do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Teresa Słaby

Artur Czech

 

 

Ocena syntetyczna konsumpcji – ujęcie pozycyjne

 

 

Streszczenie

Artykuł jest próbą poszukiwania najefektywniejszego narzędzia z zakresu wielowymiarowej analizy porównawczej do badań zróżnicowania konsumpcji w ujęciu pośrednim z użyciem ocen syntetycznych.

Konsumpcja rozumiana jest tutaj poprzez poziom życia, czyli ma na celu określenie stopnia zaspokojenia potrzeb. W artykule przedstawiono różne podejścia w procesie konstrukcji zmiennej syntetycznej i otrzymanych z jej wykorzystaniem podziałów obiektów - województw Polski. Szczególny nacisk został położony na prezentację pozycyjnych mierników agregatowych konstruowanych z użyciem różnych podejść do określania wektora medianowego.

Mierniki syntetyczne zostały skonstruowane z wykorzystaniem mediany brzegowej („zwykłej”), Webera i przybliżonej mediany Oja oraz zostały porównane do klasycznego miernika syntetycznego opartego o metodę Hellwiga. Zastosowanie mediany Webera oraz własnej koncepcji mediany bazującej na medianie Oja ( nigdzie niespotykana w konstrukcji zmiennych agregatowych) pozwala na wyzyskanie wzajemnych interakcji pomiędzy cechami, co jest niezmiernie istotne w przypadku badań społeczno-ekonomicznych zjawisk złożonych charakteryzowanych przy użyciu zestawu zmiennych diagnostycznych. Do oceny dobroci analizowanych metod wykorzystano mierniki homogeniczności, heterogeniczności i poprawności konstruowanych skupień oraz współczynniki zmienności.

 

 

Synthetic Assessment of Consumption – Order Analysis (Summary)

      This paper presents the analysis of spatial diversification of consumption in Polish households as measured by the living standard. It was performed using the data collection obtained from 2007 Households’ Budgets Surveys carried out the Central Statistical Office in Poland.

      The main aim of this paper is to make a comparison between different taxonomic methods and indicate the appropriate method of synthetic measure construction in the process of the assessment living standard in different voivodeships.

      The conclusion of this paper presents the results of researches employing the classic taxonomic measure as well as methods based on order statistics, median, calculated in different ways.

 

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału