do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

 

2/1

2011

 

 

 

 

Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2011

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Recenzenci:

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG dr hab. Anna Górczyńska,
prof. dr hab. Bogdan Nogalski, prof. dr hab. Ryszard Rutka,
prof. dr hab. Mirosław Szreder

 

Redakcja naukowa: 

Prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący),

prof. UG dr hab. Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

 

 

ISSN 1732-1565

 

 

Skład i łamanie

Bartłomiej Gabriel; Anna Golec, Magdalena Gostkowska-Drzewicka

 

 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Słowo wstępne

 

I. Istota, rozwój i determinanty nadzoru korporacyjnego

Maria Aluchna
Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego. Przypadek struktur piramidowych

Łukasz Błoch
Wpływ mechanizmu iceberg order na kondycję nadzoru korporacyjnego

Kevin Campbell
Corporate Governance after the Financial Crisis. Institutional Investors and the Stewardship Function

Krzysztof Ćwik
Istota i narzędzia nadzoru właścicielskiego a specyfika grupy kapitałowej

Anna Golec, Bartosz Kurek
Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych

Jerzy Grabowiecki
Japanese Keiretsu Groups: Their Origins, Development and Restructuring

Agnieszka Ignyś-Lipowiecka
Nadzór korporacyjny – perspektywa prawna, ekonomiczna i zarządcza

Jan Jeżak
Ewolucja modeli ładu korporacyjnego oraz wnioski dla polskiej praktyki gospodarczej

Anna Kujawa, Małgorzata Siemionek
Nadzór korporacyjny w Polsce

Czesław Mesjasz
Corporate governance systems and codes of good  practices in Central Eastern Europe

Benedykt Puczkowski
Organizacja nadzoru korporacyjnego we współczesnej gospodarce kapitalistycznej

Stanisław Rudolf
Kierunki ewolucji głównych systemów nadzoru korporacyjnego

Kamila Stańczak-Strumiłło
Nadzór korporacyjny w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce

Mirosław Wcisły
Wrogie przejęcie spółki publicznej na przykładzie Sfinks Polska S.A

 

II. Organy statutowe i ich rola w kształtowaniu nadzoru  korporacyjnego

Kazimierz Barwacz
Rada nadzorcza w procesie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem

Leszek Bohdanowicz
Kobiety w organach statutowych polskich spółek publicznych: Podsumowanie badań

Leszek Dubicki
Problemy współpracy rad nadzorczych z biegłymi rewidentami

Bartłomiej Gliniecki
Actio pro socio – obrona majątkowych interesów akcjonariuszy przed szkodą wynikłą wskutek zaniechania organów spółki

Izabela Koładkiewicz
Rada dyrektorów/rada nadzorcza w firmie rodzinnej. Czynniki warunkujące jej powstanie i proces jej profesjonalizacji

Małgorzata Michalik
Wykorzystanie koncepcji dynamiki grupowej w badaniach naczelnych organów kierownictwa przedsiębiorstw

Feliks Marek Stawarczyk
Kobiety w najwyższych kierowniczych gremiach prywatnych przedsiębiorstw w Niemczech

Ewa Walińska,  Jacek Gad
Rada nadzorcza w łańcuchu raportów korporacyjnych – wyzwanie współczesnego biznesu

Agata Wieczorek, Dagmara Malinowska
Forma kontroli nad korporacją jako czynnik wpływający na realizację celów spółki w świetle menedżerskiej teorii przedsiębiorstwa

 

III. Komunikacja spółek z interesariuszami jako element  nadzoru korporacyjnego

Beata Domańska-Szaruga
Znaczenie raportowania kwestii ESG (Environment, Social, Governance) dla podejmowania decyzji inwestycyjnych

Dominika Fijałkowska, Michał Muszyński, Marek Pauka
Analizajakości sprawozdań okresowych spółek notowanych na NewConnect

Magdalena Jerzemowska
How can shareholders and creditors lower the agency costs

Yoji Koyama
Impact of the Global Financial Crisis on Croatia

Krzysztof Postrach
Instytucja wezwania na akcje a nadzór korporacyjny

Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Paweł Spiechowicz
Rola komitetów audytu w komunikacji finansowej: doświadczenia z sektora bankowego w Polsce

Dariusz Wieczorek
Zjawisko krawędzi chaosu w organizacjach multiprojektowych

Monika Wilewska
Społeczna odpowiedzialność biznesu – dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce

Edward Wiszniowski
Problematyka pomiaru ryzyka operacyjnego w bankach  

 

IV. Wpływ motywowania kadry kierowniczej na jakość nadzoru korporacyjnego

Tomasz Gruba
Specyfika wynagrodzenia wyższej kadry menadżerskiej

Leszek Kozioł
Kontrakty menedżerskie jako narzędzie nadzoru i motywowania kierownictwa

Małgorzata Siemionek, Anna Kujawa
Systemy wynagradzania wyższej kadry kierowniczej

Piotr Urbanek
Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków – wnioski z kryzysu finansowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału