do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Anna Rutkowska-Ziarko

Justyna Supińska

 

 

Porównanie ryzyka, zyskowności i efektywności
zarządzania wybranych funduszy inwestycyjnych

 

 

Streszczenie

      Celem badań było sprawdzenie czy poszczególne fundusze inwestycyjne różnią się pomiędzy sobą ze względu na zyskowność i ryzyko.

      Analizę przeprowadzono w dwóch aspektach. W pierwszym porównano fundusze inwestycyjne o różnym deklarowanym poziomie ryzyka zarządzane przez jedno towarzystwo inwestycyjne. W drugim porównano dane typy funduszy inwestycyjnych zarządzane przez poszczególne towarzystwa inwestycyjne. Przedmiotem badań były roczne stopy zwrotu. Na ich podstawie wyliczono średnie stopy zwrotu, wariancję i semiwariancję oraz wybrane parametry rozkładu. Następnie wyznaczono współczynniki beta z modelu Sharpe’a oraz ich dolnostronne odpowiedniki – dolnostronne współczynniki beta.

      Otrzymane badania wskazują, że fundusze o danym deklarowanym poziomie ryzyka zarządzane przez różne towarzystwa inwestycyjne mogą różnić się pomiędzy sobą ze względu na zyskowność i poziom ryzyka. W przypadku niektórych funduszy występowały znaczne rozbieżności pomiędzy klasycznymi i dolnostronnymi współczynnikami beta. W pojedynczych przypadkach okazywało się, że fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu zarządzane przez jedno z towarzystw były mniej zyskowne niż fundusz obligacyjny innego towarzystwa. Zauważono również, że fundusz stabilnego wzrostu jednego z towarzystw był bardziej ryzykowny od funduszu zrównoważonego innego towarzystwa.

 

 

The comparison of risk, profitability and effectiveness of selected investment funds (Summary)

      The main aim of carrying out the research was to check if selected investment funds differ between each other with respect to profitability and risk.

      The analysis was carried out in two aspects. In the first one, investment funds that declared different risk level and were managed by one investment company were compared. In the second one, given types of investment funds managed by individual investment companies were compared. The subject of the research was the yearly rates of return. On their basis, the average rates of return, variance and semi-variance were calculated, as well as the chosen parameters of distribution. Subsequently, beta coefficients from the Sharpe’s model were estimated, together with their downside equivalents – downside beta coefficients.

      The research results show that the funds of the given declared risk level, managed by different investment companies can differ between each other with respect to profitability and risk level. In the case of some funds, significant differences existed between classic and downside beta coefficients. In individual cases, balanced and stable growth funds, managed by one of the companies were less profitable than bond funds of the other company. It was also noticed that the stable growth fund managed by one of the companies was more risky than the balanced fund of the other company.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału