do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Jacek Batóg

 

 

Prognozowanie dochodów jednostek samorządu

terytorialnego w warunkach niepełnej informacji

i zmianach strukturalnych w gospodarce

 

 

Streszczenie

      W artykule zaprezentowana została procedura prognozowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Przedstawiona metoda może być wykorzystywana zarówno w przypadku występowania znaczących zmian strukturalnych w gospodarce, jak również w sytuacji, kiedy nie dysponujemy aktualnymi danymi statystycznymi w zakresie rachunków regionalnych. Przyszłe dochody samorządów obliczane są w oparciu o istniejące proporcje strukturalne wytwarzanego produktu brutto w ujęciu regionalnym oraz na podstawie zależności między tym produktem a wykonanymi dochodami jednostek samorządowych. Zaproponowane podejście pozwala stworzyć wielowariantowe scenariusze realizacji przyszłych dochodów, unikając jednocześnie szeregu ograniczeń związanych z prognozowaniem w oparciu o szeregi czasowe w warunkach silnych zmian koniunktury gospodarczej.

 

 

Forecasting of income of local authorities in terms of incomplete data and structural changes in the economy (Summary)

      In the article a procedure of forecasting of incomes of local authorities was presented. This method can be used both in the case of the occurrence of significant structural changes in the economy, as well as in the situation, when we have some lacks in statistical data. Future incomes are calculated using existing structural proportions within regional GDP and the relationship between these two variables.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału