do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Oksana Seroka-Stolka

 

 

Ekologia i biznes w opinii przyszłych menedżerów

 

 

Streszczenie

      W opracowaniu przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących postaw i poglądów studentów na temat roli środowiska naturalnego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w ramach koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Z przeprowadzonej analizy  ilościowej wynika, że prawie 80% poddanych badaniu nie zna koncepcji CSR-u. Większość badanych nie interesuje  się wpływem firm na środowisko naturalne, a także nie wierzy że idea Społecznej Odpowiedzialności Biznesu może przyczyniać się do pomnażania zysku przez przedsiębiorstwa, jak i  dobrobytu społecznego.

 

 

Ecology and business in the opinion of future managers  (Summary)

      The article presents the survey of students’ opinions  about the role of ecological factor in functioning of firms within the Corporate Social Responsibility  conception. The results of quantitative analysis  point that 80 percent of tested students do not know the Corporate Social Responsibility  idea.  Unfortunately most of them are not interested in firms’  impact on the natural environment and do not believe that CSR conception can yield a profit for companies and  contribute to society welfare.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału