do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Dorota Mierzyńska

 

 

Dobrobyt społeczno-ekonomiczny jako główny cel
gospodarowania – problemy pomiaru

 

 

Streszczenie

W badaniach społeczno-ekonomicznych coraz częściej wskazuje się, że produkt krajowy, czy też dochód narodowy, nie odzwierciedlają wszystkich aspektów gospodarowania i nie powinny być utożsamiane z dobrobytem. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie pomiaru dobrobytu społeczno-ekonomicznego za pomocą: wskaźnika rozwoju społecznego HDI (Human Development Index) oraz wskaźnika trwałego dobrobytu ekonomicznego ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare), bądź jego modyfikacji wskaźnika autentycznego rozwoju GPI (Genuine Progress Indicator). W artykule przedstawione będą własności powyższych mierników oraz wskazane ich wady i zalety. Żaden z powyższych sposobów pomiaru dobrobytu nie jest powszechnie akceptowany. Trwają poszukiwania formuły, stąd pomiar dobrobytu społeczno-ekonomicznego jest otwartym problemem badawczym.

 

 

Socio-economic well-being as the main objective of economic activity - measuring problems (Summary)

In socio-economic research it in more often shown that gross domestic product or domestic income do not reflect all dimensions of economic activity and should not be identify with well-being. The main objective of this article is to show the measure of socio-economic well-being with Human Development Index and Index of Sustainable Economic Welfare of its modification of Genuine Progress Indicator. In the article there will be shown the features, both strengths and weakness of the above indices. None of the following ways of measuring the well-being is not commonly accepted. Finding the formula is in progress, thus the measure of socio-economic well-being is an open researching task.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału