do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Jadwiga Suchecka

Edyta Łaszkiewicz

 

 

Modelowanie przestrzenne w badaniach rynków

finansowych na przykładzie efektu zarażania

 

 

Streszczenie

      Zjawiska zachodzące w ostatnich latach na światowych rynkach finansowych i związana z nimi ewolucja sposobu postrzegania, zmuszają do poszukiwania nowych metod badawczych, pozwalających na implementację elementów regionalnych do struktur makroekonomicznych modeli danego kraju. Pośród nich na szczególną uwagę zasługują modele przestrzenne.

      Jedną z płaszczyzn, będących przedmiotem tego typu analiz w ostatnich latach jest efekt zarażania, polegający na przeniesieniu kryzysu z jednej gospodarki na inną, przy wykorzystaniu specyficznych kanałów infekowania.

      Celem opracowania jest prezentacja dotychczasowego dorobku badań w zakresie zastosowania modelowania przestrzennego w analizach efektu zarażania oraz określenie możliwych kierunków rozwoju tej dziedziny. Praca zawiera również wyniki badań dotyczących zjawiska, na podstawie, których wskazano najważniejsze problemy estymacji pojawiające się w przypadku wykorzystania modeli przestrzennych.

 

 

Spatial modeling approach to contagious phenomenon among financial markets (Summary)

      The aim of the study is the introduction of the hitherto existing investigations in the range of the use of spatial modeling in the analyses of contagious effect and the qualification of the possible directions of the development in this field. One of the types of the analysis considers the transfer of the crisis from one economy to another, using the specific channels of contagion. The paper also contains the results of research related to the phenomena, on the basis of the most important problems of estimation appearing in the case of utilization of spatial models.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału