do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

4/5

2011

 

 

 

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ
INSTYTUCJI FINANSOWYCH

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2011

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Recenzenci

 Prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona

Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski

 

Redakcja naukowa:

dr Renata Płoska, dr Mariusz Chmielewski

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab., prof. UG Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr hab., prof. UG Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),
dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

 

ISSN 1732-1565

 

 

Skład i łamanie

dr Paweł Antonowicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Wstęp

 

Regulacyjne i strukturalne przemiany w sektorze finansowym

 

Elżbieta Małecka
Nowy kształt unijnego nadzoru finansowego odpowiedzią na kryzys finansowy

Ryszard Wierzba
Reforma podmiotowej struktury systemu regulacji i nadzoru bankowego we Francji

Piotr Masiukiewicz
Regulacje w obszarze wzrostu wartości dużych banków

Feliks Marek Stawarczyk
Doktryna „to big to fail” a koncepcja stabilizacji systemu bankowego w Szwajcarii

Sebastian Skuza
Propozycje opodatkowania sektora finansowego w Polsce w kontekście działań pokryzysowych

Błażej Lepczyński, Eugeniusz Gostomski
Czynniki determinujące sekurytyzację aktywów bankowych w Polsce

Dorota Marzena Krupa
Fundusze non-UCITS w obliczu dyrektywy AIFM

Stanisław Piocha, Kamila Radlińska
Uwagi na temat współczesnej bankowości w Polsce

Joanna Próchniak
Finansowe centra offshore a stabilność na globalnych rynkach finansowych

 

Narzędzia kreowania wartości

 

Marietta Janowicz-Lomott
Działalność lokacyjna i  jej wpływ na wartość zakładu ubezpieczeń

Ewa Prymon-Ryś
Postrzegana wartość instytucji finansowych w świetle badań jakości kontaktu usługowego

Anna Ostrowska-Dankiewicz
Wpływ dystrybucji usług ubezpieczeniowych na wzrost konkurencyjności banków na rynku finansowym

Rafał Płókarz
Transformacja banku offshore w bank onshore i jej konsekwencje finansowe, na przykładzie banku Rothschilda

Karol Śledzik
Wykorzystanie rentowności działania i efektywności kosztowej do konstrukcji ratingu banków krajowych i zagranicznych w okresie kryzysu

Wioletta Skrodzka
Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych polskich     akcji w okresie destabilizacji rynków finansowych

 

Metody i narzędzia zarządzania ryzykiem

 

Mariusz Zygierewicz
Ryzyko systemowe w sektorze finansowym

Jacek Lisowski
Zarządzanie ryzykiem w procesie kształtowania wartości zakładu ubezpieczeń

Aneta Włodarczyk
Koncepcja koherentnych miar ryzyka a ocena ryzyka inwestycyjnego OFE

Jerzy Gwizdała
Kapitał ekonomiczny w ograniczaniu ryzyka kredytowego banku

Jarosław Domański
Ubezpieczenia jako narzędzie w zarządzaniu ryzykiem organizacji non profit – wyniki badań empirycznych

Robert Dankiewicz
Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem utraty należności

Ewa Dziawgo
Zastosowanie opcji o uwarunkowanej premii w warunkach podwyższonego ryzyka

Paweł Antonowicz
Jednowymiarowe predyktory upadłości przedsiębiorstw – metodyka badań empirycznych

Adam Barembruch
Hazard moralny w działalności pośredników finansowych

 

Informacja jako narzędzie tworzenia wartości

 

Monika Marcinkowska
Zarządzanie kapitałem banków – ocena jakości ujawnień polskich banków giełdowych

Iwa Kuchciak
Wymiana informacji kredytowych w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa

Aleksandra Paszkiewicz
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej raportowanie w instytucjach finansowych


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału