do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Jerzy Czesław Ossowski

 

 

Konkurencja monopsonistyczna na rynkach pracy

a agregatowy model płac na przykładzie
gospodarki polskiej

 

 

Streszczenie

      W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach konkurencji monopsonistycznej na rynkach pracy. Uznano, iż każde z funkcjonujących w gospodarce przedsiębiorstw kształtuje poziom zatrudnienia i płac na podstawie indywidualnych funkcji podaży pracy oraz własnych możliwości produkcyjnych. Przy tych założeniach poziom płac w każdym z przedsiębiorstw kształtowany jest przez zbiór czynników indywidualnych oraz zbiór czynników wspólnych, mających charakter makroekonomiczny. Założony charakter konkurencji na rynku pracy oznacza zróżnicowanie poziomu płac w poszczególnych przedsiębiorstwach i jednoczesny brak działań odwetowych z ich strony. W dalszej części teoretycznej artykułu przedstawiono koncepcję formułowania agregatowego modelu płac na podstawie indywidualnych modeli płac poszczególnych przedsiębiorstw. Przyczynowo-skutkowy model agregatowy płac poddano empirycznej weryfikacji, wykorzystując kwartalne dane statystyczne dotyczące gospodarki Polski z lat 1995 – 2008. W części końcowej artykułu, na podstawie oszacowanej postaci modelu płac, przeprowadzono symulację zmian poziomu płac pod wpływem wyróżnionych czynników

 

 

Monopsonistic Competition in Labor Markets and Aggregate Model of Wages on Example of Polish Economy (Summary)

      The theoretical conception of functioning enterprises in monopsonistic competition in labor market was presented in the first part of paper. This assumption allowed defining the cause-effect model of wages for individual enterprise with microeconomic and macroeconomic variables. In the next part of the theoretical part of the paper the conception of creating the aggregate model of wages was presented. Using the statistical date of Polish economy for 1995-2008 periods, the aggregate cause-effect model of wages was estimated and verified in the empirical part of paper. On the basis of the estimated model the simulation of the wages in condition of changing chosen factors was presented in the concluding part of the paper.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału