do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

 Konstancja Poradowska

 

 

Analiza trafności sądów eksperckich
na przykładzie makroekonomicznych prognoz
ekspertów „naszego Rynku Kapitałowego”

 

 

Streszczenie

      Po każdym kwartale, w latach 1998-2008, w miesięczniku „nasz Rynek Kapitałowy” publikowane były  prognozy najważniejszych wskaźników makroekonomicznych dla Polski, w różnym horyzoncie czasowym. Były one formułowane przez stałą grupę pięciu (później siedmiu) niezależnych ekspertów, reprezentujących różne ośrodki badawcze.

      Autorka zbadała trafność prognoz poszczególnych ekspertów, wyznaczanych na początku każdego kwartału na bieżący oraz kolejny rok. Pozyskano w ten sposób informacje o kształtowaniu się na przestrzeni lat rzeczywistych błędów prognoz tych samych zmiennych, budowanych cyklicznie przez tą samą grupę ekspertów. Na tej podstawie podjęto próbę weryfikacji wybranych hipotez, dotyczących statystycznych własności prognoz eksperckich.

      W artykule przedstawiono wyniki badania dla prognoz wielkości PKB dla Polski.

 

 

An analysis of  judgments’s accuracy in the instance of macroeconomic forecasts of experts of magazine “nRK” (Summary)

      After each quarter, in the years 1998-2008, monthly magazine “nasz Rynek Kaitałowy” (our Capital Market) had been publishing the forecasts of the key macroeconomic indicators for Poland with various timescales. They were  formulated by a permanent group of five (later seven) independent experts from different research centres.
The author had investigated the accuracy of each expert’s forecast, formed at the beginning of each quarter for the current or following year.  As a result, she has obtained information on the formation of  the actual errors of the same variables forecasts, formed periodically by the same group of experts over the years On this basis, an attempt was made to verify the selected hypothesis concerning the statistical properties of expert forecasts. 

      This paper  presents the results of the research for the forecasts of GDP in Poland.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału