikacji hipotezy o występowaniu zjawiska histerezy bezrobocia w Polsce, zastosowano panelowy test HEGY [Otero, Smith, Giulietti, 2004]. Uzyskane wyniki świadczą, że nie można odrzucić hipotezy o występowaniu pierwiastka jednostkowego dla częstości zerowej, co stanowi przesłankę przemawiającą za występowaniem histerezy bezrobocia w Polsce.

 

 

Can high level of unemployment in Poland be explained by hysteresis? (Summary)

According to theory proposed by Blanchard an Summers (1986) hysteresis may arise as a result of differences between “insiders” and “outsiders”. Assuming that actions undertaken by unions are determined by past situation in labour market, the unemployment time series will contain unit root. In this paper, in order to verify the hysteresis hypothesis in Poland, the panel HEGY test [Otero, Smith, Giulietti, 2004] was applied. The results show that unit root hypothesis can not be rejected at zero frequency. This in turn can be considered as an evidence of hysteresis playing an important role in formation of unemployment in Poland.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału