do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

3/1

2009

 

 

 

 

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE  WYMIARY GLOBALNEGO

KRYZYSU FINANSOWEGO

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2009

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Recenzent

 prof. ndzw. UG dr hab. Dariusz Filar

 

 

Redakcja naukowa

prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz

dr Marzenna Czerwińska

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Rozdział I: FUNKCJONOWANIE SEKTORA BANKOWEGO
W WARUNKACH GLOBALNEGO KRYZYSU

Monika Marcinkowska
Analiza ryzyka systemu finansowego

Mariusz Zygierewicz
Zasadnicze kierunki zmian regulacyjnych niezbędnych dla odbudowy zaufania w sektorze bankowym

Elżbieta Małecka
Europejski Bank Centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji i jego rola w przezwyciężaniu kryzysu finansowego

Piotr Masiukiewicz
Rola społecznej autoregulacji w zarządzaniu kryzysem bankowym

Stanisław Piocha, Kamila Radlińska
Wpływ globalnego kryzysu na banki komercyjne w Polsce

Katarzyna Kochaniak
Wpływ kryzysu finansowego na wartość dodaną banków giełdowych w Polsce

Iwa Kuchciak
Dylematy polskiego nadzoru nad rynkiem bankowym w czasach kryzysu

Leszek Pawłowicz
Rynek nieruchomości a polityka pieniężna

Sebastian Bakalarczyk
Kryzys subprime i załamanie rynków finansowych jako efekt ekspansywnej polityki kredytowej ostatnich trzydziestu lat

Renata Maćkowska
Społeczne postrzeganie działalności banków w okresie kryzysu

Tomasz Murawski
Społeczna odpowiedzialność biznesu - znaczenie i funkcje dla bankowości

 

Rozdział II: DZIAŁANIA PAŃSTWA ORAZ INSTYTUCJI MIĘDZYNARODOWYCH W OBLICZU ZJAWISK KRYZYSOWYCH

Hanna G. Adamkiewicz-Drwiłło, Andrzej Drwiłło
Prawnoekonomiczne przesłanki konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach światowego kryzysu finansowego

Anna Szelągowska
Interwencjonizm państwowy a finansowanie budownictwa mieszkaniowego w warunkach kryzysu gospodarczego

Przemysław Panfil
Wpływ kryzysu finansowego na emisję skarbowych papierów wartościowych

Maria Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska, Robert Stanisławski
Euroregiony i klastry narzędziami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w warunkach kryzysu

Maria Jastrzębska
Czynniki nierównowagi finansów publicznych w Polsce

Marzena Wysińska-Gajek
Unijne fundusze w walce z kryzysem

Anna Dobaczewska
Międzynarodowe aspekty zwalczania kryzysu gospodarczego a interwencjonizm państwowy

Helena Ogrodnik, Beata Nowotarska-Romaniak
Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów Nadzoru Ubezpieczeń jako instytucja stabilizująca funkcjonowanie światowego rynku ubezpieczeniowego

Marietta Janowicz-Lomott
Krajowe zakłady ubezpieczeń a globalny kryzys

Waldemar Kozioł
Deflacja a zarządzanie instytucją bankową

 

Rozdział III: PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE WOBEC ŚWIATOWYCH ZJAWISK KRYZYSOWYCH

Iwona Staniec
Zarządzanie ryzykiem jako metoda identyfikacji sytuacji kryzysowych

Małgorzata Juchniewicz, Barbara Grzybowska
Znaczenie innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach dekoniunktury gospodarczej

Agnieszka Syrocka
Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w dobie kryzysu gospodarczego

Marcin Pęksyk
Analiza opłacalności inwestycji zagranicznych w niestabilnym otoczeniu

Sebastian Susmarski
Podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, ich wartość i perspektywy rozwoju

Jerzy Bieliński
Wpływ kryzysu światowego na przemysł okrętowy

Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz
Perspektywy rozwoju rynku floty offshore, gazowców LNG oraz sektora przebudowy i remontów statków w Polsce w dobie globalnego kryzysu i zmian koniunkturalnych

 

 

Rozdział IV: INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJĄCE W WARUNKACH KRYZYSU

Jacek Lisowski
Instrumenty zarządzania wartością ubezpieczycieli kredytu kupieckiego w czasie kryzysu  – wybrane przykłady

Ewa Spigarska
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe jako podstawa wypłacalności i stabilności finansowej zakładów ubezpieczeń

Anna Bera
Ubezpieczenie należności mikro i małych przedsiębiorstw – czy jest lekarstwem na czas kryzysu?

Ewa Dziawgo
Zastosowanie opcji złożonych w warunkach niestabilnego otoczenia

Krzysztof Łyskawa, Jerzy Handschke
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (D&O) w okresie kryzysu gospodarczego

Dariusz Pauch
Ubezpieczenia D&O i POSI jako instrumenty ochrony kadry menadżerskiej

Maciej Pawłowski
Koncepcja zerokosztowych opcji walutowych – przypadek polskich spółek giełdowych

Andrzej Szopa

Efektywność zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym

Aneta Włodarczyk
Metody pomiaru zmienności kursów walutowych w warunkach kryzysowych

 

Rozdział V: GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY A RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Jerzy Gwizdała
Rozwój rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w dobie globalnego kryzysu kredytowego – aspekty ekonomiczne

Aleksandra Jurkowska, Piotr Karaś
Korzyści i ryzyko związane z sekurytyzacją wierzytelności hipotecznych na rynku amerykańskim – wnioski dla Polski

 

Rozdział VI: WPŁYW KRYZYSU NA RYNKI GIEŁDOWE

Leszek Czerwonka
Wartość spółki w okresie spadku cen akcji

Piotr Pisarewicz
Aktywa światowych funduszy inwestycyjnych w okresie kryzysu na rynkach finansowych

Stanisław Kaszuba
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na przedsiębiorstwa rynku New Connect

Tomasz Koźliński, Ewa Cieślik
Demutualizacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 

Rozdział VII: MISCELLANEA

Karolina Przenajkowska
Wybrane aspekty funkcjonowania Jednolitego Obszaru Płatności w Euro

Krzysztof Szczepaniak
Inwestycje w odnawialne źródła energii sposobem na pobudzenie gospodarki i rozwój nowoczesnych technologii

Stefan Tokarski, Przemysław Nisiewicz
Ekonomiczno-społeczne aspekty kryzysu na Łotwie

Sylwia Nieszporska
Polskie szpitalnictwo wobec przemian systemu ochrony zdrowia

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału