do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

4/1

2011

SYSTEMOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2011

 

 

Rada Programowa Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

Recenzenci:

dr hab. Jerzy Niemczyk prof. UEW, dr hab. Agnieszka Sopińska prof. SGH dr hab. Joanna Cygler prof. SGH, dr hab. Hubert Witczak prof. WSZiB w Poznaniu,

dr hab. Szymon Cyfert prof. UEP, dr hab. Czesław Zając prof. UEW

dr hab. Wojciech Czakon prof. UEK, dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet prof. UEW

dr hab. Jacek Rybicki prof. UG

Redakcja naukowa:

prof. dr hab. Bogdan Nogalski, dr Beata Wierzbicka

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący),

prof. UG dr hab. Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

ISSN 1732-1565

Skład i łamanie Urszula Jędryczka

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (58) 551-05-32,  tel. 523-13-75,   523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Stanisław Sudoł
Nauki o zarządzaniu - ich twierdzenia, paradygmaty i teorie

Część I. Wybrane uwarunkowania sukcesu organizacji

Hopej-Kamińska Magdalena, Hopej Marian, Robert Kamiński
Nowoczesne struktury organizacyjne w praktyce zarządzania

Jagoda Agnieszka
Etapy budowania zespołu zarządzającego na przykładzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jeleniej Górze - studium przypadku

Litwin Joanna, Kalinowski Marek
Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego

Malara Zbigniew
Przedsiębiorstwo w okresie kryzysu. Problemy funkcjonowania oraz ich rozwiązywanie

Nogalski Bogdan, Klisz Sebastian
Typy organizacji leśnych, jako efekt zmian zachodzących we współczesnym leśnictwie

Okuniewicz Katarzyna
Działania administracji samorządowej podstawą sukcesu małej przedsiębiorczości (na przykładzie gminy Trzebiatów)

Walentynowicz Piotr
Determinanty sukcesu wdrażania szczupłej organizacji w przedsiębiorstwach w Polsce

Waśniewski Jarosław, Wojnarowska Małgorzata
Potencjalny scenariusz usprawnienia funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego - analiza przypadku

Wawak Sławomir
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście sukcesu organizacji

Wiatrak Andrzej Piotr
Uwarunkowania jakości zarządzania w sektorze publicznym

Wróbel Piotr
Wybrane zagrożenia dla organizacji wynikające ze stosowania poczty elektronicznej

Zawadzka Ludmiła, Zieliński Grzegorz
Doskonalenie jakości w kreowaniu sukcesu usług turystycznych

Część II. Motywowanie

Białas Sylwia, Waśniewski Jarosław
Uwarunkowania projektowania systemu wynagrodzeń dla pracowników publicznej szkoły wyższej na przykładzie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Borowska-Pietrzak Agata
Kluczowe elementy funkcji personalnej jako instrumenty motywowania niematerialnego w kontekście sukcesu organizacji

Kozioł Leszek
Koncepcja trychotomii czynników motywacji w pracy

Seiler Bartosz, Stankiewicz Janina
Możliwości i bariery zatrudniania płatnych pracowników w organizacjach non profit jako ważny czynnik ich sukcesu

Smolbik-Jęczmień Alicja
Motywacyjne podejście do kształtowania kariery zawodowej pracowników warunkiem sukcesu

Suwara Bogusław
Wpływ motywowania pracowników na jakość pracy gminnej administracji publicznej

Tokarski Stefan, Skwarek Albin
Motywowanie urzędników w ujęciu modelowym

Część III. Kapitał ludzki

Czakon Wojciech, Lenart Regina
Zdolność absorpcyjna wiedzy jako czynnik skuteczności między organizacyjnego uczenia się

Dunikowska Magdalena
Uruchamianie rezerw w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim warunkiem sukcesu przedsiębiorstw uzdrowiskowych

Kalinowski Marek, Białecka Natalia
Funkcje szkoleń na przykładzie szkoleń przeprowadzanych w służbie cywilnej  

Karpacz Jarosław
Zasoby wiedzy przedsiębiorców jako podłoże sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw

Kliombka-Jarzyna Justyna
Spółdzielnia socjalna jako miejsce rozwijania kapitału ludzkiego

Makles Stanisław
Prawidłowy dobór kompetencji kadry kierowniczej gwarancją sukcesu organizacji

Mesjasz Czesław
Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu

Potocki Arkadiusz
Metody zarządzania jakością oparte na wiedzy zespołowej

Tabaszewska Edyta
System zarządzania wiedzą – elementy i uwarunkowania projektowania w świetle badań empirycznych

Zając Czesław
Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa w świetle współczesnych koncepcji zarządzania

Część IV. Kultura organizacyjna

Barabasz Adela
Nieświadome życie grup i organizacji – tajemnice sukcesów i porażek

Jaremczuk Kazimierz, Gronczewski Patrycjusz
Odpowiedzialność w procesie kształtowania stosunków współdziałania we współczesnej organizacji

Jasiński Bartosz
Funkcja doradcza rady nadzorczej – aktywizacja rady nadzorczej jako potencjalne źródło sukcesu organizacji

Mesjasz Joanna
Zarządzanie przez kulturę i klimat organizacji

Mierzwińska Liliana
Wartości jako determinanty sukcesu i podmiotowości organizacyjnej (na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw powiatu tarnobrzeskiego)

Pietroń-Pyszczek Agata, Piwowar-Sulej Katarzyna
Społeczne bariery sukcesu inicjatyw projektowych

Rakowska Anna
Zarządzanie kulturą bezpieczeństwa pracy jako jeden z kluczowych wymiarów CSR

Siemiński Marek
Kultura organizacyjna jako czynnik warunkujący sukces implementacji zmian

Sokołowska Agnieszka
Identyfikacja czynników sukcesu w obszarze zarządzania społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie

Syper-Jędrzejak Marzena
Pro-efektywnościowe elementy kultury organizacyjnej w polskich przedsiębiorstwach. Kodeksy Dobrych Praktyk


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału