do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Sabina Nowak

 

 

Hipoteza rynków efektywnych

w świetle racjonalnych oczekiwań

 

 

Streszczenie

      Główną tezą hipotezy rynków efektywnych jest, iż ceny papierów wartościowych są determinowane przez działania racjonalnych jednostek. Zakłada się, że uczestnicy rynku efektywnego są w posiadaniu wszystkich dostępnych informacji, wykorzystują je w sposób racjonalny, oraz znają i wykorzystują ten sam „prawdziwy” model rynku. Ostatnie założenie pozostaje w zgodzie z hipotezą racjonalnych oczekiwań, a jego przyjęcie na rynku finansowym jest uprawdopodobnione faktem, iż jego uczestnicy znają (częściej niż na innych rynkach) poprawny model wyceny, warunkujący brak popełniania systematycznych błędów prognozy. Błąd prognozy ex post (dodatkowy dochód lub strata) zależy od modelu wyceny przyjętego przez inwestorów, a nie jest zależny od posiadanej przez nich informacji, co jest zgodne z własnością ortogonalności racjonalnych oczekiwań.

      Hipoteza rynków efektywnych należy do tak zwanych hipotez łącznych (joint hypothesis), przez co nie jest empirycznie łatwa do obalenia: wymaga przyjęcia dodatkowych założeń: określenia preferencji inwestorów oraz zdefiniowania zakresu posiadanego przez nich zbioru informacyjnego. Tym samym testowanie hipotezy rynków efektywnych jest testem kilku hipotez posiłkowych łącznie, a jej odrzucenie nie wyjaśnia, który aspekt łącznej hipotezy nie pozostaje w zgodzie z rynkowymi danymi. Pomimo iż model rynków efektywnych stanowi ciekawe zastosowanie racjonalnych oczekiwań, literatura dotycząca testowania obu hipotez jest zazwyczaj rozłączna. Niniejszy artykuł przybliża podstawowe założenia obu hipotez i wyjaśnia łączące je związki.

 

 

Efficient Market Hypothesis in the light of Rational Expectation Hypothesis (Summary)

      The main thesis of the Efficient Market Hypothesis is that asset prices are determined by the rational individuals. It is assumed that the efficient market participants know all available information, use it in a rational way and know and make the usage of the same ‘correct’ equilibrium model of the market. The knowledge of the correct equilibrium model allows the investors to avoid the knowable forecasting errors given current information.

      Efficient Markets Hypothesis is one of the joint hypothesis, which makes it not empirically refutable hypothesis: it demands specifying additional assumptions, such as investors’ preferences or information structure. Therefore a test of the Efficient Market Hypothesis becomes a test of several auxiliary hypotheses, and the rejection of such a joint hypothesis does not explain which aspect of the joint hypothesis is inconsistent with the data. Although the Efficient Markets model is an interesting application of Rational Expectations, the two literatures are partly distinct. The aim of the article was to analyse the basic assumptions of the both hypothesis and explain the main relations between them.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału