do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

4/2

2010

 

 

 

 

DYLEMATY KREOWANIA WARTOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE
WYCHODZENIA Z KRYZYSU

 

 

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2010

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

 

Recenzenci

Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
Prof. dr hab. Ryszard Wierzba

 

Redakcja naukowa

 dr Joanna Próchniak

dr Mariusz Chmielewski

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab., prof. UG Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr hab., prof. UG Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),
dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

dr Paweł Antonowicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

 

Rozdział I.

Odbudowa wartości instytucji finansowych po kryzysie

 

Leszek Pawłowicz
Transgraniczne holdingi bankowe w warunkach niedokończonej globalizacji rynków finansowych

Dariusz Piotrowski
Odbudowa wartości banków – rozwiązania z międzynarodowego i polskiego rynku finansowego

Stanisław Piocha, Kamila Radlińska
Efektywność techniczna polskich banków komercyjnych w zmieniających się warunkach otoczenia

Karol Śledzik
Wykorzystanie wskaźników kapitału intelektualnego do wielowymiarowej analizy porównawczej banków

Błażej Lepczyński
Kierunki zmian regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej i płynności banków – potencjalne implikacje dla polskiego sektora bankowego

Stanisław Piocha, Kamila Radlińska
Koncentracja działalności banków w warunkach kryzysu gospodarczego

Dariusz Wielgórka, Agnieszka Majewska, Agnieszka Tylec
Efektywność konsolidacji polskiego sektora bankowego

Małgorzata Wiśniewska
Jakość usługi bankowej i jej wymiary

Mariusz Chmielewski
Kapitał intelektualny instytucji finansowych w Polsce oraz czynniki mające wpływ na jego wielkość

Andrzej Zyguła
Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - lata 2008-2009

Aneta Włodarczyk
Analiza stabilności wyników inwestycyjnych OFE z wykorzystaniem miernika syntetycznego

Piotr Pisarewicz
Ewolucja systemu prywatnych planów emerytalnych  na rynku USA w kontekście stabilności systemu finansowego

 

Rozdział II.

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw i narzędzia jego pomiaru

 

Izabela Kidacka
Dywersyfikacja systemu finansowania i wzrost poziomu ryzyka na rynku papierów dłużnych

Wioletta Skrodzka
Wykorzystanie funkcji powiązań w analizie i modelowaniu zależności finansowych szeregów czasowych

Ewa Dziawgo
Zastosowanie azjatyckich opcji barierowych w zarządzaniu ryzykiem a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Beata Pułaska-Turyna, Jan Rak
Ryzyko zerokosztowych struktur opcyjnych

Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa
Instrumenty zarządzania ryzykiem ograniczania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – źródło kolejnego kryzysu?

Aneta Madyda
Ryzyko przedsięwzięć budowlanych

Iwona Staniec, Jacek Stańdo
Identyfikacja ryzyka w projekcie informatycznym e-matura

Jan Turyna, Daria Świderska-Rak
Nowy model sprawozdawczości finansowej w procesie wyceny wartości przedsiębiorstw

Bogdan Włodarczyk, Benedykt Puczkowski
Klient instytucji finansowych wg regulacji MiFID

 

Rozdział III.

Działania zwiększające efektywność przedsiębiorstw w czasie kryzysu

 

Jacek Pasieczny
Paradoksy restrukturyzacji korporacji między-narodowych

Piotr Masiukiewicz
Procesy naprawcze - szanse w Unii Europejskiej i bariery krajowe

Krzysztof Machaczka
Problem odnowy strategicznej w okresie kryzysu organizacji

Maciej Schulz
Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu

Anna Adamik
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – strategią wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego

Jerzy Wąchol
Rola nadzoru korporacyjnego w działalności przedsiębiorstw w okresie kryzysu finansowego

Paweł Antonowicz
Intensyfikacja upadłości przedsiębiorstw w Polsce w I półroczu 2010 r. i prognoza na 2010 r.

Anna Rosa
Procesy upadłościowe w systemie bankowym w Polsce w latach 1992-2009

 

Rozdział IV.

Makroekonomiczne aspekty wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol
Przyczyny i skutki zróżnicowania konkurencyjności w strefie euro

Katarzyna Dębkowska
Ocena sytuacji społeczno-ekonomicznej województw Polski w warunkach kryzysu przy wykorzystaniu metod taksonomicznych .

Joanna Próchniak
Zmiany na rynku lokowania inwestycji typu offshore w okresie kryzysu

Sebastian Susmarski
Kondycja Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce w okresie wychodzenia z kryzysu

Piotr Gibas, Katarzyna Warzecha
Analiza konkurencyjności województwa śląskiego w aspekcie lokalizacji czystych technologii węglowych

Rafał Rosiński
Benchmarking systemu podatkowego jako wyznacznik w dążeniu do stabilności finansowej Polski

Juliusz Giżyński
Współzależności między polityką pieniężną i fiskalną w Unii Gospodarczej i Walutowej

Elżbieta Małecka
Niezależność i odpowiedzialność  Europejskiego Banku Centralnego

Piotr Szczepankowski
Kluczowe determinanty wartości przedsiębiorstw a korzyści dla akcjonariuszy spółek rynku NewConnect

Stanisław Kaszuba
Innowacje na polskim rynku kapitałowym – rynek NewConnect (lata 2007-2010)

Anna Szelągowska
Innowacje w finansowaniu niskoczynszowych mieszkań na wynajem a stabilność systemu finansowego w Polsce

Urszula Grzega
Przejawy kryzysu w konsumpcji i opiniach polskich konsumentów

Agnieszka Strzelecka
Wpływ systemu finansowego na oszczędności gospodarstw domowych w Polsce


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału