do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

3/2

2009

 

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO
W WARUNKACH KRYZYSU

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2009

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Recenzent

 prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz

 

 

Redakcja naukowa

prof. dr hab. Jerzy Bieliński

dr Renata Płoska

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

 

Rozdział I: Strategiczny wymiar zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej

Ryszard Grądzki, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach

 

Janusz Rosiek, Andrzej Zyguła
Kryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw – tendencje na świecie i w Polsce

 

Paweł Antonowicz
Analiza struktury upadłości przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2009 roku  

 

Mariusz Chmielewski
Strategie przedsiębiorstw w sytuacji kryzysowej

 

Anna Walecka, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Strategie antykryzysowe i modele zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie

 

Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter
Model biznesu przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. Odbudowa jego wartości

 

Jacek Pasieczny
Strategie zmian w kryzysie

 

Benedykt Puczkowski
Zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym w warunkach kryzysu

 

Wanda Skoczylas, Andrzej Niemiec
Determinanty wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego w czasie kryzysu finansowego

 

Aleksandra Hauke
Strategiczna sieć biznesowa jako podejście optymalizujące działalność przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu

 

Daniel Gach
Przezwyciężanie skutków kryzysu poprzez rozwój kapitału relacyjnego i kooperację

 

Rozdział II: Społeczna odpowiedzialność biznesu

Hanna Kruk
Społeczna odpowiedzialność współczesnych przedsiębiorstw wobec wyzwań kryzysu globalnego

 

Włodzimierz Deluga
Znaczenie społecznej odpowiedzialności w biznesie

 

Wioletta Czemiel-Grzybowska
Społeczna odpowiedzialność biznesu w MSP w dobie kryzysu

 

Natalia Mańkowska
Społeczna odpowiedzialność organizacji publicznych

 

Adam Szałkowski, Urszula Bukowska
Restytucja zaufania interesariuszy w postkryzysowych warunkach

 

Renata Płoska
Raport społeczny jako instrument budowania zaufania w relacjach z interesariuszami

 

Felicjan Bylok
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element zarządzania reputacją firmy

 

Małgorzata Adamska-Chudzińska
Orientacja prospołeczna a zarządzanie wartością kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie

 

Małgorzata Król, Alicja Winnicka-Wejs
Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w kapitał ludzki

 

Marian Mroziewski
Kapitał przedsiębiorczości organizacyjnej jako wyraz prospołecznego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

 

Dariusz Nowak,
Zaufanie w kooperacji przemysłowej

 

Marek Szajczyk
Uwarunkowania trwałego rozwoju przedsiębiorstw w niestabilnym otoczeniu

 

 

Rozdział III: Rozwiązania antykryzysowe w wybranych obszarach funkcjonalnych

Małgorzata Wiśniewska
Jakość w czasach kryzysu

 

Stanisław Piocha, Joanna Dyczkowska
Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie w dobie kryzysu

 

Agata Mesjasz-Lech
Koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw a sytuacje kryzysowe

 

Magdalena Gąsowska
Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu

 

Katarzyna Gapska, Barbara Ocicka
Najlepsze praktyki biznesowe – remedium na kryzys

 

Małgorzata Szymańska-Brałkowska
Zarządzanie środowiskowe w czasach kryzysu

 

Dorota Burzyńska
Innowacyjność ekologiczna w budowie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w warunkach kryzysu

 

Barbara Rzeźnik
Empowerment i jego wpływ na zaangażowanie pracowników w przedsiębiorstwie

 

Marek Makowiec, Joanna Chmielewska
Centra pracy zdalnej jako sposób na wspieranie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu

 

Joanna Moczydłowska
Psychologiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu

 

Anna Walecka, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Przywództwo w obliczu kryzysu przedsiębiorstwa

 

 

Rozdział IV: Działalność marketingowa w warunkach kryzysu

Arnold Pabian
Rola marketingu w okresie kryzysu gospodarczego

 

Krzysztof Andruszkiewicz
Strategie marketingowe uwzględniające atrakcyjność rynku i poziom gotowości przedsiębiorstwa do podejmowania strategicznych działań antykryzysowych

 

Małgorzata Marzec
Budowanie zaufania jako element zarządzania kapitałem klienta w zakładach ubezpieczeniowych

 

Urszula Widelska
Relacje z klientem w zarządzaniu kryzysowym w przedsiębiorstwie

 

Małgorzata Wiśniewska, Ewa Malinowska
Zachowania konsumenckie a kryzys – wybrane zagadnienia

 

Barbara Dobiegała-Korona

Innowacje popytowe jako źródło wartości przedsiębiorstwa w kryzysie

 

Piotr Ratajczyk
Zarządzanie wartością produktu w przedsiębiorstwie

 

Magdalena Grębosz
Zarządzanie marką firmy w warunkach globalnego kryzysu na przykładzie firm międzynarodowych i polskich

 

Aleksandra Paszkiewicz
Ocena siły marki na rynku na podstawie Brand Asset Valuator

 

Alicja Krzepicka
Skuteczna komunikacja rynkowa jako źródło wartości przedsiębiorstwa

 

Bogumiła Barańska
Public relations jako kapitał społecznej akceptacji w środowisku społecznym

 

Maciej Schulz
Rola badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnego otoczenia rynkowego

 

 

Rozdział V: Wybrane narzędzia wspierające zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie

Andrzej Magruk
Weak signals” w procesie zarządzania kryzysowego

 

Anna Kononiuk
Sposoby identyfikacji zdarzeń bezprecedensowych jako remedium na uniknięcie, bądź łagodzenie skutków potencjalnego kryzysu

 

Katarzyna Dębkowska,
Statystyczne metody badania rentowności przedsiębiorstw

 

Wioletta Skrodzka
Metody oceny pomiaru wartości zagrożonej w warunkach wzmożonej niestabilności rynków finansowych

 

Zbigniew Drewniak
Wycena przedsiębiorstw finansowanych kapitałem podwyższonego ryzyka

 

Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Opodatkowanie działalności gospodarczej w warunkach kryzysu

 

Nina Siemieniuk, Katarzyna Rytelewska
Metodologia szacowania kosztów posiadania informatyki w firmie

 

Mirosław Krajewski
Piramida wskaźnikowa kapitału pracującego w ocenie zarządzania aktywami przedsiębiorstwa w dobie kryzysu

 

Magdalena Gorzelny-Dziadkowiec, Krzysztof Machaczka
Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu

 

Arleta Szadziewska
Informacje ekologiczne w przedsiębiorstwie i ich znaczenie w zwiększaniu jego konkurencyjności

 

Grażyna Michalczuk
Sprawozdanie o kapitale intelektualnym – narzędzie zarządzania wartością przedsiębiorstwa

 

Robert Jurkiewicz, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Odpowiedzialność zarządzających a wiarygodność sprawozdań finansowych

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału