do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
artykuł

Iwona Markowicz

Beata Stolorz

 

 

Wpływ sposobu kodowania zmiennych na interpretację parametrów modelu regresji logistycznej

 

 

Streszczenie

      Celem artykułu jest wskazanie wpływu sposobu kodowania zmiennych na oszacowania parametrów modelu regresji logistycznej i ich interpretację. Zmienną objaśniającą wielowariantową można kodować w dwojaki sposób: w postaci 1-2-3-4-.. lub po zamianie na zmienną dychotomiczną jako 0-1. W artykule przedmiotem rozważań jest natomiast dwojakie podejście do oznaczenia zmiennej dychotomicznej w postaci 0;1 i
-1;1 oraz wynikające z tego wnioski.

      Przedstawiono różnice w interpretacji parametrów oszacowanych przy zastosowaniu obu podejść do kodowania zmiennych dychotomicznych. Pierwsze kodowanie pozwala na porównanie szansy sukcesu przez jednostki należące do określonych podgrup w stosunku do wybranej podgrupy. Drugi sposób umożliwia porównanie tej szansy jednostek należących do poszczególnych podgrup w stosunku do średniej całej grupy. Zastosowanie obu podejść wzbogaca analizę prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia.

      Przykładem empirycznym jest zastosowanie regresji logistycznej do badania zjawiska bezrobocia. Zbadano osoby wyrejestrowane z różnych przyczyn z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Określono szansę podjęcia zatrudnienia w zależności od cech determinujących bezrobocie.

 

 

Influence of way of coding of variables on interpretation of parameters of the logistic regression (Summary)

      The article presents the analysis of influence of the way of encoding of variables on the estimation of the parameters of the logistic regression and their interpretation. Explanatory multinomial variable can be encoding in two ways: in the form 1-2-3-4-… or it could be change into dychotomic variable. Two ways of encoding of dychotomic variables: in the form 0;1 and in the form -1;1 are examined.

      The parameters were estimated using two ways of encoding of dychotomic variables. The differences in the interpretation of the parameters were presented. The first kind of codes enables to compare odds of belonging selected object to specific subgroup with odds of the belonging to subgroup. The second way the chance of the belonging to selected subgroup is compared with the mean of the all group. The application of these two approaches widens the analysis of probability of event.

The empirical example is applied of logistic regression to the examination of unemployment. The unemployed registered off by Local Labour Office in Szczecin were research. The chance of starting of work was calculated for determinants of unemployment.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału