do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

4/2

 

2011

ŹRÓDŁA SUKCESU ORGANIZACJI

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Sopot 2011

 

 

 

Rada Programowa Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

Recenzenci:

dr hab. Jerzy Niemczyk prof. UEW, dr hab. Agnieszka Sopińska prof. SGH dr hab. Joanna Cygler prof. SGH, dr hab. Hubert Witczak prof. WSZiB w Poznaniu,

dr hab. Szymon Cyfert prof. UEP, dr hab. Czesław Zając prof. UEW

dr hab. Wojciech Czakon prof. UEK, dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet prof. UEW

dr hab. Jacek Rybicki prof. UG

Redakcja naukowa:

dr hab. Jacek Rybicki, prof. UG, dr Wojciech Machel

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący),

prof. UG dr hab. Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

ISSN 1732-1565

Skład i łamanie Urszula Jędryczka

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (58) 551-05-32,  tel. 523-13-75,   523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Bartkowiak Grażyna
Przywództwo - wybrane, aktualne koncepcje i prognozy

Baruk Agnieszka Izabela
Warunki rozwoju polskich pracowników kreowane w przedsiębiorstwach

Baruk Jerzy
Innowacje jako determinanta sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa

Bednarska-Wnuk Izabela
Master Vendor jako źródło sukcesu organizacji

Bieniok Henryk
Kluczowe czynniki sukcesu menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Bieńkowska Agnieszka
O skuteczności controllingu i jego wpływie na sukces organizacji

Bratnicki Mariusz, Gabryś Bartłomiej
Orientacja przedsiębiorcza a sukces organizacji

Dryl Wioleta, Dryl Tomasz
Kreowanie marki w dobie marketingu sensualnego jako źródło sukcesu organizacji

Durlik Ireneusz
Projektowanie techniczno-organizacyjne procesów biznesowych wysokiej sprawności dla zapewnienie sukcesu organizacji

Gableta Małgorzata, Bodak Andrzej
Respektowanie interesów pracowniczych w procesie budowania sukcesu przedsiębiorstwa

Gruszczyńska-Malec Grażyna, Hładoń Wojciech
Sukces organizacji - przegląd mierników i sposobów ich wykorzystania

Grzesik Katarzyna
Rozwój zdolności przywódczych pracowników jako czynnik prowadzący do sukcesu organizacji

Haromszeki Łukasz, Kawka Tomasz
Struktura systemów motywowania pracowników nowej gospodarki

Januszkiewicz Katarzyna
Sukces zawodowy w percepcji przyszłych menadżerów

Jasiński Zdzisław
Wiedza kadry kierowniczej jako źródło sukcesu organizacji

Jeżak Jan
Rodzaj i struktura własności jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa

Juchnowicz Marta
Zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze usług - nowe wyzwania

Kaliszczak Lidia
Kultura przedsiębiorczości jako warunek sukcesu współczesnych przedsiębiorstw

Kołodziej czak Małgorzata
Benchmarking a praca zespołowa - w drodze do sukcesu organizacji

Kraśnicka Teresa
Mierniki sukcesu MŚP

Krukowski Krzysztof
Business Process Management jako czynnik sukcesu w doskonaleniu administracji publicznej

Kwiecińska Monika
Fundacja korporacyjna jako narzędzie sukcesu w realizacji strategii społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa

Lisiński Marek
Metodologia nauk o zarządzaniu a sukces organizacji

Łopatowska Jolanta
Zmiana procesu planowania i sterowania jako determinanta sukcesu organizacji

Mróz Joanna
Różnorodność w kontekście szans i zagrożeń dla sukcesu organizacji

Peszko Adam
Uwarunkowania sukcesu organizacji komercyjnych XXI wieku w teorii i praktyce

Pomykalska Bożyna
Wzrost przedsiębiorstwa jako czynnik sukcesu organizacji

Skalik Jan
Wykorzystanie współczesnych koncepcji i metod zarządzania jako czynnik sukcesu organizacji medycznej

Sołtysik Mariusz
Metodyka ustalania celów rynkowych źródłem sukcesu organizacji

Springer Agnieszka
Ocena i kształtowanie postaw pracowników jako czynnika wpływającego na sukces organizacji - doniesienia

z badań własnych

Stabryła Adam
Metodyka pomiaru sukcesów organizacji w aspekcie skuteczności działania

Węgrzyn Bogusław
Podejście procesowe determinantą sukcesu przedsiębiorstwa

Wierzbic Arkadiusz
Pierwsze lata działalności firmy – przetrwanie jest sukcesem

Wojnarowska Magdalena
Wykorzystanie narzędzi Zintegrowanej Polityki Produktowej źródłem sukcesu przedsiębiorstwa

Zieliński Grzegorz
Akredytacja zakładów opieki zdrowotnej jako uwarunkowanie sukcesu usług medycznych


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału