do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Jerzy Witold Wiśniewski

 

 

Ekonometryczne modelowanie skuteczności
windykacji wierzytelności

 

 

Streszczenie

      Kredyt kupiecki jest standardem w działalności gospodarczej. W związku z tym
w przedsiębiorstwie pojawia się kwestia terminowej regulacji należności oraz zapłaty
w odpowiednim czasie własnych zobowiązań. Małe firmy mają często trudności
w punktualnym uzyskiwaniem zapłaty za sprzedane towary i usługi. Pojawia się więc potrzeba systematycznego analizowania terminowości przekształcania się wierzytelności w realne kwoty pieniężne, warunkujące prowadzenie działalności gospodarczej. Efektywne przekształcanie należności w środki pieniężne gwarantuje płynność finansową firmy, a tym samym umożliwia realizację własnych zobowiązań. Stanowi to podstawowy warunek sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, bez zakłóceń w sferze finansowej.

      Praca poświęcona jest metodzie gromadzenia informacji i analizy skuteczności windykacji wierzytelności, za pomocą odpowiednio skonstruowanych szeregów czasowych. Zaprezentowane zostały statystyczne narzędzia analizy skuteczności realizacji należności w konkretnym przedsiębiorstwie, w oparciu o miesięczne szeregi czasowe. Skonstruowane zostały też odpowiednie modele ekonometryczne, opisujące skuteczność windykacji wierzytelności w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Wskazane zostały warunki skuteczności windykacji należności, przydatne zwłaszcza w małej firmie.

 

 

Econometric Modeling of Efficiency of Vindication of Debt (Summary)

      Mercantile credit (open account) is a standard in economic activity. Thus, problem of regulation of forward amount due appears in enterprise and payments in proper time of personal obligation. Small enterprises often face difficulties in getting payments for sold goods and services. There is a need of analyzing of punctuality of systematic transformation of debt in real money stipulating conducting of economic activity. Effective transformation of amount due guarantees financial liquidity of the enterprise, and therefore enables realization of personal obligation. It presents basic condition of functioning of proficient enterprise, without disturbances in financial sphere.

      This work is devoted to methods of stockpiling of information and analyses of efficiencies of vindications of debts behind assistance constructed time ranges properly. Statistic instruments of analyses of efficiencies of realization of amounts due have been presented in concrete enterprise, in foothold about monthly time ranges. Proper econometric models have been constructed which help to describe efficiency of vindication of debt in small production enterprise. Conditions of efficiencies of vindications of amounts due have been indicated, which are very helpful especially in small enterprise.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału