do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Lesław Markowski

 

 

Warunkowe relacje między współczynnikami beta
a stopami zwrotu określone modelem CAPM
na przykładzie GPW w Warszawie

 

 

Streszczenie

      Relacja między zwrotem z inwestycji kapitałowych a osiąganym przez nie ryzykiem jest jednym z fundamentalnych zagadnień finansów, istotnym dla inwestorów i zarządzających ryzykiem. Teoria finansów określa ryzyko systematyczne, w szczególności współczynnik beta, jako jedyną właściwą miarę ryzyka. Jednakże dotychczasowe badania na rozwiniętych rynkach kapitałowych nie potwierdzają jednoznacznie tej tezy. Należy stwierdzić, iż zastosowane testy relacji określonej modelem CAPM bardzo często przeprowadzone były w okresach, w których przeciętna nadwyżka stopy zwrotu rynku ponad stopę wolną od ryzyka (nadwyżka rynkowa) nieistotnie różniła się od zera. W przeciwieństwie do klasycznych testów, w pracy zaproponowano podejście traktujące oddzielnie wyniki otrzymane w okresach dodatniej nadwyżki rynkowej od oszacowań uzyskanych w okresach z ujemną nadwyżką rynkową. Ponadto, analizę relacji przekrojowych ryzyko-dochód przeprowadzono wykorzystując zrealizowane, a nie przeciętne stopy zwrotu. Uwzględniono również zmienność współczynników beta, stosując w tym celu regresje przesuwane.

      Przeprowadzone badania, obejmujące lata 2000-2008 funkcjonowania giełdy warszawskiej wskazują, że relacja między współczynnikami beta a zrealizowanymi stopami zwrotu jest uwarunkowana znakiem wartości nadwyżki rynkowej. Średnia wartość premii za ryzyko systematyczne jest istotnie większa od zera w okresach dodatniej nadwyżki rynkowej i istotnie mniejsza od zera w okresach ujemnej nadwyżki rynkowej. Ponadto warunkowe, znakiem nadwyżki rynkowej, relacje między oczekiwanymi stopami zwrotu a współczynnikami beta wskazują znacznie bardziej na istotny związek między oczekiwanym zwrotem a ryzykiem systematycznym, niż relacje bezwarunkowe. Otrzymane wyniki podkreślają znaczenie analizy zachowania się zrealizowanych stóp zwrotu czynników ryzyka (w tym przypadku ryzyka rynkowego) i potwierdzają użyteczność współczynnika beta jako właściwej miary ryzyka, istotnej w zarządzaniu portfelem.

 

 

Conditional relations between beta coefficients and returns determined with the CAPM for example Warsaw Stock Exchange (Summary)

      Relations between returns and achieved capital investment risk is one of the fundamental questions of finances, essential for investors and managers with risk. The theory of finances defines the systematic risk, in peculiarity the coefficient beta, as only proper measure of risk. However past studies on capital developed markets do not confirm this thesis unambiguously. In contrast to the classic approach, this work proposed the separate treatment of results received in periods of positive and negative market excess return. Moreover this study used rather realised than average returns in cross-sectional regressions. In addition coefficients beta ware estimated using rolling regression time series.

      The results indicate that relations between returns and beta coefficients are conditioned the sign of market excess return. The average value of premium foe systematic risk is significantly larger from zero in periods of positive market excess return and significantly smaller from zero in periods of negative market excess return. Moreover conditional relations between average returns and beta are more significant than unconditional relations.

      The received results underline the meaning of analysis of behaviour of realised risk factor return (in the case of market risk) and confirm usefulness of beta coefficient as proper measures of risk, that is valid in portfolio management.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału