do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Piotr Wdowiński

 

 

Kurs walutowy i handel zagraniczny jako czynniki wzrostu gospodarczego: ekonometryczna analiza mechanizmów
dostosowawczych w polskiej gospodarce

 

 

Streszczenie

      W artykule pokazano wyniki analiz symulacyjnych na podstawie kwartalnego modelu handlu zagranicznego Polski. W modelu zostały uwzględnione najważniejsze związki makroekonomiczne oraz podział importu i eksportu według pięciu najważniejszych partnerów handlowych Polski i grup towarowych SITC 0-9. Model zawiera równania łączące sferę realną i rynek pracy z rynkiem pieniężnym. Analizę ex post przeprowadzono dla okresu 2002:2-2006:4. Wnioski zostały sformułowane w odniesieniu do najważniejszych zmiennych endogenicznych.

Podstawowy wniosek jaki wynika z analizy symulacyjnej stanowi, że polityka stóp procentowych RPP jest istotnym elementem polityki gospodarczej. Okazało się bowiem, że zmiany stopy procentowej miały wpływ na kurs walutowy i na indeksy cen. Ponadto, kurs walutowy złoty/euro nie okazał się szczególnie istotnym czynnikiem pobudzania eksportu. Takim czynnikiem wzrostowym był popyt zagraniczny. Z punktu widzenia transmisji zakłóceń płynących ze świata odnotowano umiarkowany wpływ zmian ceny ropy naftowej na inflację w Polsce. Ponadto, likwidacja premii za ryzyko z punktu widzenia przyjęcia założenia o wspólnej polityce monetarnej (przystąpienie do strefy euro) skutkowała aprecjacją złotego względem euro do poziomu ok. 4 zł/euro.

 

 

The exchange rate and foreign trade as factors of economic growth:
econometric analysis of the adjustment mechanisms in the Polish economy

      In the paper we have shown the results of simulation analysis on the basis of a quarterly model of foreign trade of Poland. The model includes the main macro-economic relationships and the breakdown of imports and exports by the five main trading partners of Poland and SITC groups 0-9. The model links the real sector and the labor market with a money market. The simulation analysis was carried out for the period 2002:2-2006:4.

      Main conclusions are the following. The simulation provides that the interest rates policy of Monetary Policy Council is an important element of economic policy. It turned out that the interest rate changes have an impact on the exchange rate and prices. In addition, the exchange rate of zloty/euro has not proven to be a particularly important factor in boosting exports. This growth factor was the foreign demand. From the point of view of transmission coming from world markets, we noticed a moderate effects of oil prices on inflation in Poland. In addition, the decline of risk premium in terms of a presumption of a common monetary policy (accession to the euro zone) resulted in the zloty appreciation against the euro to around 4 /euro.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału