do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Bogumił Czerwiński

 

 

Wykorzystanie innowacji w rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych

 

 

Streszczenie

      Usługi finansowe będące istotną częścią gospodarki w krajach rozwiniętych stały się w ostatnich latach jednymi z najbardziej innowacyjnych obszarów działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju sektora usług finansowych w artykule przedstawiono podstawowe kategorie determinantów sprzyjających rozwojowi innowacji wśród instytucji finansowych. Zwrócono szczególną uwagę na związek innowacji z wdrożeniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, jako elementu szczególnie ważnego z punktu widzenia interesariuszy instytucji finansowych

 

 

Applying the innovation in the development of the conception of the corporate social responsibility of financial institutions (Summary)

      The financial services which were the essential part of the economy in developed countries happened last years one from the most innovative areas of the economic activity. Taking under the attention of the perspective of the development of the financial services sector in the article the basic categories of determinants favourable were introduced the developmental innovation among financial institutions. The special attention was turned on the relationship of the innovation with the implementation of the conception of the corporate social responsibility, as the particularly important element from the point of the sight of financial institution’s stakeholders. 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału