do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Tomasz Jurkiewicz

Arkadiusz Kozłowski

 

 

Analiza porównawcza wybranych narzędzi

oprogramowania statystyczno-ekonometrycznego

do analiz prognostycznych

 

 

Streszczenie

      Analiza zmian w czasie i prognozowanie wielkości zjawisk na podstawie szeregów czasowych wymaga w dzisiejszych czasach, zwłaszcza przy obecnym rozwoju i poziomie skomplikowania narzędzi prognostycznych, posiadania odpowiedniego oprogramowania. Autorzy przedstawiają możliwości i ograniczenia dwóch dużych i powszechnie znanych pakietów statystycznych, dwóch trochę mniej znanych i rozbudowanych programów ekonometrycznych oraz dwóch środowisk programowania. Analiza porównawcza dotyczy przede wszystkim dobrze znanych w statystyce i ekonometrii metod modelowania szeregów czasowych tj. wygładzania wykładniczego, procesów ARIMA, klasycznych modeli trendu oraz dekompozycji sezonowej.

Methods of estimating time series models with periodic component in statistical computer packages (Summary)

      Analysis of time series and forecasting on the basis of time series with periodic component involve nowadays possession of properly software. It is result of current development and level of complexity of forecasting instruments. Authors presents possibilities and limitations of two big and well known statistical packages, two a bit less known and less developed econometric programs and two programming environments. The comparison analysis relates mainly to well known in econometrics methods of modelling time series i.e. exponential smoothing, ARIMA processes, classical trend models and seasonal decomposition.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału