do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Małgorzata Rymarzak

Łukasz Gojtowski

 

 

Rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych w gminie Kartuzy w latach 2006-2009

 

 

Streszczenie

      Głównym celem niniejszego artykułu jest próba zbadania zmian i tendencji, jakim podlegał rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych w gminie Kartuzy w latach 2006-2009. W niniejszym opracowaniu w pierwszej kolejności została przedstawiona charakterystyka gminy Kartuzy, zarówno pod względem społecznym, jak i ekonomicznym. W dalszej części pracy zaprezentowano informacje na temat liczby zawieranych transakcji oraz wielkości sprzedanej powierzchni nieruchomości. Dokonano także analizy zmian cen jednostkowych nieruchomości w zależności od ich przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponadto w ostatniej części artykułu wyznaczono za pomocą metody średnich ruchomych tendencję cen nieruchomości gruntowych niezabudowanych w gminie Kartuzy w latach 2006-2009.

 

 

Undeveloped land market in Kartuzy commune between 2006-2009 (Summary)

      The main aim of this article is to try to identify changes and tendencies of undeveloped land market in Kartuzy commune between 2006-2009. This article in the first place presents the description of Kartuzy commune, both social and economic. Next,  it offers information about the amount of transactions and sold surface area. The analysis of the unit price of undeveloped land depending on the local plan of spatial development or the study of spatial planning conditions and directions has also been carried out. Finally, the tendency of the undeveloped land prices in Kartuzy commune between 2006-2009 has been determined by using a moving average method. 

 

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału