do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

1/1

2011

 

 

 

 

Kluczowe problemy teorii
i praktyki rachunkowości
TOM I

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2011

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Recenzenci:

prof.dr hab.Jerzy Gierusz, dr hab.prof.UG Teresa Martyniuk,

dr hab.prof.UG Barbara Gierusz, dr hab.prof.UG Przemysław Lech

 

 

Redakcja naukowa:

prof.dr hab.Jerzy Gierusz, dr hab.prof.UG Teresa Martyniuk

 

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

prof. UG dr hab. Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Słowo wstępne

 

I. TEORIA RACHUNKOWOŚCI

Joanna Błażyńska
Sprawozdawczość finansowa a oczekiwania interesariuszy (głos w dyskusji)

Aldona Kamela-Sowińska
Geopolityka rachunkowości, czyli o zmierzchu rachunkowości, którą znamy

Marcin Kędzior
Pozytywna Teoria Rachunkowości – założenia, koncepcje, badania

Tomasz Kondraszuk
Rachunkowość rolnicza a ogólna teoria i praktyka rachunkowości

Przemysław Mućko
Przesłanki i ograniczenia stosowania wartości godziwej w regulacjach rachunkowości

Wojciech A. Nowak
Ramy konceptualne jako teoria sprawozdawczości finansowej

Aleksandra Paszkiewicz, Arleta Szadziewska
Przejawy społecznej odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw

Małgorzata Paszula
Systematyka metod i zasad rachunkowości – głos w dyskusji

Sylwia Silska-Gembka
Czy polska rachunkowość jest obecna na arenie międzynarodowej?

Ewa Śnieżek, Michał Wiatr
Rachunkowość a tendencyjne kreowanie obrazu działalności przedsiębiorstwa

Małgorzata Trocka
Korzyści i problemy dotyczące wdrożenia koncepcji sprawozdania z kapitału intelektualnego

Tomasz Zimnicki
Sprawozdawczość według segmentów działalności a konstrukcja nowego sprawozdania finansowego

Joanna Zuchewicz
Harmonizacja jako determinanta ewolucji sprawozdawczości finansowej

 

II. WYCENA AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ

Ewa Wiktoria Babuśka
Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości

Anna Bartoszewicz
Praktyczne aspekty ewidencji operacji gospodarczych projektów unijnych – wybrane problemy

Grzegorz Bucior, Cyryl Kotyla
Dopłaty do kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – aspekt bilansowy i podatkowy

Olga Budzińska
Wpływ szacowania stopy dyskontowej na wiarygodność wyceny wartości użytkowej środków trwałych

Halina Buk
Metody alokacji kosztu połączenia jednostek gospodarczych w rachunkowości międzynarodowej

Cieciura Małgorzata
Wartość godziwa czy koszt historyczny jako podstawa wyceny nabytej wartości firmy

Beata Dratwińska-Kania
O reklasyfikacji aktywów finansowych

Maciej Frendzel
Stosowana podstawa wyceny a rola rachunkowości w społeczeństwie i gospodarce

Konrad Grabiński
Porównywalność a konwergencja standardów rachunkowości w świetle badań empirycznych

Piotr Gut,
Ewidencja i dokumentacja transakcji między podmiotami powiązanymi w warunkach polskich z punktu widzenia prawa bilansowego i podatkowego a realizacja zasady true and fair view

Magdalena Janowicz
Ujawnienia dotyczące wartości godziwej zgodnie z projektem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej

Małgorzata Kamieniecka
Przesłanki wyboru zasad wyceny wartości bilansowej składników majątkowych – wybrane problemy

Ewa Wanda Maruszewska
Rzetelność wartości godziwej w procesie księgowego rozliczania połączeń metodą nabycia – wyzwanie współczesnej rachunkowości

Alicja Mazur
Wartość godziwa a nadrzędne zasady rachunkowości

Jan Michalak
Harmonizacja rachunkowości zarządczej i możliwość jej powodzenia – artykuł dyskusyjny

Grażyna Michalczuk
Aktywa własności intelektualnej – możliwość identyfikacji i pomiaru w rachunkowości

Edward Pielichaty
MSSF 9 – nowe wymagania w zakresie klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych

Lucyna Poniatowska
Propozycje zmian dotyczące rezerw na zobowiązania w MSSF

Marzena Remlein
Koncepcje wyceny „wartości  firmy” a  wiarygodność  sprawozdania  finansowego

Ewa Spigarska
Zmiany w rachunkowości zakładów ubezpieczeń – Solvency II i MSSF 4 faza II

Konrad Stępień
Rezerwy jako instrument manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstwa

Arleta Szadziewska
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska i ich wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa

Joanna Toborek-Mazur
Zasady prezentacji kapitału właścicieli w międzynarodowej  sprawozdawczości skonsolidowanej

Agnieszka Wencel
Podatek dochodowy odroczony – aspekt pieniężny i memoriałowy

Edward Wiszniowski
Wartość informacyjna bilansowej wyceny kredytów w warunkach globalnego kryzysu finansowego

Aneta Wszelaki
Ewoluowanie zasad tworzenia odpisów z tytułu rezerw celowych na należności kredytowe w bankach

 

III. RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

Dorota Adamek-Hyska
Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego – nowym obszarem badania biegłych rewidentów

Jolanta Chluska
Środki trwałe i źródła ich finansowania w sprawozdaniu finansowym spzoz

Marcin Kaczmarek
Koncepcja ewidencji księgowej wydatków w ujęciu zadaniowym dla jednostek sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia

Tomasz Kostrzewa
Model skonsolidowanego sprawozdania finansowego sektora finansów publicznych w Polsce

Teresa Mikulska
Budżet zadaniowy jako wyznacznik zmian w systemie rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego

Wanda Skoczylas
Kierunki i metody analizy finansowej samorządowej jednostki budżetowej realizujące potrzeby nowego zarządzania publicznego

Beata Zaleska
Ujęcie przychodów ze zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w szpitalach publicznych – aspekty dyskusyjne

Paweł Zieniuk
Zasadność wprowadzenia uproszczeń w rachunkowości i badaniu sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału