do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Kamila Stańczak-Strumiłło

 

 

Uwarunkowania popytowe rozwoju funduszy
inwestycyjnych a proces decyzyjny inwestora

 

 

Streszczenie

      Rozwój funduszy inwestycyjnych jest efektem oddziaływania wielu czynników. Czynniki te wpływają na funkcjonowanie tych instytucji stymulując, bądź ograniczając ich rozwój. Przedmiotem niniejszego opracowania są rozważania dotyczące uwarunkowań popytowych rozwoju funduszy inwestycyjnych, w powiązaniu z procesem decyzyjnym inwestora (podmiotu tworzącego popyt na tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych).

 

 

Demand conditions of development of investment funds and investor decision-making process (Summary)

      The development of investment funds is the result of many factors influence. These factors affect the functioning of these institutions stimulating or restricting their development. The subject of this paper are considerations relating to the circumstances demand the development of investment funds in conjunction with the investor's decision-making process (investor as an entity that creates the demand for shares in investment funds).

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału