do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Bogdan Suchecki

 

 

Współczesne metody analiz ekonomicznych:

ekonometria przestrzenna i modele panelowe

 

 

Streszczenie

      Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie specyficznej badań  "azywanych zywanych "klasy modeli i metod modelowania ekonometrycznego stosowanych obecnie coraz częściej w empirycznych analizach ekonomicznych. Są to modele ekonometrii przestrzennej konstruowane specjalnie dla analizy danych zlokalizowanych: przestrzennych i przestrzenno-czasowych. Punktem wyjścia prezentacji jest wykazanie możliwości zastosowań modeli z interakcjami przestrzennymi w zmieniających się warunkach funkcjonowania gospodarki światowej. W tym kontekście pokazany jest aktualny poziom rozwoju teorii i zastosowań ekonometrii przestrzennej i modeli panelowych, które powinny stanowić znaczące rozszerzenie zbioru narzędzi „nowej ekonometrii”.

Modern methods of economic analysis: spatial econometrics and models for panel data (Summary)

      The primary goal of the paper is to present the class of econometric models, which are increasingly used in modern empirical economic analysis. These are the spatial econometrics models, designed especially for the analysis of geographically located data: spatial and spatial-time. The starting point of the presentation is to demonstrate feasibility of models of spatial interaction during the changes of the functioning of the global economy. In this context, the current level of development of the theory and applications of spatial econometrics and panel models, which should provide a significant extension of a set of tools in the “new econometrics” is showing.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału