do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

1/2

2011

 

 

 

 

Kluczowe problemy teorii
i praktyki rachunkowości
TOM II

 

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2011

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Recenzenci:

prof.dr hab.Jerzy Gierusz, dr hab.prof.UG Teresa Martyniuk,

dr hab.prof.UG Barbara Gierusz, dr hab.prof.UG Przemysław Lech

 

 

Redakcja naukowa:

dr hab.prof.UG Barbara Gierusz, prof.UG dr hab. Przemysław Lech

 

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

prof. UG dr hab. Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

I. RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Leszek Borowiec
Koncepcja kalkulacji kosztu netto usług powszechnych

Michał Chalastra
Identyfikacja centrów kosztów według wymogów budżetowania a rachunkowości finansowej w obszarze działalności pomocniczej

Małgorzata Cygańska, Joanna Dynowska
Wykorzystanie systemów rachunku kosztów przez przedsiębiorstwa województwa warmińsko-mazurskiego w świetle badań ankietowych

Joanna Dynowska, Małgorzata Cygańska
Zmiany w rachunkach kosztów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa województwa warmińsko-mazurskiego

Krzysztof Dziadek
Ewidencja, rozliczanie i sprawozdawczość w zakresie dotacji unijnych finansujących projekty badawczo-rozwojowe  

Marzena Ganc, Michał Soliwoda
Informacyjno – decyzyjna  przydatność rachunku kosztów w spółdzielniach mleczarskich

Renata Gmińska
Rachunkowość zarządcza w polskiej literaturze przedmiotu

Wiesław Janik, Bogna Sawicka
Rachunek kosztów niewykorzystanych możliwości produkcyjnych

Sławomir Juszczyk, Michał Tymiński
Zmodyfikowany model stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa

Jacek Kalinowski
Wybrane problemy prezentacji wyników działalności deweloperskiej w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości – artykuł dyskusyjny

Mariusz Karwowski
Sprawozdawczość dotycząca segmentów jako czynnik integracji rachunkowości finansowej i zarządczej

Zdzisław Kes, Łukasz Kuźmiński
Zastosowanie testów konfiguracji dla kart kontrolnych w budżetowaniu

Ilona Kędzierska
Narzędzia rachunkowości zarządczej dla jednostek non-profit – wybrane zagadnienia

Monika Kotowicz-Śwital
Zastosowanie systemu Activity-Based-Costing na potrzeby szacowania kosztów obsługi klienta

Robert Kowalak
Controlling logistyczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Alina Kozarkiewicz, Monika Łada
Teoria rachunkowości zarządczej – pięć kluczowych mitów

Mirosław Krajewski
Układy nierówności w ocenie sprawności działania

Jarosław Kujawski
Earned Value Management a budżetowanie elastyczne kosztów projektu

Małgorzata Macuda
Możliwości wykorzystania kalkulacji kosztów procedur medycznych według JGP na przykładzie badanego ZOZ

Marcin Michalak
Ewidencja i rozliczanie programów lojalnościowych w krajowych i międzynarodowych regulacjach rachunkowości

Bartłomiej Nita
Raportowanie kosztów i przychodów w łańcuchu dostaw w ujęciu rachunkowości zarządczej

Ryszard Orliński
Wycena usług i procedur medycznych na rynku świadczeń zdrowotnych

Ewelina Zarzycka
Wpływ rachunku kosztów zmiennych na kształt wybranych systemów rachunków kosztów stosowanych przez współczesne przedsiębiorstwa

Beata Zyznarska-Dworczak
Instrumentarium rachunkowości zarządczej wspierane przez benchmarking

 

II. RACHUNKOWOŚĆ MSP

Hanna Czaja-Cieszyńska
Stosowanie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek - wybór czy obowiązek?

Anna Dyhdalewicz
Rachunkowość małych jednostek gospodarczych – dylematy wyboru

Olga Martyniuk-Kwiatkowska
Przydatność międzynarodowej regulacji sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Katarzyna Polak
Dylematy zastosowania MSSF dla MŚP

Aleksander Zawadzki
Rachunkowość sektora MSP a konieczność nowych regulacji – inspiracja do badań empirycznych

 

III. AUDYT ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY

Anna Kamińska-Stańczak, Agnieszka Mroczkiewicz
O potrzebie audytu zewnętrznego organizacji pozarządowych w Polsce

Grzegorz Lew
Zachowanie niezależności przez biegłych rewidentów w warunkach rosnącej konkurencyjności rynku audytorskiego

Dominika Rodewald-Fila
Funkcja audytu wewnętrznego w perspektywie koncepcji New Public Management  

Małgorzata Węgrzyńska
Rola audytu w wykrywaniu przestępstw gospodarczych

Katarzyna Żuchowska
Wpływ zmian zachodzących na rynku usług audytorskich na niezależność biegłych rewidentów i jakość świadczonych przez nich usług

 

IV. EDUKACJA

Nelli Artienwicz
Możliwości badania zachowania księgowych w świetle paradygmatów rachunkowości

Urszula Drumlak
Krajowe Ramy Kwalifikacji a efekty uczenia się na kierunku „Finanse i rachunkowość”

Elżbieta Jaworska
Etyka cnót w etyce rachunkowości  

Anna Kasperowicz
E-learning w dydaktyce rachunkowości

Joanna Kogut
Znaczenie etyki w kształtowaniu się moralności środowiska księgowych w Polsce

Piotr Szczypa
Praca licencjacka czy egzamin – analiza porównawcza w świetle wytycznych dla sylwetki absolwenta kierunku Finanse i Rachunkowość

Alfred Szydełko
Wpływ wybranych form  nauczania rachunkowości na edukację  księgowych w Polsce

Kazimiera Winiarska
O potrzebie ujednolicenia programu przedmiotu „Rachunkowość podatkowa”  

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału