do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Tadeusz W. Bołt

 

 

O interpretacji linii rynku kapitałowego
w świetle zasady separacji

 

 

Streszczenie

      W pracy pokazano równoważność dwóch postaci, w jakich zapisywana może być linia rynku kapitałowego. Pierwszą z nich jest liniowa zależność pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a ryzykiem portfeli minimalnego ryzyka. Postać druga wymaga wyznaczenia parametrów ,,portfela rynkowego’’ M (stycznego) i jest prezentowana jako linia przechodząca przez dwa punkty M oraz F, w którym zdefiniowana jest stopa udzielania pożyczek i pożyczania, pozbawiona ryzyka (RF). W pracy pokazano że, że suma optymalnych wag portfelowych na linii rynku kapitałowego jest równa wadze portfela rynkowego w portfelu mieszanym na tej linii. Zatem wybierając miejsce na linii rynku kapitałowego, inwestor za każdym razem nabywa portfel rynkowy, którego waga w portfelu wynosi  , gdzie  jest wektorem wag portfela minimalnego ryzyka, co stanowi realizację zasady separacji.

 

 

On the interpretation of CML under the separation principle (Summary)

      It this paper the equivalence between two forms in which CML could be written has been shown. In the first form CML represents a linear relation between expected return and risk of minimum variance portfolios. In the second, usually used form, when parametres of market (tangent) portfolio are known, CML represents a line connecting two points  and  in the risk and return plane. It has been also show that the sum of optimal weights on the CML equals to weight of market portfolio.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału