do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

 

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

4/4

2011

 

 

 

 

MAKROEKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA W WARUNKACH
KRYZYSU

 

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2011

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Recenzenci

 Prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona

Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski

Prof. dr hab. Jerzy Bieliński

 

Redakcja naukowa:

 dr Joanna Próchniak, dr Joanna Sadkowska

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab., prof. UG Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr hab., prof. UG Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),
dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

 

ISSN 1732-1565

 

 

Skład i łamanie

dr Paweł Antonowicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

 

Architektura finansowa Unii Europejskiej

 

Mirosław Przygoda
Funkcjonowanie strefy euro

Renata Maćkowska
Zmiany w społecznym postrzeganiu  strefy euro w wyniku kryzysu gospodarczego

Przemysław Panfil
Polityka fiskalna a integracja walutowa

Juliusz Giżyński
Nowe rozwiązania w systemie zarządzania polityką fiskalną w Unii Gospodarczej i Walutowej

Marianna Greta, Teresa Kostrzewa-Zielińska
Polska prezydencja w Unii Europejskiej wobec problemów kryzysowych w zjednoczonej Europie – zarys wybranych zagadnień

 

Finanse publiczne w okresie kryzysu gospodarczego

 

Aneta Kargol-Wasiluk
Kryzys finansów publicznych w Unii Europejskiej jako kryzys instytucjonalny

Tomasz Uryszek
Saldo pierwotne a stabilność sektora finansów publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Anna Szelągowska
Ryzyko niewypłacalności społecznych organizacji mieszkaniowych w Unii Europejskiej poprzez zapaść w finansach publicznych

Alicja Kasperowicz-Stępień
Kryzys finansów publicznych na Litwie

Katarzyna Smolny
Ryzyko destabilizacji finansów publicznych poprzez niewypłacalność banków w Polsce

Bogdan Włodarczyk
Wpływ pochodzenia kapitału w sektorze bankowym na rozwój regionalny w Polsce w okresie ostatniego światowego kryzysu finansowego

 

Działania państwa jako reakcja na osłabienie koniunktury
gospodarczej

 

Jerzy Wąchol
Działania państw dla wspomagania koniunktury gospodarczej i ryzyko finansowe z tym związane, a poprawa ładu korporacyjnego w spółkach

Benedykt Puczkowski
Deficyt budżetowy a transfery do Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) w Polsce

Kamila Bielawska
Zmiany w społecznych systemach emerytalnych jako reakcje państw Europy Środkowo-Wschodniej na wzrost ryzyka destabilizacji finansów publicznych

Sylwia Nieszporska
Stan zdrowia Polaków wobec przekształceń w sektorze ochrony zdrowia

 

Uwarunkowania zarządzania ryzykiem w warunkach podwyższonej niepewności gospodarczej

 

Iwona Gorzeń-Mitka
Skuteczność zarządzania ryzykiem w organizacji

Maria Jastrzębska
Zachowania jednostek samorządu terytorialnego wobec ryzyka

Sebastian Susmarski
Ryzyko spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi

Aneta Madyda
Sposoby reakcji na ryzyko w przedsięwzięciach budowlanych

Ewa Kozień
Analiza ryzyka w projekcie informatycznym

Małgorzata Kurleto
Offshoring usług turystyki medycznej a zarządzanie ryzykiem

 

Narzędzia wspomagające odbudowywanie wartości w warunkach kryzysu

 

Urszula Bukowska
Globalizacja w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich

Alicja Antonowicz
Rozwój franczyzy we Francji i w Polsce – analiza porównawcza

Urszula Ryciuk
Zaufanie – kluczowy element w relacjach między- organizacyjnych

Adam Gumiński, Wojciech Zoleński
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału