do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Jerzy Zemke

 

 

Ryzyko zarządzania kapitałem organizacji gospodarczej

 

 

Streszczenie

      We wstępie opracowania sformułowany został cel główny – budowa modelu ryzyka, naturalnym jego uzupełnieniem jest definicja systemu, na który składają się miary stanu ryzyka. Realizacja celu głównego pracy wymagała przywołania założeń procesów kontroli, stanowiących jeden z dwóch elementów procesu zarządzania, planowanie oraz realizacja i kontrola planów. W rozdziale pierwszy scharakteryzowano procesy kontroli ryzyka, natomiast w rozdziale drugim zdefiniowano przestrzeń ryzyka – przestrzeń probabilistyczną, której elementy – wektory losowe – są modelami ryzyka.  Przestrzeń ryzyka zdefiniowano przy założeniu, że składowe wektora ryzyka, będącego modelem ryzyka są aproksymantami zmiennych kontrolowanych procesów realizacji procesów zarządzania.

      W rozdziale trzecim opracowania zdefiniowane zostały miary statystyczne wektora losowego, tym samym został zrealizowany cel drugi opracowania, mianowicie sformułowany został system miar, który jest nośnikiem informacji o zmianach stanu ryzyka podjętych decyzji pod wpływem odstępstw w zbiorze uwarunkowań zawartych w realizowanym planie rozwoju organizacji gospodarczej. W tej części opracowania zidentyfikowane zostały zmienne kontrolowane procesów zarządzania kapitałem. Identyfikacja zmiennych wymagała przyjęcia kryterium wyboru zmiennych. Teoria finansów podkreśla wagę struktury kapitału, bowiem relacje pomiędzy kapitałem własnym oraz obcym maja istotny wpływ na koszty pozyskania kapitału, wartość organizacji gospodarczej, czy relacje pomiędzy roszczeniami zbywalnymi i niezbywalnymi. W pracy tej przyjęto założenie definiujące kryterium identyfikacji zmiennych kontrolowanych, jest nim kryterium maksymalizacji wartości organizacji gospodarczej. Kryterium to identyfikuje pięć zmiennych kontrolowanych, są to: wskaźnik zwrotu z kapitału, wskaźnik dochodu na akcję, wskaźnik pokrycia dywidendy zyskiem, wskaźnik ceny akcji do dochodu na akcję, wskaźnik stopy dywidendy. Dla zidentyfikowanych zmiennych kontrolowanych, zdefiniowane zostały miary statystyczne.

      Opracowanie stanowi pewną ideę rozwiązania problemu zarządzania w warunkach ryzyka działalności gospodarczej, rozwiązaniem na płaszczyźnie teoretycznej. Z pewnością konieczne są dalsze badania, badania empiryczne, które mogą potwierdzić przydatność praktyczną przedstawionego projektu w praktyce zarządzania organizacja gospodarczą.

 

 

Risk of Capital Management an Economic Organization (Summary)

      Risk model, being an element of the probability space (Ω, F, P), is a random vector. This makes possible to describe the changes of its location in a risk space, caused by its coordinates’ changes. It follows from the possibility of measuring the expected values, variances and co-variances of the coordinates, which are controlled variables.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału