do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Konwergencja nominalna na tle realnych procesów gospodarczych

Karolina Sobczak

 

 

Konwergencja nominalna na tle realnych

procesów gospodarczych

 

 

Streszczenie

      Gospodarcze skutki spełnienia kryteriów konwergencji nominalnej znane są jedynie od strony kształtowania się nominalnych zmiennych ekonomicznych. Kwestią dyskusyjną pozostaje nadal ich wpływ na przebieg realnych procesów gospodarczych. Normatywny charakter nominalnych kryteriów zbieżności nie uwzględnia ich związku z realną konwergencją gospodarczą. W kontekście wstąpienia do strefy euro nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, a w dalszej perspektywie również z punktu widzenia wspólnej polityki makroekonomicznej, ważne znaczenie ma podjęcie próby określenia, czy kryteria zbieżności nominalnej sprzyjają procesom realnej konwergencji gospodarczej, czy wręcz przeciwnie – osłabiają jej tempo.

      W artykule przeprowadzono krytyczną analizę instytucjonalnych zasad doboru kryteriów nominalnych oraz ustalania ich wartości referencyjnych. Zaprezentowano również standardy teoretycznych i empirycznych badań nad efektem konwergencji realnej. Dokonano przeglądu wybranych konstrukcji teoretycznych, wskazując na możliwości wykorzystania ich w próbie opisania związków pomiędzy nominalną a realną konwergencją gospodarczą. 

 

 

Nominal convergence versus real economic processes (Summary)

      The issue of defining how nominal convergence criteria affect real economic processes remains still open to question. Attempts to describe the relation between nominal and real economic convergence have a great importance not only in the euro zone accession context but also in the context of the future common macroeconomic policy. In the paper we carry out a critic analysis of institutional rules according to which nominal criteria were chosen and their reference levels have been determined. We also present a review of some theoretical constructions and point out how they could be used in describing the connection of nominal and real economic convergence.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału